Care va fi lungimea vieții oamenilor în Împărăția de o mie de ani?

Întrebare:

Cât vor trăi oamenii în Împărăția de o mie de ani?

Am scris mai multe articole despre Împărăția de o mie de ani, dar cred că acest aspect nu l-am tratat profund în niciunul din ele.

Împărăția de o mie de ani
Leul împreună cu mielul

Împărăția de o mie de ani va fi foarte diferită de ceea ce este acum pe pământ. Cred că puțini creștini se gândesc la această perioadă de timp despre care Biblia scrie foarte mult, chiar dacă însăși noțiunea de „Împărăție de o mie de ani” se întâlnește în Biblie doar o singură dată la Apocalipsa 20. Cine a studiat profund cartea Apocalipsa poate recunoaște foarte ușor în textele Vechiului Testament pasajele care descriu această perioadă de timp. Împărăția de o mie de ani va fi pe pământ, dar va fi cu totul diferit de societatea actuală. Împărăția de o mie de ani va fi o combinare între ceresc și pământesc. Aceasta va fi timpul în care Domnul Isus și biruitorii vor cârmui neamurile cu un toiag de fier așa ca să se împlinească toate promisiunile lui Dumnezeu:

În urmă, va veni sfârșitul, cînd El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească pînă va pune pe toți vrăjmașii supt picioarele Sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. (1 Corinteni 15:24-26)

Împărăția de o mie de ani se sfârșește cu judecata de apoi, când Moartea și Locuința Morților vor fi aruncate în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, aceasta ne dovedește că în Împărăția de o mie de ani moartea va fi:

Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:14-15)

Deci, în Împărăția de o mie de ani va exista moartea, dar moartea nu va avea putere asupra la toți cei care vor fi în această împărăție. După cum am mai spus, Împărăția de o mie de ani este o combinare a împărăției cerești și a celei pământești. Guvernarea sau cârmuirea în această Împărăție va aparține Domnului Isus și biruitorilor.

Cei care au avut parte de întâia înviere, care vor guverna în Împărăția de o mie de ani

Împărăția de o mie de ani va fi o împărăție pe pământ care va fi guvernată de Domnul Isus și de cei ce vor avea parte de întâia înviere. Aceștia vor avea trupuri noi, trupuri de slavă, trupuri nemuritoare, trupuri duhovnicești.

Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sîngele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu; și că, putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într’o clipă, într’o clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiță. Trîmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Cînd trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvîntul care este scris:,,Moartea a fost înghițită de biruință. (1 Corinteni 15:50-54)

Moartea a doua nu va avea putere asupra lor:

Fericiți și sfinți sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n’are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:6)

Ei vor fi ca și îngerii în cer în ce privește căsătoria: ei nu se vor căsători.

Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. (Matei 22:30)

Cei care nu au experimentat întâia înviere

În Vechiul Testament avem un text care vorbește clar despre vârsta celor care vor intra în Împărăția de o mie de ani. Este vorba despre textul de la Isaia 65:

,, Ci vă veți bucura și vă veți veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni cari să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul”. (Isaia 65:18-25).

Deci, în perioada Împărăției de o mie de ani cei care vor intra în această împărăție, adică vor fi vii la a doua venire a Domnului Isus, ei vor avea șansa să trăiască mult dacă vor alege să asculte de Dumnezeu. În perioada aceea diavolul va fi legat ca să nu înșele oamenii, așa că va fi alegerea personală a omului să asculte sau nu de Dumnezeu:

Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ținea în mâină cheia Adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. (Apocalipsa 20:1-3)

În concluzie, putem spune că în Împărăția de o mie de ani oamenii vor trăi mulți ani, iar cârmuitorii vor avea viața veșnică și ei vor fi de o altă natură, ei vor fi așa cum este acum Domnul Isus:

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. (1 Ioan 3:1-3)

Vezi tu dragostea lui Dumnezeu? Ai tu nădejdea că la venirea Domnului Isus vei fi ca El? Apostolul Pavel spune că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nefericiți dintre toți oamenii! Vrei să fii fericit? Studiază Scripturile, înțelege dragostea lui Dumnezeu, cunoaște bogăția a ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine în Hristos Isus, nădăjduiește în El și la venirea Lui vei fi ca El, vei împărăți împreună cu El, dacă ești un rob credincios și drept!

Dacă ești împăcat cu Dumnezeu, fă-ți bine lucrarea la care te-a chemat ca să nu-ți pierzi răsplata și să intri cu mâinile goale în Împărăția lui Dumnezeu!