Va fi poporul Israel mântuit ca și națiune?

Întrebare:

Studiez acum Romani capitolul 11 și mi se pare că este un capitol destul de greu de înțeles. De aceea,  vreau să vă rog să mă ajutați să înțeleg pasajul de la Romani 11: 25-32. Care este mesajul acestui pasaj?

Israel mântuit ca și națiune

Pentru a înțelege corect pasajul de la Romani 11:25-32 este important să-l interpretăm în contextul întregei epistole. În primul rând, destinatarii epistolei sunt evrei și neamuri. În al doilea rând, apostolul Pavel prin această epistolă a vrut să combată două erezii care amenințau biserica din Roma. Pe de o parte erau iudaizatorii, care învățau că mântuirea este prin credință, dar sfințirea este prin ținerea Legii (Legământul Vechi încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel la muntele Sinai). Pe de altă parte erau antinomienii (anit – împotrivă, nominos – lege), care învățau că mântuirea este prin credință, prin har și poți trăi cum vrei, chiar și în păcat. Având în vedere toate acestea, apostolul Pavel începe epistola sa cu aceea că dovedește că atât neamurile, care nu au avut o lege scrisă (cap. 1), cât și evreii, care au avut o lege scrisă (cap. 2) au nevoie de mântuire, pentru toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu (cap. 3).

Începând cu Romani 3:21 până la cap. 5 apostolul Pavel arată că mântuirea este prin credință, atât pentru evrei, cât și pentru neamuri. Apoi în capitolele 6 la 9 arată că sfințirea este tot prin credință și prin lucrarea Duhului sfânt și nu prin ținerea Legii, așa cum învățau iudaizatorii, căci în Hristos (în Noul Legământ) evreii, care s-au născut sub Lege (Vechiul Legământ), mor față de această Lege, adică față de acest legământ (Romani 7) și, tot prin identificarea cu Hristos noi murim față de păcat așa că păcatul numai are putere asupra noastră (Romani 6)

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:6-7)

… și primim Duhul Sfânt care ne dă puteri să trăim fără păcat (Romani 8).

Acum dar nu este nici o osîndire pentru cei ce sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci, lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pămîntească (Greceşte:carnea, aici şi peste tot unde e „firea pămîntească”) o făcea fără putere, Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimeţînd, din pricina păcatului, pe însuş Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. (Romani 8:1-5)

În toate aceste capitole apostolul Pavel arată că mântuirea și sfințirea este prin credință indiferent de naționalitate: Dumnezeu mântuiește prin credință și pe iudei și pe neamuri (sau în text scrie ,,greci,,) și Dumnezeu va judeca după fapte și pe iudei și pe neamuri: căci Dumnezeu nu este părtinitor și nu caută la fața omului. Respectiv apare întrebarea: cum rămâne cu Israel ca și națiune? A lepădat Dumnezeu pe Israel? În capitolele  9 la 11 apostolul Pavel arată la suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire: El alege pe cine să mântuiască și, anume, îi alege pe cei ce cred în Numele Domnului Isus, adică cred că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu: și evrei și neamuri, dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a lepădat pe Israel ca și națiune. Apostolul Pavel le descoperă destinatarilor o taină: după ce va intra numărul deplin a Neamurilor (când se va sfârși perioada Bisericii, adică după ce Biserica va fi răpită la cer), tot Israelul va fi mântuit ca și națiune și aceasta din pricina făgăduinței făcute de Dumnezeu lui Avraam:

Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta:o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris:„Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov. Acesta va fi legămîntul, pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.” În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. (Romani 11: 25-29)

La Romani 11:25-32 se vorbește despre mântuirea evreilor, care vor fi în viață la a doua venire a Domnului Isus. Faptul că în anul 1948 s-a format statul Israel, este o davadă că vremea sfârșitului este aproape și că Cuvântul lui Dumnezeu  se împlinește.

Vă recomand să citiți și următoarele articole despre viitorul lui Israel:

  1. Când vor primi evreii pe Hristos?
  2. Va fi construit din nou Templul la Ierusalim?