Ce spun Scripturile despre răpirea Bisericii şi despre Ziua Domnului

Un cititor al acestui portal a scris următorul comentariu despre răpirea Bisericii și Ziua Domnului la articolul ”Isus Hristos – Dumnezeu întrupat”:

După înţelegerea mea, creştinismul are rolul celui de-al doilea Israel, care trebuie să-L întâlnească pe Mesia la cea de-a doua venire. Creştinismul trebuie să fie ca o mireasă pregătită pentru întâmpinarea Mirelui. El va veni şi Îşi va lua Mireasa. Dar nu va veni ca să izbească privirile (pe nori), mai degrabă va veni ca un hoţ. De aceea, Biblia ne îndeamnă să stăm la veghere tot timpul. Cu părere de rău, mulţi aşteaptă a doua venire într-un mod miracolos, cu trâmbiţe şi mare gălăgie care va fi în ceruri şi toţi îşi vor lua zborul în văzduh şi cred foarte orbeşte în aceasta, fără să vrea să înţeleagă că Biblia, în multe locuri, este scrisă în simboluri şi pilde. În loc să aşteptăm răpirea la ceruri, haideţi să cugetăm mai mult asupra Adevărului, mai multă rugăciune şi mai mult efort în desăvîrşirea caracterului (Matei 5:48).

Biblia, într-adevăr, scrie despre Biserică că este Mireasa Domnului Isus şi este Ierusalimul ceresc (Apocalipsa 21:9-11, Efeseni 5:29-32), fiindcă prin credinţă în Domnul Isus noi devenim sămânţa lui Avraam (despre aceasta puteţi citi în articolul ”Care este partea Neamurilor în Noul Legământ?”).

A doua venire a Domnului Isus și Ziua Domnului sunt evenimente diferite

Se pare că mulţi confundă două evenimente diferite: a doua venire a Domnului Isus şi Ziua Domnului. De fapt, iniţial şi eu credeam că a doua venire a Domnului Isus şi Ziua Domnului sunt unul şi acelaşi eveniment. Dar după un studiu profund şi destul de îndelungat al Scripturilor, am înţeles că acestea sunt două evenimente diferite.

Vă recomand manualul de studiu biblic inductiv ”Apocalipsa” în patru părţi. Acest studiu vă va ajuta să înţelegeţi aceste două evenimente şi felul cum se raportează ele unul la altul. Acest studiu face parte din seria ”Învăţătură peste învăţătură” din cadrul misiunii Precept, studii care te ajută să descoperi singur adevărurile biblice, oferind direcţii cum să faci o bună observare şi interpretare a textului în contextul întregii Biblii. În aceste manuale nu vei afla părerea autorului asupra unui sau altui subiect, ci singur vei descoperi adevărurile biblice. Ceea ce vei descoperi singur nu vei uita niciodată şi nimeni nu te va putea înşela şi abate de la adevăr.

Răpirea Bisericii şi a doua venire a Domnului Isus sunt evenimente diferite

Dar, un lucru și mai interesant, dacă ne întoarcem la comentariul de mai sus, este că răpirea Bisericii şi a doua venire a Domnului Isus, la fel, sunt evenimente diferite. Înainte ca Dumnezeu să-Şi verse mânia Sa peste pământ, Domnul Isus Îşi va lua Biserica la cer fără să coboare pe pământ. A doua venire a Domnului Isus pe pământ este descrisă în Apocalipsa capitolele 19-20. El va veni a doua oară pe pământ după ce Dumnezeu Îşi va vărsa mânia peste locuitorii pământului care nu au ascultat de Evanghelia Domnului Isus. Şi va veni însoţit de Biserică, va birui pe Antihrist şi pe prorocul mincinos şi va împărăţi, împreună cu Biserica, timp de 1000 de ani aici pe pământ ca să se împlinească Scripturile cu privire la poporul Israel. Dar acesta nu este subiectul acestui articol. Să vedem ce scriu Scripturile despre Răpirea Bisericii şi Ziua Domnului ca să putem face diferenţă între aceste două evenimente.

Cum va avea loc răpirea Bisericii la cer

Prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni este unicul text din Scripturi în care figurează cuvântul răpire. Se pare că credincioşii din Tesalonic erau îngrijoraţi cu privire la cei care au crezut în Domnul Isus şi totuşi au decedat (au adormit în Hristos). De aceea, apostolul Pavel le scrie la 1 Tesaloniceni 4:13-18 ce va fi cu cei adormiţi în Hristos (creştinii decedaţi) pentru ca să-i mângâie pe ei şi pentru ca ei să se mângâie unii pe alţii cu aceste cuvinte (1 Tesaloniceni 4:18). Să vedem ce scrie Pavel despre răpirea Bisericii la cer:

Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte. (1 Tesaloniceni 4:13-18)

Aici se vorbeşte despre două grupe de oameni: credincioşii care vor fi în viaţă la venirea Domnului Isus pentru a-Şi lua Biserica la cer şi credincioşii care vor fi adormiţi în Domnul (adică decedaţi). Să vedem cum va fi răpită Biserica la cer pe etape.

1. Răpirea Bisericii va fi anunţată

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer (…) (1 Tesaloniceni 4:16)

2. Întâi vor învia cei adormiţi în Hristos

Biblia scrie că trupul credincioşilor, care au Duhului Sfânt, când mor fizic, este supus putrezirii, dar duhul lor merge la Domnul. Lucrul acesta îl vedem bine din cele scrise de apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni. El scrie că pentru el moartea este un câştig, fiindcă aceasta ar însemna să se mute şi să fie cu Hristos şi aşa ar fi mult mai bine pentru el decât să rămână în trup (Filipeni 1:21-24).

La 1 Tesaloniceni 4:14 apostolul Pavel scrie că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El (adică duhurile lor). Iar la versetul 16 scrie că atunci când Domnul Isus ”Se va pogorî din cer, întâi vor învia cei morţi în Hristos”. Cum va fi această înviere din morţi, apostolul Pavel descrie în prima sa epistolă către Corinteni. El scrie Corintenilor că ”într-o clipeală de ochi morţii vor învia nesupuşi putrezirii” (1 Corinteni 15:52) şi la versetul 54 scrie ”…trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire”.

3. Toţi împreună (cei care vor fi vii la acel moment și cei înviați) vom fi răpiţi la cer

După ce cei morţi în Hristos vor învia, ”noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1 Tesaloniceni 4:17). La 1 Corinteni 15:50-54 apostolul Pavel scrie că, în timp ce cei adormiţi în Hristos vor fi îmbrăcaţi în neputrezire, cei care vor fi rămas vii la venirea Domnului Isus, vor fi schimbaţi: ”trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire” și ”atunci”, scrie apostolul Pavel, ”se va împlini cuvântul scris” la Osea 13:14:

Moartea a fost înghiţită de biruinţă.

4. Vom fi totdeauna cu Domnul

După ce vom întâmpina pe Domnul în văzduh, apostolul Pavel scrie: ”şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 5:17).

Cum va veni Ziua Domnului

Nu doresc să intrăm în detalii prea multe în ce priveşte Ziua Domnului, ci doar să privim la felul cum va veni ea, fiindcă anume despre venirea Zilei Domnului este scris că va veni va un hoţ noaptea. Despre aceasta este scris tot în prima epistolă a apostolului Pavel către Tesaloniceni. Din 1 Tesaloniceni 5:1-11 vedem că Ziua Domnului pentru cei necredincioşi va veni diferit decât pentru cei credincioşi.

Ziua Domnului pentru necredincioşi

Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare. (1 Tesaloniceni 5:2-3)

Se pare că Ziua Domnului va veni ca un mare prăpăd peste locuitorii pământului. În cartea Amos Domnul Dumnezeu spune aşa despre Ziua Domnului:

Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumină. Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid şi-l muşcă un şarpe! (Amos 5:18-19)

De fapt, Ziua Domnului începe cu revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului. În cartea Ţefania Ziua Domnului este descrisă în felul următor:

Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi de nimicire, o zi de întuneric şi de negură, o zi de nori şi de întunecime. (Țefania 1:15)

La Apocalipsa 11:18 scrie:

Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; (Apocalipsa 11:18a)

Aceasta se întâmplă după cea de-a şaptea trâmbiţă, care a sunat după ce cei doi proroci au fost omorâţi de antihrist, iar după trei zile şi jumătate au înviat şi s-au ridicat la cer. Apoi, la Apocalipsa 15:1 scrie:

Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. (Apocalipsa 15:1)

Ziua Domnului pentru credincioşi

Pentru ei ziua aceasta nu va veni ca un hoţ noaptea:

Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. (1 Tesaloniceni 5:4)

Oare de ce pentru cei credincioşi Ziua Domnului nu va veni ca un hoţ noaptea? Le este lor descoperit timpul când are să vină Ziua Domnului? Se pare că nu, căci după ce sfârşeşte de descris cum va fi răpirea, apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor:

Cât despre vremi şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. (1 Tesaloniceni 5:1-2)

Deci, pentru cei credincioşi, ca şi pentru cei necredincioşi, timpul venirii Zilei Domnului este ascuns. De ce totuşi apostolul Pavel scrie că pentru cei credincioşi Ziua Domnului nu va veni ca un hoţ noaptea? Răspunsul îl găsim la 1 Tesaloniceni 5:9-10, unde este scris:

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. (1 Tesaloniceni 5:9-10)

Deci, prin credinţă în Domnul Isus, noi suntem mântuiţi de mânia pe care Dumnezeu o va vărsa peste locuitorii pământului în Ziua Domnului. Cum? Înainte de Ziua Domnului, Biserica va fi răpită la cer şi în modul acesta va fi mântuită (sau scăpată) de mânia lui Dumnezeu. De aceea, cu toate că credincioşii nu cunosc timpul venirii Zilei Domnului, Ziua aceasta nu-i va prinde ca un hoţ noaptea.

Să fim oameni înţelepţi şi să ne grăbim să intrăm în Legământ cu Domnul Isus pentru ca Ziua Domnului să nu ne prindă ca un hoţ noaptea. Dacă ai luat această hotărâre, accesează acest link unde îți oferim un model de rugăciune de pocăință: https://moldovacrestina.md/devino-ucenicul-lui-dumnezeu/.