Preţuieşte tu importanța persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos ?(Coloseni 1:15-23)

Importanța persoanei și lucrării Domnului Isus HristosCând Evanghelia se răspândea prin toată lumea şi creştea aducând roade, Diavolul, vrăjmaşul sufletelor omeneşti, venea cu tot felul de învăţături şi erezii prin oamenii mincinoşi şi vicleni. În esenţa lor, toate acele erezii urmăreau să atace şi să distorsioneze adevărul despre lucrarea şi persoana Domnului Isus Hristos. Aşa a făcut în vechime şi aşa face Satana şi azi. De aceea, Apostolul Pavel, imediat după salutarea şi rugăciunea pentru creştinii din Colose, începe să vorbească despre importanța persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos, spunând adevăruri foarte profunde şi de o mare importanţă pentru mântuirea fiecărui suflet omenesc.

Cine este Isus Hristos (Persoana Mântuitorului)?

Apostolul Pavel spune:

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut (Coloseni 1:15).

Cuvântul “chipul” este grecescul “eikon” şi înseamnă imagine exactă, dar se referă în cea mai mare parte la caracter, la partea spirituală. Deci, de la bun început Apostolul le spune Colosenilor şi le accentuiază că Domnul Isus este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Erezia care a atacat bisericile, inclusiv şi pe cea din Colose, era gnosticismul. Ei spuneau că Dumnezeul adevărat este duh şi el este foarte departe şi cu totul separat de toate lucrurile materiale. Din pricina aceasta nu recunoşteau că Domnul Isus ar putea să fie Fiul lui Dumnezeu care a venit să reflecte cu exactitate caracterul şi persoana lui Dumnezeu. Dar înţelegerea şi acceptarea acestui adevăr este esenţială pentru salvarea fiecărui suflet omenesc. Dacă cineva nu recunoaşte dumnezeirea Domnului Isus Hristos nu poate fi mântuit şi nu există o altă opţiune.

Următoarea afirmaţie pe care o face Scriptura despre Domnul Isus este:

Cel întâi născut din toată zidirea. (Coloseni 1:15)

Cum am spus anterior, pentru gnostici, materia era ceva rău în sine şi tot ce era legat de materie, tot ce era material era rău şi păcătos. Apostolul Pavel nici nu aplică astfel de termeni pe care îi aplică ei, dar spune despre toată lumea materială că este zidirea lui Dumnezeu, iar Domnul Isus este cu totul deosebit de toată zidirea sau creaţia, pentru că El este născut. Mântuitorul este născut din Dumnezeu şi deci, este de aceeaşi natură cu Dumnezeu. Prin Domnul Isus au fost create toate lucrurile, toată zidirea şi acest subiect îl vom aborda mai mult când vom urmări care este lucrarea Mântuitorului.

Alt lucru important pe care îl accentuiază Apostolul Pavel despre Domnul Isus este că:

El este mai înainte de toate lucrurile (Coloseni 1:17).

Prin acest verset Cuvântul lui Dumnezeu accentuiază o altă calitate de caracter pe care o are doar Dumnezeu şi pe care o are şi Domnul Isus – existenţa lor este eternă, fără început şi fără sfârşit. Este greu pentru oameni să-şi închipuie acest lucru, dar este o realitate. Şi apoi şi în matematică, chiar şi cei care nu cred în Dumnezeu, acceptă noţiunea de infinit.

Când vorbeşte despre felul cum Domnul Isus se raportează la Biserică, adică la adunarea tuturor celor ce au încheiat legământ cu Dumnezeu prin credinţă în El, spune:

El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. (Coloseni 1:18)

La temeila Bisericii creştine a stat şi stă persoana Domnului Isus Hristos. El este întemeitorul ei şi tot prin El se ţine biserica şi fiecare credincios în picioare.

Ce a făcut, face şi va face Domnul Isus Hristos? (Lucrarea Mântuitorului)

Gnosticii spuneau că Dumnezeul adevărat nu putea fi creatorul materiei şi cu atât mai mult nu recunoşteau că Domnul Isus ar avea vreo implicaţie în crearea lumii. Iată de ce Apostolul Pavel scrie:

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute; fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. (Coloseni 1:16)

Nu există nici o excepţie în creaţie care ar fi fost creată în afara Domnului Isus Hristos. Nici persoana ta nu face excepţie. Tu ai fost creat de Dumnezeu prin Isus Hristos. Recunoşti tu lucrul acesta? Trăieşti tu vrednic de Creatorul tău?

Un alt lucrur important care arată importanța persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos în prezent este că..

… toate (lucrurile) se ţin prin El (Coloseni 1:17).

El este cel ce întreţine existenţa tuturor lucrurilor, ale oamenlior, a universului, etc. Mântuitorul este cel ce întreţine existenţa ta. Cât de des te-ai gândit la aceasta şi cât de mult I-ai mulţumit? De ce să nu o faci chiar acum?

Şi aşa cum oamenii prin căderea lor în păcat şi prin natura lor păcătoasă s-au îndepărtat de Dumnezeu, El a găsit cu cale să-i împace cu Sine prin Fiul Său Isus Hristos. Aceasta este un alt mare, foarte mare aspect care caracterizează lucrarea Mântuitorului, cum spune Scriptura:

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană, şi fără vină;.. (Coloseni 1:19-21)

Aceasta este ce a făcut Dumnezeu şi El a făcut totul ca tu şi eu să putem fi mântuiţi, adică salvaţi de la pierzarea vieşnică a iadului şi să ne bucurăm de viaţa veşnică cu El în Împărăţia Cerurilor. Dar aceasta mai implică ceva şi anume…

Responsabilitatea omului (a ta şi a mea)

Ca să te poţi împăca cu Dumnezeu, trebuie să vii la El, să vrei să te împaci, să-ţi ceri iertare. Iertarea implică o dorinţă din ambele părţi implicate. Dumnezeu vrea să se împace cu noi şi El a făcut primul pas, El a dat pe Singurul lui Fiu la moarte pentru ca să facă posibilă această împăcare. Acum, este partea ta, trebuie să vrei să vii la El, să-ţi ceri iertare şi să accepţi condiţiile trăirii în legământ cu El.

Apoi, o altă responsabilitate a noastră este să rămânem credincioşi Cuvântului Lui, aşa cum este scris pe paginile Sfintelor Scripturi, cum scrie Apostolul Pavel în continuare, când zice că Dumnezeu vrea…

… să vă facă să vă înfăţişaţi, înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. (Coloseni 1:22-23)

Studiază Sfintele Scripturi, caută să cunoşti în profunzime voia lui Dumnezeu aşa cum este ea lăsată în Biblie şi trăieşte potrivit cu această voie. Astfel vei avea siguranţa mântuirii, o viaţă binecuvântată pe acest pământ şi parte de moştenirea în Împărăţia lui Dumnezeu.