De ce Dumnezeu a dat țara înapoi poporului Israel în 1948?

Întrebare:

Dacă Dumnezeu Și-a întors fața de la poporul Său de multe ori când aceștia nu au respectat poruncile și învățăturile și s-au închinat la idoli, ce s-a întâmplat după al Doilea Război Mondial: au început evreii să Îl accepte pe Isus ca și Mântuitor în număr așa de mare, încât Dumnezeu le-a dat înapoi țara promisă?

Este adevărat că motivul pentru care Dumnezeu a risipit pe poporul Israel printre Neamuri este că ei au păcătuit împotriva Lui, călcând legământul făcut cu jurământ.

„…Trebuie să-ți porți, în adevăr, nelegiuirile și urâciunile, zice Domnul”. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care au nesocotit jurământul, rupând legământul! (Ezechiel 16:58-59)

În Biblie sunt foarte multe prorocii despre restabilirea poporului Israel ca și națiune în țara promisă lui Avraam, Isaac și Iacov.

Totuși, motivul pentru care Dumnezeu nu a nimicit pe Israel pentru tot ce a făcut nu este purtarea lor, ci credincioșia Lui față de Avraam, Isaac și Iacov:

Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi șterge păcatele”. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru; dar în ce privește alegerea, sunt iubiți, din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută. (Romani 11:25-29)

,,Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. (Maleahi 3:6)

Motivul pentru care Dumnezeu le-a dat țara înapoi în 1948 nu a fost purtarea lor, ci credincioșia lui Dumnezeu față de părinții lor, cum am văzut din textele de mai sus. În Biblie sunt multe texte care arată că Dumnezeu mai întâi va aduce pe Israel în țară și apoi îi va curăți și le va da Duhul Sfânt. Mă voi limita doar la un singur text din Ezechiel 36. La începutul capitolului Dumnezeu se adresează munților lui Israel, adică pământului țării. În prima parte a capitolului Dumnezeu prorocește că munții lui Israel vor fi locuiți din nou de oameni și anume de poporul Israel pentru totdeauna. Apoi Dumnezeu face o trecere în revistă a motivului pentru care a risipit pe Israel printre Neamuri, motivul pentru care îi va aduce înapoi în țară și ce va face când îi va aduce în țară.

Motivul pentru care Dumnezeu a risipit pe poporul Israel printre Neamuri

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor; așa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sângelui pe care-l vărsaseră în țară, și din pricina idolilor cu cari o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri, și au fost împrăștiați în felurite țări; i-am judecat după purtarea și faptele lor rele. (Ezechiel 36:16-19)

Motivele pentru care Dumnezeu a adus pe poporul Israel înapoi în țară

Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau Numele Meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei: „Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor”. Și am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese”. „De aceea, spune casei lui Israel: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la cari ați mers. De aceea voi sfinți Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi supt ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările, și vă voi aduce iarăși în țara voastră. (Ezechiel 16:19-24)

Din acest text găsim următoarele motive pentru care Dumnezeu va aduce pe Israel înapoi în țară:

Dumnezeu îi va aduce în țară, apoi îi va curăți, le va schimba inima și le va da Duhul Său cel Sfânt

Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele. (Ezechiel 36:25-27)

După ce va sfinți pe poporul Israel, îi va binecuvânta în țară

Veți locui în țara, pe care am dat-o părinților voștri; voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Voi chema grâul, și-l voi înmulți; nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei printre neamuri. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea, și de faptele voastre, cari nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și urâciunilor voastre. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeul, să știți! Rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră, casa lui Israel!” Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În ziua când vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie locuite, și dărâmăturile vor fi zidite din nou; țara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. Și se va spune atunci: „Țara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; și cetățile acestea dărâmate, cari erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite” Și neamurile, cari vor mai rămânea în jurul vostru, vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, și am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, și voi și făcea. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată în ce privință Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel, și iată ce voi face pentru ei: voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetățile dărâmate se vor umplea cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme cari sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că Eu sunt Domnul”. (Ezechiel 36:28-32)

Deci, motivul pentru care Dumnezeu a adus înapoi pe Israel nu este purtarea lor, credința lor, ci credincioșia lui Dumnezeu.