Cine a întrerupt jertfa necurmată în primul secol: Domnul Isus sau romanii?

Întrebare:

Pace. Aș dori sa știu cine a întrerupt jertfa necurmată: Isus sau romanii în anul 70 d.H? Dacă au întrerupt-o romanii, este Isus Hristos Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele deasupra lumii, făcînd El jertfa de ispășire?

jertfa necurmată întreruptă

Jertfa necurmată este parte din închinarea poporului Israel după Vechiul Legământ sau, cum obișnuiește să scrie apostolul Pavel, după Lege. Potrivit cu epistola către Evrei, acest Legământ nu avea înfățișarea adevărată a lucrurilor, ci doar umbra bunurilor viitoare sau a ceea ce avea să facă Domnul Isus în Noul Legământ. Domnul Isus nu a anulat jertfa necurmată, ci a împlinit: toate acele jertfe aduse după Lege (Vechiul Legământ), arătau la jertfa Domnului Isus.

În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvîrşiţi pe cei ce se apropie. (Evrei 10:1)

De aceea, cînd intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule! “După ce a zis întîi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat“, (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. “El desfiinţează astfel pe cele dintîi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această “voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. (Evrei 10:5-10)

Din acest text vedem că Domnul Isus, prin lucrarea Sa înlocuiește Vechiul Legământ cu Noul Legământ (pune în loc).  Domnul Isus Însuși spune că nu a venit să strice Legea și prorocii, ci să le împlinească:

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile. (Matei 5:17-18)

De altfel, din profeții știm că înainte de a doua venire a Domnului Isus, după răpirea Bisericii, Templul de la Ierusalim va fi reconstruit și poporul Israel va restabili închinarea la Templu după legea Vechiului Testament și atunci pentru ultima oară va fi întreruptă jertfa necurmată de către antihristul care se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.

După aceste şasezeci şi două de săptămîni, unsul va fi stîrpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfîntul Locaş, şi sfîrşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărît că războiul va ţinea pînă la sfîrşit şi împreună cu el şi pustiirile. El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămînă, dar la jumătatea săptămînii va face să înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, pînă va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărît. (Daniel 9:26-27)

Din acest text vedem că la vremea sfârșitului jertfa necurmată va fi întreruptă de un domn care se va ridica din acel popor care, după răstignirea și învierea Domnului Isus, a distrus Templul și Ierusalimul.

Deci, Domnul Isus nu a intrerupt jertfa necurmată, ci a venit să împlinească ceea ce vesteau aceste jertfe și El este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și face ispășire pentru toți, dar Dumnezeu, care este plin de îndurare și credincios, după ce va sfârși lucrarea pentru mântuirea Bisericii (alcătuită din evrei și neamuri), va mântui și pe poporul Său Israel după promisiunile făcute lui Avraam, Isaac și Iacov, după cum este scris:

Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legămîntul, pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele. “În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. (Romani 11:25-29)

Așadar, jertfa necurmată a fost întreruptă în anul 70 după Hristos de romani și nu de Domnul Isus, dar aceasta nu înseamnă că Domnul Isus nu este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Vă recomand să studiați cursurile Daniel și Apocalipsa în patru părți, manuale care le puteți procura la librăria „Învățătură din Cuvânt”.