(Video) Cum să ne luptăm împotriva Satanei?

Întrebare:

Cum să ne luptăm împotriva Satanei?

Dragii mei, vreau să vă recomand să studiați manualele de studiu biblic inductiv „Efeseni” și „Lupta spirituală„, care te vor ajuta să înțelegi cum te poți proteja de atacurile Satanei și cum poți ieși biruitor în lupta aceasta. Studiindu-le, vei avea posibilitatea să cunoști cum să deții biruința la nivel de gândire. Cei care doresc să studieze cursul „Lupta spirituală” puteți scrie la comentarii, astfel veți fi direcționați în grupul de studiu al unui profesor din cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv. Pentru a afla mai multe informații despre lupta împotriva Satanei, vă invit să priviți acest video:

Trebuie să fim treji și să veghem

Noi, creștinii care suntem conștienți de existența Satanei, de intențiile, de puterea și de planurile pe care le are, trebuie să fim treji și să veghem. Diavolul caută momentul când noi nu veghem și ne atacă. Fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că potrivnicul nostru, diavolul dă târcoale și caută pe cine să înghită.

Noi devenim slabi atunci când suntem în suferință, în prigoană, în greutăți. Tocmai când ne aflăm în mijlocul acestor presiuni, Satana ne găsește vulnerabili și vrea să ne atace.

Scriptura spune că credința vine în urma auzirii și auzirea vine în urma Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când noi cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, creștem în credință și în felul acesta ne putem împotrivi Satanei. Dacă nu studiem Scripturile, devenim slabi și victime ale diavolului.

Atunci când trecem prin încercări trebuie să avem răbdare, deoarece încercările și presiunile vieții lucrează la desăvârșirea caracterului și la creșterea credinței noastre. Trecând prin greutăți, capeți o inimă tare și nu te sperii atunci când ajungi în fața pericolului. În Epistola lui Petru citim așa:

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui fiti tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5:8-10)

Fii treaz și veghează. Niciodată nu trebuie să subestimezi pericolul atacului din partea Satanei, pentru că leul așteaptă momentul în care va ataca.

Satana ne atacă la nivelul minții

Satana ne atacă la nivelul minții. Satana dorește să-ți distrugă gândirea ta. El ne va stârni niște gânduri și niște porniri care nu sunt pe plac lui Dumnezeu. Mulți se gândesc: de ce să nu păcătuiesc și eu, dacă alții o fac?

Dacă dorim să luptăm împotriva Satanei, trebuie să stăm treji pentru a nu deveni victimele lui. Fii înțelept și veghează. Nu trebuie să permiți ca în mintea ta să pătrundă gânduri murdare, de aceea, dragul meu, este foarte important să studiezi Sfintele Scripturi. Dacă nu studiezi Scripturile, devii vulnerabil și începi să te potrivești chipului veacului acesta. Numai studiind Biblia, îți poți controla mintea. În a doua Epistolă către Corinteni, vedem că noi suntem cei care răsturnăm izvodirile minții:

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:3-5)

Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu

Sunt unele zile în care poți fi expus la niște atacuri de neimaginat din partea Satanei. Pentru a putea sta tare în ziua aceea trebuie să fii foarte pregătit. Doar dacă vei fi îmbrăcat cu tot armamentul duhovnicesc, vei putea rezista  presiunilor.

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.  De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:11-20)

Noi, creștinii, trebuie să fim îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Neprihănirea este viața trăită frumos, în ascultare de Dumnezeu. Trăirea în ascultare de Dumnezeu deja este o armă împotriva Satanei. Ori de câte ori nu trăiești în neprihănire riști să fii expus atacurilor din partea diavolului.

Credința noastră este ca un scut și Satana mereu aruncă cu săgeți arzătoare care zboară în mintea noastră, însă noi le putem opri prin credința noastră. Doar prin credință putem ține piept și rămâne tari.

Trebuie să luăm și coiful mântuirii. Coiful protejează capul. Atunci când noi suntem mântuiți și avem siguranța mântuirii, atunci putem merge cu deplină încredere înainte urmându-L pe Dumnezeul nostru. Numai atunci când începe a se clătina siguranța mântuirii în viața creștinului, Satana te atacă.

Să avem sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este o armă de atac. În lupta spirituală noi putem ataca cu Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți întotdeauna prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Mulți creștini se limitează doar la rugăciunea înainte de masă sau rugăciunea înainte de somn. Ei nu au un timp dedicat pentru rugăciune, dar aceasta este tocmai pentru protecția noastră spirituală și bunăstarea noastră spirituală. Noi trebuie să păstrăm disciplina aceasta duhovnicească. Dacă vrem să ne împotrivim Satanei și să stăm tari în lupta aceasta, trebuie să păstrăm disciplina duhovnicească în fiecare zi.

Să nu ne credem puternici în lupta Satanei

Să nu credem că suntem suficient de puternici în lupta cu Satana. Niciodată nu trebuie să ne bizuim pe puterile noastre, ci doar să ne încredem în puterea lui Dumnezeu. Dacă tu ai căzut în păcat și ți-ai dat seama că situația a devenit gravă, dar nu lupți împotriva Satanei, deja ai devenit victima lui.

(Exemplul lui Petru)
Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” Şi Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.”(Luca 22:31-34)

Domnul Isus S-a rugat pentru Petru ca să nu-i piară credința. Aceasta este frumusețea Dumnezeului nostru. Chiar dacă oamenii nu ne vor ierta niciodată pentru păcatul ce l-am făcut, Dumnezeu este Cel care te iartă, te primește și-ți dă șansa să te întorci din nou la El. Întoarce-te la Dumnezeu pentru a te restabili ca să devii un adevărat copil al Lui.

Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bună armă împotriva Satanei

Nu trebuie să faci nimic din ceea ce-ți spune Satana. Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bună armă împotriva atacurilor din partea Satanei. În Evanghelia după Matei citim așa:

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”  Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”  Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească. Matei 4:1-11

Lupta aceasta a început încă de pe timpul lui Adam și Eva. Ei nu au vegheat în lupta cu Satana. Prin ei a intrat păcatul în lume și s-a răspândit asupra tuturor, pentru că toți am păcătuit. Satana a vrut să-l încerce și pe Iov, dar Iov a stat tare în neprihănirea lui. A avut o luptă tare grea, dar în toate suferințele, în toate problemele pe care i le-a făcut Satana Iov  a rămas neprihănit. Domnul Isus la fel a fost ispitit de Satana, de aceea trebuie să învățăm de la El cum să ne luptăm împotriva Satanei.

Satana vrea ca să te îndoiești cu privire la identitatea ta. Aceasta a vrut să-I facă și lui Isus, a vrut să facă ca El să Se îndoiască că este Fiul lui Dumnezeu. Satana dorea să-I pună un gând Domnului Isus Hristos, dar El îl respinge cu un adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceasta a spus împăratul David:

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. (Psalmul 119:11)