Necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu

Am primit o întrebare legată de necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu:

Am o nelămurire cu privire la versetul care zice că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Ar însemna că necazul cel mare este declanșat de antihrist, iar mânia lui Dumnezeu va fi după necazul cel mare. Este o diferență dintre mânia lui Dumnezeu și mânia antihristului care va face război cu sfinții?

Într-adevăr este o diferență între necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu.

necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu

Necazul cel mare

Când vorbim despre „necazul cel mare” în contextul profețiilor se are în vedere necazul despre care găsim scris la Matei 24 și Daniel 12 și despre a cărui intensitate se spune că „n-a mai fost de cînd sunt neamurile și pînă la vremea aceasta”.

Potrivit cu textul de la Matei 24 și Daniel 12, necazul cel mare începe cu așezarea urâciunii pustiirii în Templu, lucru care se întâmplă la mijlocul săptămânii a șaptezecea a lui Daniel și se va sfârși la venirea Domnului Isus:

De aceea, când veți vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel „așezată în locul sfânt”- cine citește să înțeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munți; cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă; și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile, cari vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentrucă atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii pînă acum, și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. … Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate”. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. (Matei 24:15-22, 29-30)

În vremea aceea (când ultimul împărat, adică antihristul, își va întinde palatele între mare și muntele slăvit și sfânt – Daniel 11:45) se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de cînd sunt neamurile și pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. … „Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor rîului; el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă, și a jurat pe Cel ce trăiește vecinic, că va mai fi o vreme, două vremuri, și o jumătate de vreme, și că toate aceste lucruri se vor sfârși cînd puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot” (Daniel 12:1, 7)

 

Deci, necazul cel mare este legat de activitatea antihristului și este îndreptată împotriva poporului Israel.

Mânia lui Dumnezeu

Potrivit cu textul de la Apocalipsa 11:14-18, mânia lui Dumnezeu începe cu trâmbița a șaptea și se sfârșește înainte de venirea Domnului Isus cu cele 7 potire:

A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Îngerul, al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor”. Și cei douăzeci și patru de bătrâni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ, și s-au închinat lui Dumnezeu, și au zis: „Îți mulțămim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul! (Apocalipsa 11:14-18)

Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte îngeri, cari aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. (Apocalipsa 15:1)

Vedem că mânia lui Dumnezeu începe cu trâmbița a șaptea, care este a treia nenorocire vestită pentru locuitorii pământului:

M-am uitat, și am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, și zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri, cari au să mai sune”. (Apocalipsa 8:13)

Dacă urmărim ce se întâmplă la potire, vom vedea că urgiile lor vor afecta tot pământul. La ultimul potir vor suferi toate cetățile neamurilor și Dumnezeu Își va aminti de cetatea Babilon ca să o pedepsească:

Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți, și cetățile Neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mîniei Lui. (Apocalipsa 16:19)

Din Apocalipsa 11 aflăm că mânia lui Dumnezeu va veni după ce se va începe necazul cel mare, fiindcă trâmbița a șaptea va suna peste cel puțin trei zile și jumătate după ce antihristul se va așeza în Templu:

Cînd își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta trei zile și jumătate, și vor privi trupurile lor moarte, și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei; și își vor trimite daruri unii altora, pentrucă acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele trei zile și jumătate, duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, și s-au ridicat în picioare, și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiți-vă aici!” Și s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ, și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași, s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând.(Apocalipsa 11:7-14)

Concluzie:

  1. Mânia lui Dumnezeu începe puțin mai târziu după începutul necazului celui mare.
  2. Necazul cel mare este din partea Antihristului împotriva poporului Israel, iar mânia este din partea lui Dumnezeu (Apocalipsa 15:7, 16:1) împotriva locuitorilor pământului.
  3. Necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu se vor sfârși la a doua venire a Domnului Isus.