Vechiul Testament despre Împărăția cerurilor

Întrebare:

Prorocii au prorocit despre venirea lui Isus în calitate de Împărat al lui Israel, care urma să împărățească peste Israel pe pământul acesta, fizic. Atunci când Şi-a început slujirea Domnul Isus vestea că Împărăția Cerurilor este aproape. Folosea și sintagma Împărăția lui Dumnezeu. Eu am o neclaritate. Despre care Împărăție vestea Domnul Isus și apostolii? Fizică sau cerească? Dacă este Împărăția cerească, unde vorbesc prorocii despre aceasta?

Împărăția cerurilor și Împărăția lui Dumnezeu

Noțiunea sau sintagma „Împărăția cerurilor” este folosită doar de evanghelistul Matei. Această sintagmă mai este folosită o dată de apostolul Pavel în a doua epistolă către Timotei (2 Timotei 4:18). Evanghelistul Matei folosește această sintagmă ca și sinonim pentru „Împărăția lui Dumnezeu”. Lucrul acesta este evident când comparăm două texte paralele în care evangheliștii Matei și Marcu descriu începutul lucrării Domnului Isus după botezul și ispitirea Lui în pustie:

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, și să zică: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 4:17)

și

El zicea: „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie”. (Marcu 1:15)

Explicația pe care o dau unii teologi este că Evanghelia după Matei a fost scrisă în ebraică și, pentru ca să nu fie învinuit autorul de hulă împotriva lui Dumnezeu, acesta a folosit sintagma „Împărăția cerurilor” în loc de „Împărăția lui Dumnezeu”. Nu știu cât de veridică este această explicație, fiindcă evanghelistul Matei folosește în evanghelia sa și sintagma „Împărăția lui Dumnezeu”  nu o singură dată. (Matei 6:33, 12:28, 19:24, 21:31, 21:43)

Un lucru este clar: Împărăția cerurilor și Împărăția lui Dumnezeu nu sunt lucruri diferite și Domnul Isus folosește aceste două noțiuni ca și sinonime. Astfel, noi nu putem vorbi despre două împărății: cerească și fizică. Este o singură Împărăție, dar care nu vine așa cum se instaurează o împărăție lumească:

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici”, sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. (Luca 17:20-21)

Faptul că Împărăția lui Dumnezeu este în noi, cei care suntem născuți din nou, găsim și în epistolele apostolului Pavel:

El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13)

Noi deja suntem cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, chiar dacă încă trăim pe acest pământ în care domnește cel rău:

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. (Filipeni 3:20)

El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus,… (Efeseni 2:6)

Domnul Isus a făcut din noi o Împărăție pentru Dumnezeu:

… și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. (Apocalipsa 1:6)

Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!” (Apocalipsa 5:9-10)

Vreau să menționez că evenimentul descris în Apocalipsa 5:9-10 are loc înainte de începutul Împărăției de o mie de ani cu care efectiv începe domnia Domnului Isus pe pământ la a doua Sa venire.

Noi, cei născuți din nou, alcătuim împărăția lui Dumnezeu, care într-o zi va împărăți pe pământ așa cum scrie la Apocalipsa 5:10 și nu doar în acest text.

Am scris mai multe materiale despre Împărăția de o mie de ani, de aceea nu vreau să mă opresc la acest subiect. Vă recomand să citiți articolele pe care deja le-am scris despre Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să răspund la a doua întrebare: unde vorbesc prorocii despre „împărăția cerească”, adică despre aceea că cei care alcătuiesc împărăția lui Dumnezeu vor fi luați la cer.

Vechiul Testament despre Împărăția cerurilor (despre răpire)

Este un text în Vechiul Testament care scrie despre răpire și acesta este Daniel capitolul 2. În acest capitol se vorbește despre  vedenia lui Nebucadnețar cu chipul cel mare. În vedenie Nebucadnețar a văzut cum o piatră mare s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini și a lovit picioarele de fier și lut a chipului și, astfel, a distrus chipul, care reprezenta împărățiile lumii:

Tu te uitai la el (chipul cel mare), și s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fer și de lut ale chipului, și le-a făcut bucăți. Atunci ferul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare, și a umplut tot pământul. (Daniel 2:34-35)

Din interpretarea visului aflăm că piatra este Împărăția lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o va ridica de pe pământ în timpul celor 10 împărați care se vor ridica la vremea sfârșitului din împărăția a patra:

Va fi o a patra împărăție, tare ca ferul; după cum ferul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca ferul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fer, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită; dar va rămânea în ea ceva din tăria ferului, tocmai așa cum ai văzut ferul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fer și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut ferul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum ferul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție, care nu va fi nimicită niciodată, și care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea însăși va dăinui vecinic. Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. (Daniel 2:40-41)

Din Daniel capitolul 7 știm că după acești 10 împărați se va ridica antihristul (cornul mic). Deci, Biserica (Împărăția lui Dumnezeu) va fi luată la cer înainte de a se descoperi antihristul, iar la a doua venire a Domnului Isus Biserica Îl va urma și toate împărățiile, care se vor fi strâns la Armaghedon, vor fi nimicite și va fi instaurată Împărăția lui Dumnezeu, care începe aici pe pământ și va continua veșnic pe pământul nou (Apocaipsa 19 și 20).

După cum am scris într-un alt articol, împărăția de o mie de ani va fi o combinație dintre ceresc și pământesc, pentru că în această împărăție vom domni noi, cei care vom avea trupuri noi, asemănătoare trupului Domnului nostru Isus Hristos și vom domni asupra neamurilor, care au intrat în această împărăție prin har, pentru că s-au purtat bine cu poporul Israel în timpul necazului celui mare (Matei 25:31-42). Din acest motiv am putea spune că Împărăția lui Dumnezeu este un imperiu a Împărăției „cerurilor”. Totuși, Scripturile nu fac diferență între „Împărăția lui Dumnezeu” și „Împărăția Cerurilor”. Potrivit cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos, Împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre și înainte ca Dumnezeu să-Și reverse mânia peste locuitorii pământului, noi, adică Biserica, vom fi luați la cer și apoi, la sfârșitul mâniei lui Dumnezeu, vom urma pe Domnul nostru Isus Hristos pe pământ și vom Împărăți împreună cu El pe acest pământ pentru o mie de ani, apoi în vecii vecilor vom împărăți pe pământul nou, slujindu-I cu credincioșie lui Dumnezeu.

Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:6)

Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:3-5)

Și în nădejdea aceasta am fost mântuiți noi! Căci dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii!

Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii! (1 Corinteni 15:19)