Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos | Devoțional | Ioan 1:15-28 (VIDEO)

La lecția precedentă am studiat primele 14 versete din Evanghelia după Ioan și am aflat că Domnul Isus este Cuvântul care S-a făcut trup. El este fiul lui Dumnezeu, Singurul născut din Tatăl și este Dumnezeu. Am aflat că toate lucrurile văzute și nevăzute au fost create prin El. Apostolul Ioan, ucenicul care a petrecut 3 ani alături de Domnul Isus, ÎL caracterizează astfel.

Astăzi, vom studia următoarele 14 versete. Vom face cunoștință cu Ioan Botezătorul, un alt Ioan, pe care Dumnezeu l-a ales pentru un singur scop în viață: să pregătească calea Domnului Isus. O personalitate care a trezit confuzie în rândul liderilor religioși de atunci.

„Ioan a mărturisit despre El, cînd a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine”.- Și noi toți am primit din plinătatea Lui, și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”. Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe niște preoți și Leviți să-l întrebe:”Tu cine ești?”. El a mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat:”Dar cine ești? Ești Ilie?” Și el a zis:”Nu sînt!”, „Ești proorocul?”. Și el a răspuns:”Nu!”. Atunci i-au zis:”Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuți?”. „Eu”, a zis el, „sînt glasul celuice strigă în pustie:”Neteziți calea Domnului”, cum a zis proorocul Isaia”. Trimeșii erau din partea Fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare:”Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?”. Drept răspuns, Ioan le-a zis:”Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L cunoașteți. El este Acela care vine după mine, și care este înaintea mea; eu nu sînt vrednic să-I desleg cureaua încălțămintelor Lui”. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.” (Ioan 1:15-28)

Toată lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost concentrată pe promovarea persoanei Domnului Isus în poporul lui Israel. Prin expresia “…Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine” Ioan Botezătorul arăta la natura divină a Domnului Isus. Ioan, care era cu 6 luni mai mare decât Domnul Isus, Îl prezintă ca fiind Unul care a existat înainte ca să se fi născut el. O declarație puternică care, sunt sigur, era neîncăpătoare în mințile și inimile evreilor. Evreii îL percepeau pe Isus ca pe un om, fiul tâmplarului Iosif, care crescuseră în mijlocul lor și care la acea etapă împlinise vârsta de 30 de ani.

“Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos”.

Moise a fost un prooroc din Vechiul Testament și un lider al poporului Israel, prin care Dumnezeu a dat evreilor cele 10 porunci și alte legi cu privire la închinare. Dar Moise nu a fost decât un om muritor, în contrast cu Domnul Isus care era nemuritor. Moise a fost purtătorul Cuvântului lui Dumnezeu, dar Domnul Isus a fost Însuși Cuvântul lui Dumnezeu. Har înseamnă un dar nemeritat. Niciunul din noi nu a meritat ca Însuși Creatorul să se coboare la noi și să ne salveze de păcate. Isus Hristos nu a adus doar adevărul, dar El însuși a spus despre El în Ioan 14:6:

“Eu sunt Calea, Viața și Adevărul”.

Mulți oameni caută adevăr în alte religii, dar ADEVĂRUL este Domnul Isus. Dacă-l cunoaștem pe El, suntem pe calea cea dreaptă.

„Nimeni n’a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”.

Domnul Isus a făcut cunoscută dragostea lui Dumnezeu Tatăl față de întreaga omenire.

„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.” (Ioan 3:16)

Să ne rugăm: „Tatăl Nostru, care ești în ceruri, mulțumesc că ți-ai arătat dragostea față de mine prin faptul că L-ai trimis pe Domnul Isus în această lume. Toată Evanghelia după Ioan vorbește despre persoana și lucrarea Lui. Harul și Adevărul au venit prin El. Ajută-mă să cred în Fiul Tău ca să nu mor în pacătele mele, dar să am viață veșnică. Amin!”