Text din Vechiul Testament care confirmă că Mesia (Unsul) va veni de două ori

Întrebare:

Știu că în Biblie sunt multe texte care vorbesc despre prima și a doua venire a Domnului Isus cum ar fi, de exemplu, textul de la Isaia 61:1-7. Totuși, din acest text nu este evident că Mesia va veni de două ori. Găsim în Biblie vreun text care vorbește clar despre două veniri a lui Mesia?

Este adevărat că din textele Vechiului Testament este greu de înțeles că Mesia trebuia să vină de două ori: o dată pentru ca să moară pentru păcatele poporului și a lumii întregi și a doua oară pentru judecată și instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ (Împărăția de o mie de ani). Aceste două evenimente sunt descrise la Isaia 61:1-7. Într-adevăr, din acest text este greu de sesizat că Mesia trebuia să vină de două ori. Lucrul acesta a fost evident doar la întâia venire a Domnului Isus, când El a citit în sinagogă doar jumătate din fraza de la Isaia 61:1-3 și spune că „astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură”, dar nu a citit a doua parte a acestei fraze, care descrie a doua venire a Domnului Isus pentru judecată:

A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați, și să vestesc anul de îndurare al Domnului”. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-ați auzit”. (Luca 4:16-31)

În Biblie sunt multe texte care descriu fie prima venire a Domnului Isus, fie a doua venire, dar este greu de sesizat din aceste texte că Mesia trebuia să vină de două ori. Acesta explică confuzia contemporanilor Domnului Isus: chiar și ucenicii se așteptau că Domnul Isus (despre care ei credeau că este Mesia) va întări Împărăția lui Israel, lucru care trebuie să se întâmple la a doua venire a Mântuitorului.

Totuși, în Biblie este un text care vorbește clar despre două veniri a lui Mesia: o dată ca să moară (să fie stârpit), fără a restabili împărăția lui Israel și a doua oară ca să fie uns ca și împărat. Acest text este Daniel 9:24-27.

Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii vecinice, până la pecetluirea vedeniei și proorociei, și până la ungerea Sfântului sfinților (a doua venire). Să știi dar, și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste șaizeci și două de săptămâni, unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic (prima venire). Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât”. (Daniel 9:24-25)

Din acest text este evident că Unsul (Mesia) urma să vină de două ori.

I.  Prima venire

După 69 săptămâni (7+62) de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului (dărâmat de Nebucadnețar), Unsul avea să vină și să fie „stârpit, și nu va avea nimic”, adică nu avea să fie uns împărat și nu avea să întărească împărăția lui Israel așa cum era de așteptat. De altfel, aceasta era și confuzia ucenicilor: ultima lor întrebare adresată Domnului Isus înainte de înălțarea Lui la cer a fost „Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să așezi din nou Împărăția lui Israel?” (Fapte 1:6b). Ei știau bine că Mesia trebuie să fie uns Împărat, dar ei nu au înțeles din textul de la Daniel 9:24-27 că Mesia urma să vină de două ori: o dată după 69 de săptămâni rânduite de Dumnezeu pentru poporul Israel și Ierusalim de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și a doua oară după a șaptezecea săptămână, care va urma după ce se va încheia vremea neamurilor:

Să știi dar, și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste șaizeci și două de săptămâni, unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. (Daniel 9:25-26a)

II. A doua venire

După 70 de săptămâni de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului, Mesia va veni și va fi uns ca și împărat și va întări împărăția lui Israel:

Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii vecinice, până la pecetluirea vedeniei și proorociei, și până la ungerea Sfântului sfinților. (Daniel 9:24)

Este important să înțelegem că între săptămâna a 69 și a 70-aa este vremea Neamurilor și când „va intra numărul întreg a Neamurilor”, Dumnezeu se va întoarce din nou la poporul Israel și îi va mântui ca și națiune, potrivit cu promisiunile făcute lui Avraam, Isaac și Iacov:

Fraților, pentruca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi șterge păcatele”. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru; dar în ce privește alegerea, sunt iubiți, din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu, și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa, ei acum n-au ascultat, pentruca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți. O, adîncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecățile Lui, și cît de neînțelese sînt căile Lui! Și în adevăr, „cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?” Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:25-36)

După ce se va sfârși vremea neamurilor (a Bisericii), Dumnezeu Se va întoarce din nou la poporul Israel și va lucra mântuire în poporul Său timp de șapte ani (a șaptezecea săptămână a lui Daniel), la sfârșitul cărora va veni Mesia (a doua venire a Domnului Isus) și va întări împărăția lui Israel și Împărăția lui Dumnezeu pe pământ.

Vă recomand să studiați cartea Daniel, vă putem pune la dispoziție două manuale de studiu:

„Daniel” din seria Învățătură peste învățătură, care prezintă un studiu profund a cărții Daniel, inclusiv și a părții istorice, ceea ce ne ajută mai bine să înțelegem profețiile din carte.

„Dumnezeu face cunoscute vremurile de pe urmă” un studiu de 40 minute, care abordează doar textele profetice din cartea Daniel.