Toți oamenii vor învia la a doua venire a Domnului Isus și toți vor ajunge în rai?

Întrebare:

În Biblie scrie că cei scriși în Cartea Vieții vor ajunge în rai, dar în cartea Apocalipsa scrie că toți vor învia la a doua venire a Domnului Isus.

Este adevărat că în rai sau în Împărăția lui Dumnezeu vor intra doar cei scriși în Cartea Vieții. Totuși, aceasta nu înseamnă că ceilalți oameni nu vor învia și că toți cei care vor învia vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Biblia scrie că toți oamenii vor învia, tot așa după cum toți mor fizic, doar că nu toți vor învia în același timp, ci pe rând:

Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:21-23)

Toți vor învia, dar nu toți vor merge în rai

Iată câteva texte care confirmă faptul că toți oamenii vor învia, indiferent de faptul că merg sau nu în rai (Împărăția lui Dumnezeu):

Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața vecinică, și alții pentru ocară și rușine vecinică. (Daniel 12:2)

Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată. (Ioan 5:28-29)

Deci, toți vor învia: și cei ce vor moșteni viața veșnică (vor ajunge în rai), dar și cei care merg în pedeapsa veșnică. Dumnezeu a creat pe om suflet veșnic: moartea fizică nu este o trecere în neființă, ci separarea trupului de suflet, iar moartea spirituală este separarea sufletului omului de Dumnezeu. După cum am văzut din textele citate mai sus, la vremea sfârșitului toți vor învia: unii pentru viață veșnică, adică pentru a fi în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie (Apocalipsa 21-22), alții vor învia pentru judecată și pierzare veșnică (separare veșnică de Dumnezeu):

Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează, și să vă dea odihnă atât vouă, cari sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare vecinică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. (2 Tesaloniceni 1:5-10)
Nu toți vor învia la a doua venire a Domnului Isus

Toți vor învia, dar fiecare la rândul cetei lui

După cum am văzut deja la 1 Corinteni 15:23, toți vor învia în Hristos, dar nu toți vor învia în același timp, ci pe rând (fiecare la rândul cetei lui):

I. Întâi Hristos – El este pârga celor adormiți, primul înviat într-un trup veșnic.

II. Apoi cei ce sunt a Lui, adică Biserica.

Sfinții din Biserică vor învia la răpire, înainte de necazul cel mare și, respectiv, înainte de a doua venire (1 Tesaloniceni 4:13-18), așa încât înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ Biserica va fi în cer și Îl va urma pe Domnul Isus la a doua Sa venire pe pământ. (Apocalipsa 19:7-21)

III. La a doua venire a Domnului Isus vor învia martirii din perioada necazului celui mare și sfinții din perioada de până la nașterea Bisericii:

Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat, și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sânt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6)

Din Daniel 12 înțelegem că sfinții din perioada până la Hristos vor învia după necazul cel mare, în Împărăția de o mie de ani (partea de moștenire a evreilor):

Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul; tu te vei odihni, și te vei scula iarăși… odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. (Daniel 12:13)

Din alte texte aflăm că în Împărăția de o mie de ani (partea de moștenire a poporului Israel) vor fi David, Avraam, Isaac și Iacov:

Robul Meu David va fi împărat peste ei, și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, și copiii copiilor lor, pe vecie, și Robul Meu David va fi voivodul lor în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ vecinic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulți, și voi pune locașul Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. (Ezechiel 37:24-26)

Va fi plânsul și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov, și pe toți proorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miază-zi, și vor ședea la masă în Împărăția lui Dumnezeu. (Luca 13:28-29)

Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor. (Matei 8:11)

Când spune întâia înviere, nu se are în vedere atât ordinea cronologică, cât calitatea învierii. Cei ce au parte de întâia înviere, învie în trupuri de slavă asupra cărora moartea a doua nu are putere și ei învie pentru viața veșnică. Toate învierile dinainte de Împărăția de o mie de ani (Biserica, sfinții din perioada Vechiului Testament, martirii din perioada necazului celui mare) sunt numite întâia înviere, chiar dacă au loc în perioade diferite de timp, dar toate înainte de Împărăția de o mie de ani.

IV. La sfârșitul Împărăției de o mie de ani vor învia toți restul oamenilor și ei vor învia pentru judecată:

Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. (Apocalipsa 20:5a)

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; și va ieși din temnița lui, ca să înșele Neamurile, cari sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții cari erau în ea; Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe morții cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:7-15)

Concluzie

  1. Toți vor învia în Hristos.
  2. Nu toți cei înviați vor ajunge în rai, adică în Împărăția lui Dumnezeu.
  3. Nu toți vor învia la a doua venire a Domnului Isus, ci fiecare la rândul cetei lui.

Vă recomand să studiați cărțile profetice Apocalipsa și Daniel. Vă recomand și cursul „Cerul, iadul și viața după moarte”.