Cum se raportează Biserica la necazul cel mare

Întrebare:

Explicaţi-ne, vă rog textul din Apocalipsa 7:14 si Apocalipsa 13:7. Întrebarea mea este: cine sunt cei din cap 7 si cei din cap 13? Vă mulţumesc.

În ambele texte se vorbeşte despre oameni din „orice seminţie, orice norod, orice limbă şi orice neam”. Cei din capitolul şapte sunt Biserica lui Dumnezeu şi se află înaintea scaunului de domnie în cer în perioada necazului celui mare, iar cei din capitolul 13 sunt necredincioşii care se află pe pământ în perioada necazului celui mare (timp în care va domni antihristul pe pământ, adică fiara din capitolul 13 şi cornul mic din Daniel 7).

Totuşi, multora le apare întrebarea: oamenii din Apocalipsa 7:14, despre care se zice că vin din necazul cel mare sunt aceiaşi oameni despre care se vorbeşte în capitolul 13:7 şi care vor trăi sub domnia fiarei? Altfel spus: Va fi Biserica pe pământ în timpul domniei lui Antihrist?

Pentru a înţelege răspunsul la această întrebare să urmărim aceste versete în contextul lor, ca să aflăm cât mai multe despre aceşti oameni:

Apocalipsa 7:9-17 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: ,,Amin.” ,,A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.” Şi unul din bătrâni a luat cuvântul, şi mi-a zis: ,,Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? şi de unde au venit?” (14) ,,Doamne”, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii”. Şi el mi-a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Apocalipsa 13:2-9 Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: ,,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?” I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. (7) I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă!

Descrierea oamenilor din capitolul 7:

Erau o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă; ei stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare şi lăudau pe Dumnezeu; vin din necazul cel mare; şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului;  stau înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui; Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă; Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor; timpul acţiunii este după ruperea celei de a şasea peceţi (Apocalipsa 6:12)

Din această descriere vedem că această gloată mare este Biserica lui Dumnezeu, care prin credinţă în Domnul Isus a fost mântuită de păcate şi este izbăvită şi de mânia viitoare (1 Tesaloniceni 1:10). După pecetea a şasea ea se găseşte în cer , înainte ca să se înceapă necazul cel mare, care va începe numai după trâmbiţa a şasea (Apocalipsa 9-11), odată cu biruinţa fiarei asupra sfinţilor, adică asupra poporului Israel.

Descrierea oamenilor din capitolul 13:

Se mirau după fiară; au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei; peste ei a domnit fiara sau Antihristul timp de 42 de luni (perioada necazului celui mare); numele lor nu este scris în cartea vieţii Mielului de la întemeierea lumii.

După cum vedeţi, aceşti oameni se închină fiarei şi numele lor nu sunt scrise în cartea vieţii Mielului. Potrivit cu Apocolipsa capitolul 20, partea celor ce nu sunt scrişi în cartea vieţii Mielului este iazul care arde cu foc şi cu pucioasă.

Dacă am face un studiu al Apocalipsei, am vedea că evenimentele descrise în capitolul 7 au loc după ruperea celei de a şasea pecete, iar fiara face război sfinţilor şi începe să domnească după ce sună cea de a şasea trâmbiţă (Apocalipsa 9-11). Necazul cel mare începe odată cu intrarea fiarei în Ierusalim(necazul cel mare este perioada de o vreme, două vremi şi jumătatea unei vremi, sau trei ani şi jumate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile în care fiara asupreşte pe sfinţi, adică pe poporul Israel: necazul cel mare este pentru poporul Israel). De aici vedem că înainte ca să înceapă necazului cel mare cei care şi-au spălat hainele şi le-au înălbit în sângele Mielului (adică Biserica alcătuită dintre evrei şi neamuri) sunt în cer.

Mai multă lumină în înţelegerea acestui subiect veţi primi citind articolul “Ce spun Scripturile despre răpirea Bisericii şi Ziua Domnului” . Să nu uităm că orice text biblic trebuie interpretat în contextul întregii Biblii, şi că un text neclar sau obscur nu poate anula o învăţătură expusă clar în Biblie.