Domnul Isus condamnă imoralitatea sexuală și ne învață să facem la fel

Imoralitatea sexuală. Acesta este subiectul pe care îmi propun să-l abordez în acest articol. Vreau să prezint care este poziția Domnului nostru Isus Hristos față de imoralitate și care este și trebuie să fie poziția și atitudinea fiecărui creștin față de oamenii care o practică.

imoralitatea sexuală

Cândva am primit doua mesaje de la un bărbat care s-a prezentat că este homosexual. Mesajele sunt pline cu multe învinuiri printre care, autorul a scris:

„Nu vă cer decît să-mi răspundeți la o singură întrebare: Dacă un om ucide un alt om, nu este criminal? De ce sustineți că ceea ce predicați dumneavoastră și mulahii islamici (același lucru: Deuteronomul e și în Coran și în Biblie la fel și Dvs. spuneți că e “Cuvîntul lui Dumnezeu” ) este “moral”? Cum crezi dumneata, ca om cu o minte dată de Dumnezeu, că a ucide pe cineva pentru că se culcă cu un “om” sau a ucide o fată pentru că a avut relatii sexuale cand avea menstruație (poate a fost violată) este moral?”

Potrivit acestui mesaj si a înțelegerii celor mai mulți din comunitatea homosexualilor și lesbienelor, creștinii sunt învinuiți că pledează pentru a le fi aplicată pedeapsa cu moartea pentru imoralitatea care o practică și care o răspîndesc cu vehemență. 

Toate afirmațiile îmi vor fi întemeiate pe textul din Evanghelia după Ioan 8:1-11, voi aduce în întregime acest pasaj:

Isus S-a dus pe muntele Măslinilor. De dis-de-dimineață,a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos, și-i învăța. Atunci cărturarii și Fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului, și au zis lui Isus: „Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar cînd săvîrșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos, si scria cu degetul pe pămînt. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus, și le-a zis: „ Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea.” Apoi S-a plecat iarăși, și scria cu degetul pe pămînt. Cand au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor, și au ieșit afară, unul cîte unul, începînd de la cei mai bătrîni, pănă la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci S-a ridicat în sus; și, cînd n-a mai vazut pe nimeni decît pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pîrșîi tăi? Nimeni nu te-a osandit?” „Nimeni, Doamne”, I-a raspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osîndesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.

Domnul Isus condamnă imoralitatea sexuală

Primul lucru care pare contradictoriu în acest text este că Moise a spus că astfel de femei trebuiau să fie omorîte cu pietre, iar Domnul Isus nu a osîndit această femeie, și nu știu de ce, nimeni nu au reușit să o osîndească. De ce oare? Cei mai multi oameni cred că atunci cand Isus a spus celor din multime „cine este fără păcat să arunce primul” s-a referit la starea păcatoasă și imperfectă a fiecarui om. Nu doar… Domnul Isus s-a referit la cazul acesta specific și toți cei care au adus-o pe femeie la Isus purtau vina în acest caz specific. De ce? Am observat în text cum de două ori se specifică că Domnul Isus scria pe pămînt în timp ce oamenii stăruiau să capete o sentință pentru această femeie de la El. Ce scria Domnul Isus pe pămînt? Poate ceea ce este scris la Deuteronom 22:22 „Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amandoi: și bărbatul care s-a culcat cu femeia, și femeia. Să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel” Cuvîntul lui Dumnezeu spune foarte specific că trebuie să moară și bărbatul și femeia care au comis preacurvia pentru ca să fie curațit un astfel de rău din mijlocul lui Israel. Totuși, cu toate că cei care au adus pe femeie la Isus au spus: „femeia aceasta a fost prinsă chiar cand săvîrșea preacurvia”, au adus la Isus doar pe femeia aceasta, care după cît se pare era o victimă. Pe bărbatul care săvarșea preacurvia cu această femeie nu l-au adus… Nu știm care au fost motivele: poate era unul cu influență, cu bani, etc. dar a fost un motiv din care ei, liderii religiosi ai acelei vremi, s-au purtat cu părtinire și au trecut cu vederea acest păcat. In așa caz, oare nu erau ei în aceiași măsură de imorali din moment ce protejau pe un imoral. Doar ca să arate bine în ochii mulțimii erau gata să sacrifice victima neputincioasă de două ori. Ei pretindeau că ascultă de Dumnezeu și că vor sa curețe răul din societate, dar prin partinirea lor arătau că acceptau imoralitatea sexuală și sub umbra religiei lor se dezvolta și mai mult imoralitatea. Isus Hristos nu acceptă sub nici o formă imoralitatea sexuală.

Domnul Isus nu a spus nimic împotriva poruncii date de Dumnezeu prin Moise în Vechiul Testament, specific în cartea Deuteronom, ci a spus că nimeni nu a fost în stare sa o condamne pe această femeie, pentru că cei ce o învinuiau se pretindeau a fi credincioși, dar de fapt erau oameni imorali, părtinitori și lipsiți de milă. Prin acțiunile și cuvintele Sale, Domnul Isus a condamnat imoralitatea în viața pîrîșilor femeii și în viața acestei femei cînd i-a zis: „Du-te și să nu mai păcătuiești.” Dacă curvia acestei femei a fost de condamnat, cu cît mai mult este de condamnat păcatul sodomiei?

Dar, va reproșa cineva și va spune că Domnul Isus nu a osîndit aceasta femeie, de ce să osîndim noi pe imorali. A osîndi, înseamna a da o sentință care trebuie adusă la îndeplinire. În cazul acestei femei, pîrîsii ei așteptau să dea sentința ca să fie omorîtă cu pietre. Faptul că Domnul Isus nu a osîndit aceasta femeie, nu înseamna că păcatul ei nu era de osîndit potrivit cu legea lui Dumnezeu, ci înseamnă că Mîntuitorul i-a dat acestei femei o șansă să se împace cu Dumnezeu, să se pocaiască și să trăiască mai departe într-un chip vrednic de Dumnezeu, fără să mai păcătuiască și să fie imorală. Prin această decizie, Domnul Isus a demonstrat înca odata caracterul Tatălui Său care, asa cum este scris la II Petru 3:9

„Nu întarzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și doreste ca nici unul să nu piară, ci toti să vina la pocăință”

Isus a dat acestei femei o șansa de salvare a vieții. Dacă ești un imoral, nu lua faptul că mai esti în viață ca și cum Dumnezeu nu vede și nu condamnă păcatul din viața ta, ci realizează că astfel El îți mai dă o șansă. Sau, cum scrie Cuvîntul lui Dumnezeu nu cumva „disprețuiești tu bogățiile bunătății,îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mînie pentru ziua mîniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecaruia după faptele lui.” (Romani 2:4-6)

Femeia care a fost prinsă în preacurvie nu s-a dezvinovățit înaintea lui Dumnezeu ci aștepta pedeapsa pentru păcatul ei. Tăcerea și apoi răspunsul arată bine că această femeie a recunoscut păcatul din viața ei. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la cei care trăiesc în imoralitatea sexuală și păcat. Cu aceasta începe adevărata pocăința. Numai, că cum și în cazul descris în Biblie, cei mai mulți imorali, preferă să umble cu vicleșug și pe căi strîmbe ca să ispitească și apoi să poată învinui pe cei care îi confruntă cu adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu. Mai citiți odată pasajul biblic ca să vedeți cu ce intenții au venit la Domnul Isus cei ce au prins pe femeie în preacurvie. Dacă veți citi scrisorile acelui bărbat homosexual la care am facut referință, nu va fi greu să intrevedeți motivația autorului – în nici un caz de a cunoaște și trăi adevărul lui Dumnezeu.

În baza referințelor biblice de mai sus, vreau să las aceste îndemnuri oricui trăiește în imoralitatea sexuală de orice fel, inclusiv homosexualitatea. Veniți la Domnul Isus Hristos care vă poate da o vindecare și eliberare deplină de păcatul în care trăiți în prezent. Apropiati-vă de Dumnezeu și El se va apropia de Dvs. Cititi Biblia, credeți în Domnul Isus și dedicați-vă Lui viața. Apoi, căutați o biserică unde este propovăduit Cuvîntul lui Dumnezeu și unde oamenii trăiesc potrivit cu ceia ce le este propovăduit. Implicați-va în viața acestei biserici si faceți-vă prieteni care au ales să trăiască sfînt inaintea lui Dumnezeu.

Creștinii sunt chemați să ia atitudine față de imoralitatea sexuală

Dacă sunteți creștin, alegeti să urmati exemplul Domnului Isus. Confruntați pe oamenii imorali prin adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu, în dragostea Domnului Isus și fară să fiți părtinitor. Răspundeți într-un chip vrednic de Dumnezeu celor care prin viclenie si răutate caută să strice Cuvîntul lui Dumnezeu pentru a lua apărarea celor imorali și a promova imoralitatea sexuală. Cînd vorbiți cu oamenii imorali, nu uitați să le spuneți de șansa care o au la Domnul Isus dacă se întorc prin pocăință. Nu treceți de partea celor mulți atunci cînd ei strică Cuvîntul lui Dumnezeu. Rămîneți credincios lui Dumnezeu și Cuvîntului Său în orice vreme. Nu vă lăsați copleșit de ura care există în societate. Oamenii imorali arată multă ură față de alții care trăiesc într-o altă formă de imoralitate. Nu vă lăsați molipsiți de această ură dar nici de indiferența prin care să nu le spuneți celor imorali adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu și iertarea care o au la Domnul Isus și care dacă nu o vor accepta, îi așteaptă pierzarea veșnică.

Dumnezeu să lucreze pocăința deplină în viața tuturor imoralilor și dragoste jertfitoare în inimile creștinilor.