Cînd vor primi evreii pe Hristos?

Întrebare:

Când vor primi evreii pe Hristos? Indică Biblia timpul sau perioada când evreii vor primi pe Hristos?

va primi Israel pe Hristos

Poporul Israel va fi mântuit ca şi naţiune la vremea sfârşitului. Dumnezeu va întoarce rămăşiţa lui Israel în ţară, acolo o va curăţi, o va sfinţi şi va face ca ei să locuiască ţara promisă părinţilor lor pentru veşnicii. Dumnezeu promite că va învia şi pe sfinţii Vechiului Testament şi toţi împreună vor stăpâni ţara. Iată făgăduinţele făcute de Dumnezeu poporului Israel prin Ezechiel:

  1. Mesajul către munţii lui Israel: vor fi locuiţi din nou de către poporul Israel. (Ezechiel 36:1-15)
  2. Mesajul către poporul Israel: vor fi aduşi dintre toate popoarele, vor fi curăţiţi şi apoi sfinţiţi prin Duhul Sfânt, care îi va face să împlinească legile şi poruncile lui Dumnezeu şi vor locui ţara promisă părinţilor lor. (Ezechiel 36:22-38)
  3. Sfinţii Vechiului Legământ: îi va scoate din mormintele lor, vor învia şi vor primi Duhul Sfânt şi vor locui ţara promisă. (Ezechiel 37:1-14)
  4. Vor fi un singur stat: nu vom mai fi două împărăţii, ci vor fi o singură împărăţie şi David va fi împărat, iar Dumnezeu va fi în mijlocul lor. (Ezechiel 37:15-28)

La Zaharia 3:9 scrie că Israel va fi mântuit într-o singură zi:

Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, sînt îndreptaţi şapte ochi; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oştirilor; şi într-o singură zi, voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia.

Aceasta nu înseamnă că vor fi mântuiţi şi cei răi. La Zaharia capitolul 12 este scris că toţi cei rămaşi vii la timpul acela se vor întoarce la Dumnezeu:

În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate neamurile pămîntului se vor strînge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu ameţeală pe toţi caii, şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei; dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda, şi voi orbi toţi caii popoarelor. Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: …Locuitorii Ierusalimului sînt tăria noastră, prin Domnul oştirilor, Dumnezeul lor. În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc supt lemn, ca o făclie aprinsă supt snopi; voi mistui în dreapta şi în stînga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăş la locul lui cel vechi. Domnul va mîntui mai întîi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile cari vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi -L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut. În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Meghidonului. Ţara se va jăli, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Levi deosebit, şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit, şi femeile ei deosebit; toate celelalte familii, fiecare familie deosebit, şi femeile ei deosebit. (Zaharia 12:3-14)

Iar la Daniel 12:1 se specifică că vor fi mântuiţi cei din popor care vor fi găsiţi scrişi în cartea vieţii.

Apare întrebarea: Când se vor întâmpla toate acestea? Când va fi mântuit poporul Israel ca şi naţiune?

În epistola sa către romani apostolul Pavel scrie că Israel va fi mântuit după ce va intra numărul deplin al neamurilor (biserica).

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legămîntul, pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.” (Romani 11:25-27)

La sfârşitul capitolului 11 din Daniel se vorbeşte despre perioada când antihristul se aşează la Ierusalim (între mare şi muntele cel slăvit şi sfânt). Anume în această perioadă Israel va fi mântuit.

În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi din cei ce dorm în ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. (Daniel 12:1-3)

Omul îmbrăcat în haine de in spune că poporul va fi mântuit când puterea lui va fi zdrobită de tot (vorbeşte despre perioada de trei ani şi jumătate în care antihristul va asupri pe Israel). Deci, Israel va fi mântuit la sfârşitul celei de a 70 săptămâni a lui Daniel.

Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor rîului; el şi-a ridicat spre ceruri mîna dreaptă şi mîna stîngă, şi a jurat pe Cel ce trăieşte vecinic, că va mai fi o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme, şi că toate aceste lucruri se vor sfîrşi cînd puterea poporului sfînt va fi zdrobită de tot.” Eu am auzit, dar n-am înţeles; şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfîrşitul acestor lucruri?” El a răspuns: „Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite pînă la vremea sfîrşitului. Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. De la vremea cînd va înceta jertfa necurmată, şi de cînd se va aşeza urîciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. Ferice de cine va aştepta, şi va ajunge pînă la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile! Iar tu, du-te, pînă va veni sfîrşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăş… odată în partea ta de moştenire, la sfîrşitul zilelor” (Daniel 12:7-13)

De aici vedem că de la aşezarea urâciunii pustiirii în locul sfânt vor mai fi 1260 de zile, apoi 1290 de zile şi apoi încă 1335. Cei care vor aştepta şi vor ajunge până la 1335 ani sunt fericiţi.

Despre Daniel se spune că el se va odihni şi se va scula odată în partea sa de moştenire, la sfârşitul zilelor. Deci, sfinţii vechiului legământ vor învia în Împărăţia de 1000 de ani.

La Matei 24:29-31 se spune că la a doua Sa venire Domnul Isus va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi.

Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinat”. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămîntului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vînturi, de la o margine a cerurilor pînă la cealaltă. (Matei 24:29-31)

Din toate aceste texte înţelegem că Israel va fi mântuit ca şi naţiune la sfârşitul celei de a 70-ea săptămână a lui Daniel, rânduită de Dumnezeu pentru poporul Israel şi pentru cetatea Ierusalimului(Daniel 9:24-27), la a doua venire a Domnului Isus.