Ce însemnătate are expresia „vie împărăția Ta” din Rugăciunea Domnească?

Întrebare:

În rugăciunea “Tatăl nostru” Domnul Isus spune: “vie Împărăția Ta”. Ce înseamnă cuvîntul acesta? Se referă oare la faptul că Împărăția lui Dumnezeu va fi doar pe pământ așa cum afirmă Martorii lui Iehova? La ce S-a referit Domnul Isus cînd a spus “vie împărăția Ta”?

vie împărăția Ta

Martorii lui Iehova declară cu multă îndrăzneală că Împărăția lui Dumnezeu va fi doar pe pământ din moment ce Însuşi Domnul Isus S-a rugat cu cuvintele “vie Împărăția Ta”.

Sfintele Scripturi ne spun că Domnul Isus este Împăratul împăraților și suveran asupra creației Sale.

“Voi Mă numiți, Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sînt.” (Ioan 13:13)

Mesajul central al Domnului Isus a fost “Împărăția lui Dumnezeu” și ceea ce îl califică pe om să intre în Împărăția lui Dumnezeu este neprihănirea oferită prin credință în Isus Hristos.

“Isus străbătea toată Galilea, învățînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod.” (Matei 4:23)

și

“Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a Fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.” (Matei 5:20)

Cuvântul “Împărăție” este folosit în ambele Testamente cu referire la suveranitatea lui Dumnezeu cît și cu privire la relația Sa răscumpărătoare cu cei ce cred în Isus Hristos. În Noul Testament pentru Împărăția lui Dumnezeu sunt folosite două expresii: “Împărăția lui Dumnezeu” și “Împărăția cerurilor”. Cel din urmă este folosit doar în Evanghelia după Matei. Matei folosește “Împărăția lui Dumnezeu” de patru ori. “Împărăția cerurilor” este o frază semitică folosită de către evrei care din respect față de Dumnezeu evitau să pronunțe numele lui Dumnezeu.

“Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, și-i voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta.” (Luca 15:18)

Pentru o înțelegere mai profundă a expresiei folosite de Isus în rugăciunea “Tatăl nostru” este important să privim la însemnătatea cuvintului “malkut” în limba ebraică și cuvântului “basileia” în limba greacă folosite pentru “Împărăția lui Dumnezeu.”

Când cuvântul “malkut” se referă la Dumnezeu, se referă la autoritatea sau domnia Sa cerească.

“Vor spune slava împărăției Tale, și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale. Împărăția Ta este o împărăție vecinică, și stăpînirea Ta rămîne în picioare în toate veacurile.” (Psalmul 145:11-13)

și Ps. 103:19

“Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri, și domnia Lui stăpînește peste tot.”

În Noul Testament cuvântul “basileia” are sensul de autoritate, domnie și sfera peste care autoritatea și domnia Lui este manifestată. În Evanghelia după Luca 23:42 și Ioan 18:36  este scris:

“Și a zis lui Isus:,,Doamne, adu-Ți aminte de mine, cînd vei veni în Împărăția Ta!” și  ,,Împărăția Mea nu este din lumea aceasta„, a răspuns Isus.,,Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mînile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu este de aici„.

Puterea și domnia Domnului Isus exercitată asupra lumii nu vine din lumea aceasta, ci este din Dumnezeu,  de aceea și Împărăția Lui nu este din lumea aceasta sau stabilită și dictată de lumea aceasta.

În Rugăciunea Domnească, rugămintea “vie Împărăția Ta” este o rugăciune în care cel ce se roagă cere și acceptă domnia lui Dumnezeu și alege să facă voia Lui. Astfel cel ce se roagă cu cuvintele Rugăciunii Domnești trebuie să-și deschidă inima pentru domnia Împăratului ceresc. Expresia “vie Împărăția Ta” se referă la relația celui nepihănit cu Dumnezeu. Împărăția Lui este inaugurată în orice inimă care acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor al vieții lor.

“El zicea:,,S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie.” (Marcu 1:15)

Venirea Împărăției lui Dumnezeu s-a împlinit în Isus Hristos. Împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de salvare s-a împlinit în Isus Hristos și intrăm în Împărăția Lui prin nașterea din nou, prin credință în Isus Hristos.

“Isus i-a răspuns:,,Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5)

Împărăția lui Dumnezeu este aici și acum, în inima celor născuți din nou. Dar într-un alt sens, Împărăția lui Dumnezeu rămâne un termen de viitor, așteptăm întoarcerea Împăratului, Isus Hristos. Fraza “vie Împărăția Ta” se referă la timpul acela, dar până atunci să alegem să facem voia Lui și să acceptăm domnia Lui în viața noastră cât și să predicăm Evanghelia Împărăției Lui: “oameni care au lucrat cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu.” (Coloseni 4:11)

Timpul acela – venirea escatologică a Împărăției lui Dumnezeu va fi inaugurată printr-un eveniment apocaliptic – venirea glorioasă a Fiului omului.

,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui. Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui:,Veniți binecuvîntații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii. Căci am fost flămînd, și Mi-ați dat de mîncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M’ați primit; am fost gol, și M’ați îmbrăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță, și ați venit pe la Mine`. Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde:,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, și Ți-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut? Cînd Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am îmbrăcat? Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am venit pe la Tine?` Drept răspuns, Împăratul le va zice:,Adevărat vă spun că, oridecîteori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut`. Apoi va zice celor dela stînga Lui:,Duceți-vă dela Mine, blestemaților, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui!  Căci am fost flămînd, și nu Mi-ați dat să mănînc; Mi-a fost sete, și nu Mi-ați dat să beau; am fost străin, și nu M’ați primit; am fost gol, și nu M’ați îmbrăcat; am fost bolnav și în temniță, și n’ați venit pela Mine`. Atunci Îi vor răspunde și ei:,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu Ți-am slujit?` Și El, drept răspuns, le va zice:,Adevărat vă spun că, oridecîteori n’ați făcut aceste lucruri unuia dintr’acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut`. Și aceștia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniți vor merge în viața vecinică„.

Cel neprihănit – oaia – trebuie să moștenească împărăția pregătită de la întemeierea lumii și să intre în ea. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este intrare în viața veșnică. Sunt multe alte pilde rostite de Domnul Isus în Evanghelii care anunță venirea împărăției Lui. Citește Matei 25.

Mesajul cărții Apocalipsa este consumarea salvării lui Dumnezeu cînd împărăția acestei lumi va trece sub stăpânirea și domnia Domnului Isus Hristos.

,,Îți mulțămim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mîna pe puterea Ta cea mare, și ai început să împărățești. (Apocalipsa 11:17)

Mesajul cărții Apocalipsa se încheie cu descrierea Împărăției lui Dumnezeu când Dumnezeu va locui în mijlocul poporului Său și “ei vor vedea fața Lui” (Apocalipsa 22:4).

Vă recomand să studiați cursul „Predica de pe munte” și să citiți următoarele articole:

  1. Cand are loc nașterea din nou?
  2. Ce este neprihănirea adevărată?