Cine este marele voievod Mihail și de ce învierea morților începe cu apariția lui?

În articolul prezent veți înțelege cine este arhanghelul Mihail care mai este numit și voievod, ce rol are el în istoria poporului Israel și ce legătură are el cu învierea morților. Iată întrebarea care mi-a fost adresată:

Explicați-mi, vă rog, textul de la Daniel 12:1-2. Nu înțeleg cine este acest Mihail despre care este scris aici și de ce învierea morților începe cu apariția lui?

Cartea Daniel este o carte profetică și prezintă istoria omenirii din perspectiva a ceea ce se întâmplă cu poporul Israel. Cele mai multe profeții din cartea aceasta s-au împlinit, ca dovadă că Biblia este adevărată și că tot ce este scris în ea se va împlini.

Cine este marele voievod Mihail?

Potrivit textului de la Daniel 12:1-2,   Mihail este mare voievod și ocrotitorul poporului Israel:

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi din cei ce dorm în ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică. (Daniel 12:1-2)

Daniel este evreu și, respectiv, poporul lui este poporul Israel. În toate textele din Biblie în care mai este menționat Mihail, acesta este prezentat ca unul care se luptă pentru poporul Israel.

La Daniel 10:13-21 ni se spune că el este una din căpeteniile cele mai de seamă. La Iuda 1:9 este numit arhanghel, ceea ce înseamnă căpetenie a îngerilor. La Apocalipsa 12:7 este scris că Mihail cu îngerii lui s-au luptat cu Diavolul și îngerii lui în contextul apărării ,,Femeei,, care este un simbol a poporului Israel. Cronologic, acest eveniment coincide cu momentul când antihristul intră în Ierusalim și se așază în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:4) și se începe necazul cel mare despre care găsim scris la Daniel 7:22-23 și 12:1 și la Matei 24:15-31 și care este pentru poporul Israel.

arhanghelul MihailDeci, Mihail este un înger cu poziție înaltă (căpetenie a îngerilor) și rolul lui este de a ocroti poporul Israel.

De ce învierea morților începe cu apariția marelui voievod Mihail?

La Daniel 12:1 se repetă de două ori expresia de timp “în vremea aceea”. Ce se va întâmpla în vremea aceea?

  1. se va scula Marele voievod Mihail și
  2. poporul lui Daniel (adică Israel) va fi mântuit.

Apare întrebarea în care vreme? Răspunsul îl găsim în capitolul precedent. Capitolele 10 la 12 sunt parte dintr-o singură vedenie. Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel ce avea să se întâmple cu poporul Israel din acel moment până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Cercetătorii Bibliei au ajuns la concluzia că toate cele descrise până la Daniel 11:35 s-au împlinit. Începând cu Daniel 11:36 sunt descrise evenimente care încă nu s-au întâmplat: de la versetul 36 pînă la 39 este descris Antihristul, iar începând cu versetul 40 este scris ce va face Antihristul la vremea sfârșitului. În textul de la Daniel 11:40-45 este scris că el (Antihristul) va intra în țara minunată (Israel) și “își va  întinde corturile palatului său între mare şi muntele cel slăvit şi sfînt”, adică la Ierusalim sau, cum este scris la 2 Tesaloniceni 2:4, se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.

 … protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte “Dumnezeu” , sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:4)

Deci, cronologic, marele voievod Mihail se va scula în timpul când Antihristul va intra în Ierusalim și se va așeza în Templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Aceasta va fi perioada necazului celui mare (Matei 24:15-31, Daniel 7:22-23), în care poporul Israel va fi prigonit și va trebui să fugă “la munte”, căci “aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta.” (Daniel 12:1, Matei 24:21-22).

Când autorul scrie în “vremea aceea” , are în vedere la vremea sfârșitului. Deci, la vremea sfârșitului va fi un timp dificil pentru poporul Israel, motiv pentru care se va scula marele voievod Mihail pentru ca să-i ocrotească de Antihrist. Chiar dacă vor fi vremuri foarte grele pentru poporul Israel, Dumnezeu îi va izbăvi și anume când puterea lor va fi zdrobită de tot (Daniel 12:7). În acest context Daniel spune că „mulţi din cei ce dorm în ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică.” (Daniel 12:1). Din Apocalipsa 20 știm că cei ce vor învia pentru viața veșnică, vor învia înainte de împărăția de o mie de ani, iar cei ce vor învia pentru judecată, vor învia după împărăția de o mie de ani:

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sînt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:4- 15).

Concluzie: Evenimentele descrise în Daniel capitolul 12 sunt evenimente ce țin de vremea sfârșitului, care mai sunt numite în Biblie și “Ziua Domnului”. Potrivit cu textul de la Matei 24:14-15, sfârșitul începe cu așezarea ,,urâciunii pustiirii” în “locul sfânt”. Atunci se începe și “necazul cel mare” pentru poporul Israel, motiv pentru care se ridică marele voievod Mihail. Tot la vremea sfârșitului, care implică o perioadă lugă de timp, toți vor învia în Hristos, care a murit pentru păcatele tuturor oamenilor (Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii – Ioan 1:29, 36), dar „fiecare la rândul cetei lui”:

Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:21-23)