Nașterea din nou și sfinții Vechiului Testament

Întrebare:

sfinții vechiului testament

Spuneți-mi, vă rog, a fost posibilă “nașterea din nou” a sfinților Vechiului Testament, având în vedere că rolul și slujirea Duhului Sfânt în Noul și Vechiul Legământ sunt diferite? Și întrebarea care reiese de aici: care este diferența (dacă ea există) între rolul și lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul și Noul Legământ?

Cred că ar fi mai binevenit să încep cu a doua întrebare, fiindcă așa putem înțelege mai bine ce este nașterea din nou și respectiv dacă a fost posibilă nașterea din nou a sfinților Vechiului Testament. Vă recomand să citiți articolul pe care l-am scris mai înainte: “Prin ce este diferită lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul și Noul Legământ”. În acest articol am arătat diferența dintre rolul și lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul și Noul Legământ. Duhul Sfânt a fost dintotdeauna pe pământ, dar, din cauza păcatului, Dumnezeu a hotărât că Duhul Sfânt nu va rămâne pururea în om (Geneza 6:3). În zilele noastre manifestarea Duhului Sfânt este aceeași ca și mai înainte, doar că cei care intră în Noul Legământ, prin credință în Domnul Isus, sunt botezați cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt rămâne cu ei în veac (Ioan 14:16-17), făcându-Se responsabil de credincioșia noastră:

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor), care să rămînă cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentrucă nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi. (Ioan 14:16-17)

Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericire lor şi a copiilor lor după ei. (Ieremia 32:39)

Duhul Sfânt îi face pe cei născuți din nou asemenea chipului Domnului:

Dar oridecîteori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului (2 Corinteni 3:16-18)

… și îi face să trăiască o viață sfântă, o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu:

Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. (Ezechiel 36:27)

Deci, creștinii născuți din nou nu trăiesc în păcat, dar dacă cineva se numește creștin și trăiește în păcat, aceasta dovedește că nu are Duhul Sfânt. Cine nu are Duhul Sfânt nici nu este a lui Hristos:

Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:9)

În perioada de până la nașterea bisericii, Duhul Sfânt venea peste anumite persoane, pentru o anumită lucrare, dar nu rămânea pentru totdeauna peste om, pe când în Noul Legământ promisiunea este că ”va turna din Duhul Sfânt peste orice făptură” (Ioel 2:28-31) și că Duhul Sfânt ”va rămâne cu noi în veac” (Ioan 14:15), ceea ce Biblia numește ”botezat cu Duhul Sfânt” sau ”naștere din nou”. Aceasta este diferența între lucrarea și rolul Duhului Sfânt în Vechiul și Noul Legământ.

În Evanghelia după Ioan capitolul trei, când Nicodim întreabă pe Domnul Isus cum este posibilă nașterea din nou, Domnul Isus îi spune că pentru aceasta trebuie ca Fiul Omului (Domnul Isus) să fie înălțat și oricine va crede în jertfa Lui, va fi mântuit:

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:14-15)

Când a spus “să fie înălțat”, s-a referit la răstignire, după cum găsim scris la Ioan capitolul 12:

“… Şi după ce voi fi înălţat de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”- Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. (Ioan 12:32-33)

Deci, potrivit cu textul de la Ioan 3:14-15, pentru ca să fie posibilă nașterea din nou trebuia ca Domnul Isus să fie înălțat, adică răstignit. Altfel spus, până la răstignirea Domnului Isus nașterea din nou nu a fost posibilă.

Apoi, în Ioan 7:39 Domnul Isus spune că pogorârea Duhului Sfânt (nașterea din nou) nu este posibilă până la înălțarea (proslăvirea Domnului Isus) la cer:

În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. (Ioan 7:37-38)

Și în Faptele Apostolilor 2:33 apostolul Petru spune că după moartea, învierea și înălțarea la cer, Domnul Isus a primit de la Tatăl Duhul făgăduit (Ioel 2:28, Ezechiel 36:27) și a turnat peste cei ce au crezut în Domnul Isus:

Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi sîntem martori ai lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi. (Fapte 2:32-33)

Așadar, nașterea din nou nu a fost posibilă până la moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus la cer și, respectiv, sfinții Vechiului Testament nu au putut experimenta nașterea din nou. De exemplu, despre Ioan Botezătorul, unul din sfinții Vechiului Testament, Domnul Isus spune că pe pământ nu s-a născut un om mai mare decât el și totuși cel mai mic din Împărăția Cerurilor este mai mare decât el:

Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăția cerurilor este mai mare decât el. (Matei 11:11)

Concluzie: Sfinții Vechiului Testament nu au putut experimenta nașterea din nou, chiar dacă s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au fost folosiți în lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, nașterea din nou este ceea ce face Noul Legământ diferit de Vechiul Legământ. Dacă în Vechiul Legământ Dumnezeu a dat poporului Israel poruncile Sale și i-a lăsat ca să le împlinească în puterea lor, atunci în Noul Legământ Dumnezeu ne dă și puterea, prin Duhul Sfânt, ca să împlinim poruncile Lui și să fim plăcuți Lui și, astfel, să moștenim Împărăția Cerurilor!

Vă recomand să citiți și următoarele articole despre nașterea din nou: