Care este partea Neamurilor (neevreilor) în Noul Legământ

 

În articolul “Ce este pocăinţa” am scris că Dumnezeu produce pocăinţa în inima celor ce intră în Noul Legământ. Dar din pasajele Vechiului Testament, care vorbesc despre promisiunea Noului Legământ, se pare că acest Legământ a fost promis doar poporului Israel. Mai mult chiar, în Evanghelia după Matei, când o femeie cananeancă se ruga de Domnul Isus să-i vindece fiica, Domnul Isus iniţial a neglijat-o, iar când ucenicii au stăruit de El să o asculte, El le-a răspuns: “Eu nu sunt trimes decât la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15:24). Care este totuşi partea neevreilor sau a Neamurilor în Noul Legământ? Pot Neamurile intra în Noul Legământ?

 

Pot Neamurile intra in Noul Legământ

1. Faptul că Neamurile aveau să poată beneficia de binecuvântările Noului Legământ a fost o taină până la venirea Domnului Isus

Apostolul Pavel, care era Israelit, scrie efesenilor care erau dintre neamuri:

” Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică Neamurile sînt împreună moştenitoare cu noi (adică evreii), alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.” (Efeseni 3:3-7)

2. Făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui, iar sămânţa lui Avraam nu sunt urmaşii lui trupeşti, ci cei care calcă pe urmele credinţei lui

La Galateni 3:16 Pavel scrie că:

” făgăduinţele au fost făcute ,,lui Avraam şi seminţei lui”. Nu zice: ,,Şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: ,,Şi seminţei tale”, adică Hristos.”

Iar la Galateni 3:27-29 Pavel adaugă:

“Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi ,,sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”.

Deci, când intrăm în legământ cu Domnul Isus, noi ne identificăm cu El şi atunci nu mai contează naţionalitatea noastră, poziţia socială sau sexul: în Hristos noi suntem egali. Prin identificarea cu Hristos noi devenim sămânţa lui Avraam şi moştenim toate făgăduinţele făcute lui Avraam şi seminţei lui.