Cum și de ce să nu întristați Duhul Sfânt?

pecetluit cu Duhul Sfânt.

… care fusese făgăduit, şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpararea celor câştigaţi de Dumnezu, spre lauda slavei Lui (Efeseni 1:13–14)

Duhul Sfânt “pentru ziua răscumpărării” (Efeseni 4:30). Prezenţa Duhului Sfânt în noi este dovada iertării şi a răscumpărării noastre în ziua măreaţă pe care o aşteptăm.

Prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne zideşte

Toţi creştinii, care am fost foarte diferiţi altă dată, acum suntem zidiţi prin Duhul Sfânt ca să alcătuim un singur locaş al lui Dumnezeu, un singur trup al lui Isus Hristos. Duhul Sfânt ne asigură acea unitate în biserică care nu poate fi realizată de niciun grup de oameni sau organizaţie omenească, potrivit cu Efeseni 2:22.

Prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne întăreşte în puterea omului dinăuntru

Omul dinăuntru este omul nostru spiritual. Astăzi trăim într-o lume unde sunt foarte puţini oameni tari sau puternici în fiinţa lor spirituală. Cei mai mulţi sunt handicapaţi spiritual şi nu sunt în stare să trăiască o viaţă duhovnicească după principii duhovniceşti. Omul nu are putere în sine pentru a trăi o astfel de viaţă. Bibila ne învaţă că Dumnezeu, potrivit cu bogăţia slavei Sale, ne face să ne întărim în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăutru (Efeseni 3:16).

În ultimul capitol al cărţii Efeseni, apostolul Pavel compară tăria duhovnicească a omului nostru dinăuntru cu echipamentul militar al unui ostaş roman şi zice:

De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe de asupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:13–17)

Duhul Sfânt.

Apostolul Pavel enumeră câteva din păcatele care fiind comise de creştin, întristează pe Duhul Sfânt. El zice:

De aceea, lăsaţi-vă de minciună: “Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n-apună soarele peste mânia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului. Cine fură, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” În continuare spune: “Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. (Efeseni 4:25–31)

Toate aceste păcate enumerate mai sus, cât şi alte păcate, atunci când sunt comise de creştini, întristează pe Duhul Sfânt care locuieşte în noi.

pecetluit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării? Dacă nu a avut loc aceasta în viaţa ta, de ce? Cum te întăreşti în omul dinăuntru, în aspectul spiritual al fiinţei tale? Eşti cârmuit de Duhul Sfânt care locuieşte în tine sau întristezi pe Duhul Sfânt lăsându-te să fii controlat de mânie, furt, minciună şi orice alte păcate? Vino la Dumnezeu cu pocăinţă din inimă şi apoi fă-ţi o disciplină pentru o viaţă spirituală ca să studiezi Sfintele Scripturi, să te rogi sistematic şi astfel să creşti în puterea omului dinăuntru.