Nu doar cei scriși în cartea vieții vor învia la vremea sfârșitului

Întrebare:

În Biblie este scris despre cartea vieții în care sunt scrise numele celor ce vor ajunge în rai, dar în cartea Apocalipsa scrie că la a doua venire a Domnului Isus vor învia toți morții.

Biblia într-adevăr scrie despre cartea vieții în care sunt scrise numele celor care vor fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu și care vor avea parte de viața veșnică. Dumnezeu a creat pe om un suflet veșnic și Biblia spune că toți morții vor învia în Hristos (1 Corinteni 15:22-23), totuși în cartea Apocalipsa nu este  scris că toți vor învia la a doua venire a Domnului Isus.

Toți vor învia în Hristos, dar nu toți vor învia pentru viață veșnică

Apostolul Pavel în prima sa epistolă către sfinții din Corint la capitolul 15 a scris despre înviere și el a scris că nu doar creștinii vor învia în Hristos, ci toți oamenii vor învia, dar pe rând, nu toți odată (fiecare la rândul cetei lui). Mai întâi vor învia creștinii și apoi alte cete:

Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:22-23)

Domnul Isus încă înainte de arestarea Sa a spus că vine ceasul când toți vor învia: cei ce au făcut binele vor învia pentru viață veșnică, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată:

Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată. (Ioan 5:28-29)

Despre aceasta găsim scris și în cartea prorocului Daniel:

Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața vecinică, și alții pentru ocară și rușine vecinică. (Daniel 12:2)

Deci, toți vor învia din morți, dar nu toți cei care vor învia, vor avea parte de viață veșnică.

Toți vor învia în Hristos, dar nu toți vor învia la a doua venire a Domnului Isus

După cum am scris la începutul articolului, toți vor învia în Hristos, dar nu vor învia toți odată. După cum am văzut al 1 Corinteni 15:22-23, primii care vor învia, vor fi creștinii (cei ce sunt a lui Hristos). Aceasta se va întâmpla la răpirea Bisericii, înainte de a doua venire a Domnului Isus: 

Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, cari n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. (1 Tesaloniceni 4:13-18)

Apoi, la a doua venire a Domnului Isus vor învia sfinții Vechiului Legământ și  biruitorii Fiarei, adică martirii din a doua jumătate a celei de a șaptezecea săptămâni a lui Daniel. Aceasta va fi înainte de împărăția de o mie de ani:

Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat, și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6)

Ceilalți oameni vor învia numai după împărăția de o mie de ani pentru judecată.

Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. (Apocalipsa 20:5a)

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; și va ieși din temnița lui, ca să înșele Neamurile, cari sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. (Apocalipsa 20:7-12a).

La această judecată oamenii vor fi judecați după faptele lor, dar osândiți vor fi pentru faptul că numele lor nu au fost găsite în cartea vieții:

Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții cari erau în ea; Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe morții cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:12-15)

Deci, toți vor învia în Hristos, fiindcă Domnul Isus a murit pentru păcatele întregii lumi , dar nu toți vor învia pentru mântuire și nu toți vor învia la a doua venire a Domnului Isus.