Poate Satana lua viața celor dragi?

Întrebare:

Poate Satana lua corpurile celor dragi? 

poate-satana-lua-viata-celor-dragi

Omul a fost creat după chipul și asemănărea lui Dumnezeu. El a fost pus în grădina Eden ca s-o lucreze și s-o păzească. Domnul a făcut să răsară în grădina Eden tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu a poruncit omului: “Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

Moartea nu a fost niciodată un aspect natural al omului, ci a venit din cauza neascultării și răzvrătirii omului împotriva poruncii lui Dumnezeu.

“Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.” (Geneza 3:6)

Astfel, omul, prin neascultarea față de Dumnezeu și prin ascultarea de Satan, a ajuns sub stăpânirea lui. Prin om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea care a trecut asupra tuturor oamenilor, “fiindcă plata păcatului este moartea.” În Romani 6:12 apostolul Pavel spune:

“Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani 6:16)

Iată ce spune autorul cărții Evrei despre Domnul Isus Hristos care a venit să ne elibereze de sub robia păcatului și frica morții:

“Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” (Evrei 2:14-15)

Prin credință în Domnul Isus Hristos și nașterea din nou suntem izbăviți de sub puterea lui Satan care ne-a ținut robi prin puterea morții. Prin credință în Domnul Isus Hristos avem promisiunea vieții veșnice, moartea nu mai are nici o stăpânire asupra noastră, de acum așteptăm promisiunea răscumpărării trupului nostru.

„Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea* a fost înghiţită de biruinţă.” (1 Cor. 15:54)

Acest principiu este valabil pentru toți cei ce prin credință în Domnul Isus Hristos și-au mărturisit păcatele și trăiesc o viață evlavioasă în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Satan nu mai are nici o putere asupra lor, însă nu tot așa este cu cel ce deschide ușa pentru păcat și respectiv pentru cel rău.

“Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Geneza 4:7)

Saul, primul împărat al poporului Israel, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu prin încălcarea poruncii lui Dumnezeu de a nimici cu desăvârșire pe Amalec, vrăjmașul poporului Israel. (1 Samuel 15:1-9).

Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis: „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” (1 Samuel 15:10)

Când a fost mustrat de către Samuel, Saul nu a recunoscut:

“Domnul te trimisese zicând: “Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?” Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi, dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Ghilgal.” Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te* leapădă şi El ca împărat.” (1 Samuel 15:18-23)

Saul a deschis o ușă pentru păcat și “Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău, care venea de la Domnul.” (1 Samuel 16:14)

Atunci când nu este prezent Duhul Domnului în viața omului, el este sub autoritatea celui rău și poate fi chinuit în trupul său. Vă recomand să citiți articolul „Are creștinul putere asupra Satanei?”

Satana nu are puterea de a lua viața unui om, ci Dumnezeu care are viață, o dă și hotărăște când o ia.

“Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.” (Deuteronom 32:39)

Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.(1 Samuel 2:6)

Dacă ne sunt scumpi și dragi cei apropiați, trebuie să ne rugăm pentru ei și să le spunem Evanghelia Domnului Isus Hristos și anume:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)