Ce este urîciunea pustiirii aşezată în locul sfînt?

Întrebare:

Multă pace celor care sunt dispuşi ca să dea un răspuns celor care-l caută. Nu înţeleg clar ce spune Domnul Isus despre urâciunea pustiirii aşezată in locul sfânt (Matei 24:15). Domnul să vă binecuvânteze! Aştept răspuns.

Ce este urîciunea pustiirii aşezată în locul sfînt?Urâciunea pustiirii aşezată în locul sfânt este Antihristul, care este un împărat şi care se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Tot el este şi Fiara din Apocalipsa 13. Semnul 666 este semnul acestui Împărat.

Dar să vedem ce informaţie ne oferă contextul versetului 15 din Matei 24, unde Domnul Isus spune despre urâciunea pustiirii aşezată în locul sfânt.

1. Este un semn al venirii Domnului Isus şi a sfârşitul veacului acestuia

În acest text Domnul Isus răspunde ucenicilor la întrebarea:

„Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri (cu privire la dărâmarea Templului)? Şi care va fi semnul venirii Tale şi a sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3)

De la versetul 4 până la versetul 14 Domnul Isus le explică ce trebuie să se întâmple până la vremea sfârşitului.

2. Urâciunea pustiirii se va arăta la vremea sfârşitului:

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în locul sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! … (Matei 24:14-15)

3. Despre această „urâciune a pustiirii” a vorbit prorocul Daniel.

Din versetul 15 vedem că despre această „urâciune a pustiirii” a vorbit prorocul Daniel. Prorocul Daniel pomeneşte de 4 ori în cartea sa despre „urâciunea pustiirii”. De două ori se referă la un împărat care se ridică din împărăţia Grecilor şi de două ori se referă la un împărat care va domni la vremea sfârşitului şi care se va ridica din a patra împărăţie, despre care vorbeşte Daniel în capitolele 2 şi 7. Să analizăm fiecare referinţă în parte.

i.  Daniel 8:13

Să vedem acest verset în contextul lui:

… Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit, şi spre ţara cea minunată. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele, şi le-a călcat în picioare. S-a înălţat la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată, şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; conrul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început. Am auzit un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul Locaş şi oştirea?” Şi el mi-a zis:”Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!” (Daniel 8:9-14)

Aici este vorba despre un împărat care se va ridica din una din cele patru împărăţii care se vor forma după moartea primului împărat a Greciei (cornul mare a ţapului şi care este Alexandru Macedon).Gavril ,când îi tâlcuieşte vedenia lui Daniel, îi spune că vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului. Cei mai mulţi cercetători ai Bibliei sunt de părerea că cornul mic despre care se vorbeşte în acest capitol este Antioh Epifanes, care s-a ridicat din dinastia Seleucizilor. Antioh Epifanes a făcut să înceteze închinarea la Templu, a interzis respectarea Legii, a impus pe toţi evreii să jertfească scroafe pe altar, iar oricine nu se supunea poruncii lui era aspru pedepsit (dacă cineva iţi tăia copilul de parte bărbătească împrejur, era răstignit, iar copilul spânzurat de gâtul tatălui). Despre aceasta puteţi afla mai multe în articolul „Cine sunt împăraţi din Daniel 8 şi 11?”. Tot în acest articol veţi putea găci răspunsul la întrebarea cum această vedenie priveşte vremea sfârşitului, chiar dacă la versetul 26 se spune că vedenia cu serile şi dimineţile (despre urâciunea pustiirii) din 8:14 este cu privire la nişte vremuri îndepărtate (pentru Daniel). Amintesc că vedenia descrisă în cap. 8 Daniel a avut-o în anul al treilea a lui Belşaţar )aproximativ 550 î. d. Hristos, iar Antioh Epifanes a interzis închinarea la Templu în anul 167 î. d. Hristos.

ii. Daniel 9:27

La Daniel 9:24-27 este descrisă vedenia lui Daniel cu cele şaptezeci de săptămâni. Mai multe despre vedenia lui Daniel cu cele 70 de săptămâni puteţi citi în articolul „Moartea Domnului Isus: planul lui Dumnezeu sau eşec? Ce spune Vechiul Testament” . În versetul 27 se vorbeşte despre ultima săptămână hotărâtă de Dumnezeu pentru poporul Israel şi pentru Ierusalim.

El (domnul care va veni din v. 26) va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripile urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până când va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.

În alte traduceri expresia tradusă în limba română „şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte” este tradusă „pe aripa templului va fi urâciunea pustiirii”

Iată traducrea în limba engleză:

… And the abomination of desolation will be on a wing of the temple until the decreed destruction is poored out on the desolator. (Daniel 9:27)

şi în limba rusă:

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя”. (Даниил 9:27)

Cele scrise în versetele 25 şi 26 sau împlinit. A rămas neîmplinită încă o săptămână hotărâtă de Dumnezeu pentru Israel şi Ierusalim. Potrivit cu textul dat, acest domn va face ca la jumătatea săptămânii să fie întreruptă  închinarea la Templu. Deci, această săptămână nu va veni înainte ca să fie rezidit Templul din Ierusalim şi restabilită închinarea după Lege.

În zilele noastre, după ce timp de aproape 2000 de ani poporul Israel a fost împrăştiat în toată lumea şi nu a avut o ţară, vedem că ţara le-a fost întoarsă şi ei se strâng în ţara lor, după promisiunea lui Dumnezeu. Se zice că  au pregătiţi preoţi care să slujească la Templu, au pregătite straie pentru ei, instrumente si toate cele necesare pentru închinarea la Templu şi toate materialele pentru zidirea Templului. Ceia ce-i împiedică să rezidească Templul este Moscheia “Domnul stâncii”, care se află pe locul Templului. Pe net puteţi găsi multă informaţie despre al treilea Templu. Eu vă recomand să citiţi articolul “Al treilea Templu – Acum sau Niciodată”, pe care îl găsesc destul de bine documentat.

Potrivit cu Apocalipsa 11, în prima jumătate a acestei săptămâni la Templu vor proroci doi martori ai lui Dumne
zeu. La mijlocul săptămânii „ Fiara care se ridică din Adânc” va face război cu aceşti doi martori şi-i va omorî, iar templul va fi călcat în picioare timp de 42 luni, adică trei ani şi jumătate (a doua jumătate a săptămânii).

Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Tesaloniceni îl numeşte pe acest împărat, care va domni la vremea sfârşitului

… omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinarea. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu… Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. (2 Tesaloniceni 2:3-4… 9-12)

iii. Daniel 11:31

Nişte oşti trimise de el, vor veni şi vr spurca sfântul locaş, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată, şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legământul.

În capitolul 11 din Daniel se vorbeşte despre luptele dintre dinastia Seleucizilor din Siria(împărăţia de miază-noapte (Daniel 11:7) şi Ptolemeilor din Egipt, împărăţia de miază-zi (Daniel 11:8). Israelul situat geografic între aceste două state, se afla în mijlocul tuturor evenimentelor. Cu toate că Daniel a avut vedenia in anul 536 î.d.Hristos, la începutul imperiului Medo-Persan, înainte ca să vină Grecia la putere, toate lucrurile s-au întâmplat întocmai, dacă urmăreşti istoria scrisă de Iosif Flavius “Antichităţi iudaice”.   Se zice că în 167 î.d.Hristos , împăratul Antioh IV Epifanes a intrat în Sfânta Sfintelor, a transformat Templul din Ierusalim în templu dedicat lui Zeus Olimpianul şi o statuie a lui Zeus a fost amplasată în interiorul Templului.

iv. Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa necurmată, şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.

Din acest verset, din nou vedem, că aşezarea urâciunii pustiitorului este legată de încetarea jertfei necurmate. Din contextul capitolului 12 se vede că merge vorba despre vremea sfârşitului, când peste poporul Israel va veni o vreme de strâmtorare cum nu a mai fost vre-o dată (Daniel 12:1) şi care va ţine o vreme, două vremi şi jumătatea unei vremi, şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt (poporul Israel) , va fi zdrobită de tot (Daniel 12:7).

4. În zilele acestui împărat va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi (Matei 24:21)

Acest necaz mare este condiţionat de activitatea acestui împărat, care se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Despre acest necaz mare vorbeşte şi Daniel în capitolul 12. Despre aceasta este scris şi la Daniel capitolul 7. Iată ce este scris la Daniel 7:25

El (ultimul împărat din a patra împărăţie) va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea: şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme.

5. După acele zile de necaz va veni Domnul Isus a doua oară pe pământ pe norii cerului cu putere şi cu mare slavă.

Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.” atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Avertizarea din Matei 24:15,  şi mai departe, este pentru evreii care, la vremea sfârşitului, vor locui în Ierusalim. Despre fuga aceasta este scris şi la Zaharia 14 şi la Apocalipsa 12, dar este un alt subiect. Vă recomand să studiaţi cărţile Daniel şi Apocalipsa pentru o înţelegere mai profundă şi mai clară a acestei profeţii. Vă amintesc că scopul cărţii Apocalipsa nu este să ne încurce, ci ca să “arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” (Apocalipsa 1:1)

Mai multe despre al treilea Templu puteţi citi în următoarele articole:

Al treilea Templu Evreiesc la Ierusalim, aproape de zidire! Anticristul… „sta la pânda”!

Evreii pregătesc intens ridicarea celui de-al Treilea Templu

Site-ul Institului Templului