Cum să te eliberezi deplin dacă ai făgăduit să-i slujeşti Satanei?

Întrebare:

Eu am făgăduit cândva să-i slujesc Satanei. Au trecut mulţi ani de atunci, m-am pocăit şi m-am botezat, dar nu pot să simt o eliberare deplină. Tatăl meu este slujitor al Bisericii şi misionar într-o altă tară. Eu fac răul, înţeleg aceasta, dar vin unele momente şi parcă nu mai sunt eu, cu toate că trăiesc în frică de Dumnezeu. Cum pot să capăt o deplină eliberare din această stare?

Realizează puterea lui Dumnezeu care este în tine

Este trist că crescând într-o familie creştină şi auzind Cuvântul lui Dumnezeu ai mers în rebeliunea şi răzvrătirea ta până acolo ca să-i făgăduieşti slujire Satanei. Mulţumeşte Domnului că a avut milă de tine şi că te-a primit să-I fii copil al Lui. Acum însă, dacă te-ai pocăit din inimă şi ai intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos în tine locuieşte Duhul lui Dumnezeu şi acest Duh al lui Dumnezeu este mai puternic decât duhul celui rău. De aceea, tu poţi fi în toate împrejurările biruitor. Apostolul Ioan a scris astfel cu privire la acest subiect:

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. (1 Ioan 4:1-4)

Îţi atrag în mod deosebit atenţia la cuvântul care spune că Cel ce este în noi, adică Duhul Sfânt, este mai mare decât ce ce este în lume, adică duhul lui Antihrist. Şi mai spune aici că tocmai pentru faptul că noi suntem din Dumnezeu, noi avem biruinţa deplină asupra diavolului. Tu deja ai biruit atunci când ai crezut din inimă în Domnul Isus Hristos şi ai intrat în Noul Legământ cu El, dacă ai făcut acest lucru. Poate însă, tu încă nu ai luat o hotărâre fermă şi nu ai intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus. Dacă nu ai făcut încă aceasta, grăbeşte-te să intri în acest legământ. Dacă poate nu înţelegi până la urmă ce înseamnă şi ce implică această intrare în Noul Legământ, îţi recomand să faci rost de cursul de studiu biblic inductiv “Legământul” şi să-l studiezi cu multă atenţie, sau poţi să te înscrii într-un grup de studiu biblic din localitatea ta. Poţi verifica pe site-ul http://www.eurasiaprecept.org şi să vezi dacă este în localitatea ta vreun grup care studiază acum acest curs.

Dacă însă ai toată credinţă şi convingerea că ai intrat şi faci parte din Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, atunci trebuie…

Să nu dai nici un prilej diavolului

Epistola către Efeseni a fost scrisă creştinilor care până a intra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos au practicat religii păgâne şi diavoleşti. Şi acum, fiind creştini, erau înconjuraţi doar de astfel de practici şi de oameni care urmau desfrâul şi idolatria păgânească. Aceste practici erau un pericol pentru noii creştini şi de aceea, Apostolul Pavel le-a scris să ia seama ca să nu-i dea diavolului nici un prilej.

Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului. (Efeseni 4:17-27)

Să nu credem că dacă am deveni creştini diavolul ne-a lăsat cu totul în pace şi nu ne mai urmăreşte sau nu mai vrea să ne facă rău. Ba invers, Biblia spune că diavolul este potrivnicul nostru care ne dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine din noi să înghită. De aceea ne spune Scriptura:

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. (1 Petru 5:8-9)

Ca să fii treaz, să veghezi şi să nu dai nici un prilej diavolului trebuie să faci următoarele lucruri:

 • Nu mai trăi ca păgânii în deşertăciunea gândurilor (fără să ai un scop sfânt bine determinat şi a cărui realizare să o urmăreşti). Păgânii nu ştiu nici ce vor, nici ce urmăresc şi ei merg după cum îi duce vremea şi influenţele ei. Tu nu trebuie să fii aşa şi să nu te iei după felul lor de a fi şi de a gândi, să nu te atragă.
 • Să te dezbraci de omul cel vechi care se strica după poftele înşelătoare şi nu mai urma poftele tale. Da, ele sunt în trupul tău, dar acum în tine este prezent Duhul lui Dumnezeu şi ai putere să fii biruitor asupra poftelor firii în fiecare zi a vieţii tale.
 • Caută să-ţi înnoieşti mintea prin cercetarea profundă şi sistematică a Sfintelor Scripturi. Doar prin cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin aplicarea lui zilnică în viaţa ta vei ajunge să fii un creştin sau o creştină adevărată. Pune timp de o parte şi fă din aceasta o prioritate în fiecare zi. În felul acesta te vei îmbrăca cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu.
 • Nu te mânia pentru că la mânie îi dai prilej diavolului să-ţi pună în minte tot felul de gânduri rele şi care sunt împotriva cunoaşterii de Dumnezeu şi a credinţei în Hristos. Dacă chiar şi ai avut un conflict cu cineva, grăbeşte-te repede să rezolvi acest conflict, pentru că conflictele nerezolvate sunt prilejuri pe care i le dăm noi diavolului ca să ne prindă în cursa sa.
 • Fii foarte atent la comunicarea pe care o ai cu cei necredincioşi. Pentru că, să zicem, dacă ai anumite conflicte cu soţul tău şi vine mama ta necredincioasă şi-ţi spune că tu eşti vrednică de un soţ mai bun şi astfel, zi de zi, îţi arată doar la neajunsurile soţului tău în loc să te ajute să faci faţă responsabilităţilor tale din casă şi să te raportezi corect la soţul tău, cu supunere şi dragoste, ea te încurajează să divorţezi. Vezi? Iată aşa ai dat un prilej diavolului ca să aibă un câştig de la tine, şi dacă nu te pocăieşti pentru astfel de gânduri, nu te mira dacă într-o zi vei ajunge să fii târâtă de diavol până la oficiul stării civile unde vei depune cererea de divorţ. De ce? Pentru că ai dat prilej diavolului ascultând sfaturile greşite ale mamei tale necredincioase când tocmai era prilejul cel mai potrivit să te încalţi cu râvna Evangheliei şi să-i spui mamei mesajul mântuirii şi adevărul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie şi divorţ. Şi de cine s-a folosit diavolul ca să-ţi întindă curse? Chiar de cei dragi ai tăi care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care nici nu doresc să-L cunoască, dar care te asigură că te iubesc pe tine. Dragostea lor este oarbă ca şi a oricărui om care te convinge să faci ceva împotriva voii lui Dumnezeu şi te asigură că îţi vrea binele şi va fi pentru binele tău. Nu da prilej diavolului.

Ne mai învaţă Scriptura că în această luptă spirituală (apropo, îţi recomand să faci rost cât mai curând de cursul “Lupta Spirituală” de Kay Arthur care este un studiu excepţional şi îţi va da răspunsuri la întrebările tale) trebuie…

Să îmbracă toată armătura lui Dumnezeu

În aceeaşi epistolă către Efeseni, Apostolul Pavel a folosit imaginea ostaşului roman, cunoscut de toţi locuitorii acestui imperiu şi deci, şi de Efeseni, ca să-i înveţe nişte lucruri spirituale profunde. Iată ce le spune apostolul cu ajutorul aceste imagini a ostaşului:

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:10-18)

Dacă eşti creştin (şi creştin este doar cel care a întrat printr-o hotărâre personală în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos) atunci este responsabilitatea ta să te întăreşti în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Tu trebuie să îmbraci toată armătura (armamentul) care îţi este pus la dispoziţie de către Dumnezeu ca să poţi ţine piept uneltirilor diavolului. Ia seama bine, diavolul nu doar că îţi dă târcoale ca un leu, dar continuu unelteşte ceva împotriva ta şi caută să-ţi aducă înfrângere. Acum, este responsabilitatea fiecărui creştin şi a ta să te îmbraci cu toată armătura lui Dumnezeu şi să ţii piept acestor uneltiri. Mai spune aici că sunt anumite zile rele când suntem sub atacul direct al Satanei şi dacă nu suntem îmbrăcaţi în toată această armătură, putem să nu mai ţinem piept atunci. De aceea, trebuie să stai totdeauna gata şi:

 • Să ai mijlocul încins cu adevărul. Domnul Isus a spus că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul şi a mai spus că adevăraţi ucenici ai Lui sunt doar cei care rămân în Cuvântul Lui, cunosc adevărul şi sunt oameni liberi de păcat. De cingătoarea ostaşului roman era prinsă sabia şi alte arme necesare lui în luptă. Cingătoarea aceasta a creştinului este adevărul, adică cunoaşterea profundă a Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, însă, tu nu studiezi sistematic Sfintele Scripturi, sau te mulţumeşti doar cu predica de duminică, sau citeşti în mod mecanic câte unu, două sau poate chiar şi cinci capitole din Biblie în zi, dar un cauţi să înţelegi şi să întri în esenţa Cuvântului lui Dumnezeu, atunci tu nu ai o cingătoare bună ostăşească şi mijlocul tău nu este încins.
 • Să fii îmbrăcat cu platoşa neprihănirii. Platoşă este acea cămaşă împletită din inele metalice care protejează cutia toracică a ostaşului de la loviturile inamicului. Neprihănirea, adică trăirea după adevărul lui Dumnezeu, este această platoşă care ne protejează de atacurile şi loviturile diavolului. Şi tocmai pe cei care nu trăiesc în neprihănire, pe ei îi atacă dur diavolul şi le lipseşte conştiinţa de libertatea copiilor lui Dumnezeu.
 • Să ai picioarele îmbrăcate cu râvna Evangheliei păcii. Să fii totdeauna plin de dorinţă să în plină activitate de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vorbeşte-le totdeauna oamenilor, spune-le despre Hristos, îndeamnă-i la viaţa veşnică. Aceasta tot te va ţine într-o bună condiţie spirituală aşa ca diavolul să nu poată avea nici un câştig de la tine. Când diavolul te atacă prin anumiţi oameni, tu contra-atacă vestind  acelor oameni Evanghelia.
 • Ia scutul credinţei ca să poţi ţine piept săgeţilor arzătoare ale celui rău. Ei, tocmai acest scut cred că îţi lipseşte. Judecând după întrebarea care i-ai adresat-o, mi se pare că nu ai suficientă credinţă cu privire la mântuirea ta. Dar, dragul meu, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Apucă-te să studiezi serios Sfintele Scripturi ca să ai credinţă şi ca să nu fii vulnerabil la orice atac diabolic.
 • Ia coiful mântuirii, adică convingerea şi siguranţa mântuirii tale care iarăşi, vin din cunoaşterea Sfintelor Scripturi. Se pare că acum nu eşti deplin convins că eşti copil de Dumnezeu şi că ai căpătat o eliberare deplină de sub puterea Satanei.
 • Ia şi sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. În această luptă spirituală împotriva diavolului, în care eşti încadrat şi tu, vei putea să ataci şi să fii biruitor doar când vei stăpâni bine sabia Duhului, adică Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Mai spune textul să mai faci şi rugăciuni în toată vremea, acesta este un exerciţiu militar foarte necesar pentru orice creştin.

Dumnezeu să te ajute să realizezi aceste adevăruri importante şi să te disciplinezi în viaţa ta creştinească ca să ai totdeauna biruinţă asupra diavolului şi a uneltirilor lui. Şi nu uita, că din clipa când ai intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos tu eşti o făptură nou, toate cele vechi s-au trecut şi acum eşti o făptură nouă. Trăieşte ca o făptură nouă şi nu răscoli în lada de gunoi a trecutului.