Pot auzi vocea lui Dumnezeu pe pământ?

Întrebare:

Pot să aud vocea lui Dumnezeu pe pământ? 

Cum pot auzi vocea lui Dumnezeu pe pământ?

Biblia confirmă faptul că omul poate auzi vocea lui Dumnezeu pe pământ. În grădina Edenului Adam și Eva au auzit glasul Domnului, care umbla prin grădină în răcoarea zilei (Gen. 3:8). “Ți-am auzit glasul în grădină”, a fost răspunsul plin de frică a lui Adam care încălcase porunca lui Dumnezeu. Isaia a mărturisit că “a auzit glasul Domnului” (Isaia 6:8) și a răspuns cu ascultare și supunere la vocea Domnului: “Iată-mă, trimite-mă!”.

Înainte ca Moise să dea legea lui Dumnezeu poporului Israel, Dumnezeu confirmă autoritatea lui prin rostirea cuvintelor în auzul poporului: “Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul cînd îți voi vorbi, și să aibă totdeauna încredere în tine” (Exod 19:9). Exod 20:1-17 sunt cele 10 porunci rostite de Dumnezeu în auzul poporului. Poporul a auzit vocea Domnului și s-a umplut de frică și a rugat pe Moise: “Vorbește-ne tu însuți, și te vom asculta: dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim” (Exod. 20:19). Atât răspunsul lui Adam și Eva, cât și a poporului la cuvintele Domnului au fost “frica”, dar trebuia să fie ascultare. Dumnezeu Însuși remarcă acest fapt: “O! de ar rămînea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de Mine și să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor!” (Deut. 5:29). Ce alt popor a mai auzit vocea lui Dumnezeu decât poporul Israel? Nimeni în afară de ei nu a auzit vocea lui Dumnezeu și totuși nu au ascultat (Isaia 64:4).

Dumnezeu întotdeauna a găsit voci pentru a comunica voia Sa omului. El a vorbit prin lucrările Sale făcute în ceruri și pe pământ, prin providența Sa pentru creația Sa, prin judecățile Sale manifestate asupra oamenilor și ne-a vorbit prin Cuvântul Său.

Pentru cei ce aud și deosebesc vocea lui Dumnezeu acest fapt implică responsabilitate. Care este această responsabilitate? A asculta de vocea Domnului Isus Hristos care a vorbit oamenilor pe pământ.

“Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă n-au scăpat ceice n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem dela Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pămîntul, și care acum a făcut făgăduința aceasta: “Voi mai clătina încă odată nu numai pămîntul, ci și cerul.” Cuvintele acestea “încă odată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămînă lucrurile care nu se clatină.” (Evrei 12:25-27)

Vocea Domnului Isus a fost auzită de urechile omenești. Cuvintele Lui au fost înțelese, acceptate și transpuse în scris, cuvinte care au adus transformare în atitudine, în împlinirea responsabilităților și în relații unii cu alții. Cuvintele lui Dumnezeu și ale Domnului Isus le găsim scrise în Sfintele Scripturi. Aceasta este vocea lui Dumnezeu ce răsună pe pământ de-a lungul veacurilor prin mesagerii Săi. Iar cei ce aud vocea Lui au o responsabilitate serioasă și anume să asculte de vocea lui Dumnezeu care este un “foc mistuitor”.

Deci, să luăm aminte la cuvintele Scripturii care ne îndeamnă:

“Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri M-au ispitit, și M-au pus la încercare, și au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! De aceea M-am desgustat de neamul acesta, și am zis: “Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele! Am jurat dar în mînia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, cîtă vreme se zice: “Astăzi,” pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm pînă la sfîrșit încrederea nezguduită dela început, cîtă vreme se zice: “Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:7-15)

Să fim atenți, deci, la vocea lui Dumnezeu care ne vorbește continuu prin Fiul și Cuvântul Său și să n-o refuzăm. În dorința de a auzi vocea lui Dumnezeu să nu ne concentrăm la modalități prin care căutăm să auzim vocea lui Dumnezeu, ci să lăsăm ca dorințele, pasiunile și gândurile noastre să le aducem într-o strânsă legătură cu voia Lui comunicată în Cuvântul Său, Biblia.

Caută să cunoști vocea lui Dumnezeu prin studierea Scripturii și păzește-te de glasul lumii. Împlinește cu toată responsabilitatea tot ceea ce El a spus în Cuvântul Său – aceasta este modalitatea prin care să-ți ascuți urechea pentru intonațiile mai delicate ale vocii lui Dumnezeu.