Este iadul veșnic?

Întrebare:

Prietenul meu îmi spune că iadul nu este veșnic și că doar cei neprihăniți vor învia în ziua de apoi, iar cei răi vor fi aruncați în iad. Este iadul veșnic? El crede că suntem ca și o carte care arde până se consumă.

În cartea Eclesiastului 3:1-2 este scris: 

“Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de supt ceruri îşi are ceasul lui. Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei.” 

Iar Evrei 9:27 ne spune că: 

“După cum oamenilor le este rînduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.”

Moartea își are vemea ei. Ea este o realitate care nu poate fi neglijată. Fiecare se va întâlni cu ea la vremea hotărîtă de Dumnezeu. Moartea nu este altceva decât despărțirea sufletului de trup. Trupul se întoarce în țărînă, iar sufletul se întoarce la Creatorul său. Autorul epistolei către Evrei spune că după moarte vine judecata. Ce urmează după judecată? Unde merge sufletul celui neprihănit și a celui nelegiuit după moarte?   

În Evanghelia după Luca 16:19-26 Domnul Isus a spus o pildă ucenicilor Săi prin care ne spune ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte. 

„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in supţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile, cari cădeau de la masa bogatului; pînă şi cînii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sînul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe cînd era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sînul lui, şi a strigat:, Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să- şi moaie vîrful degetului în apă, şi să- mi răcorească limba; căci grozav sînt chinuit în văpaia aceasta.”, Fiule `, i-a răspuns Avraam,, adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mîngîiat, iar tu eşti chinuit. Pe lîngă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis:, Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimeţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. ` Avraam a răspuns:, Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. `, Nu, părinte Avraame `, a zis el;, ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi. ` Şi Avraam i-a răspuns:, Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” 

Remarcați, vă rog, că Însuși Dumnezeu, Domnul Isus ne relatează istoria bogatului și a lui Lazăr. Bogatul a ales să-și trăiască viața în veselia și strălucirea plăcerilor vieții acesteia, ceea ce este considerat “bun” și “valoros” de lumea în care trăim, pe când Lazăr și-a ales pe cele rele din punct de vedere a lumii. El și-a ales să asculte de Moise și proroci. “Moise și prorocii” este o referință la Vechiul Testament. În timpul vieții și lucrării Domnului Isus nu existau scrierile Noului Testament.  

“Locuința morților” din limba greacă se referă la locul celor păcătoși. Este locul temporar de păstrare și chin a sufletului necredincioșilor de la momentul morții până în momentul judecății lor. 

Avraam a mers în Sînul lui Avraam, loc păstrat pentru credincioșii pocăiți pînă la moartea și învierea Domnului Isus Hristos. După învierea Domnului Isus Hristos cei pocăiți merg în prezența lui Dumnezeu. 

“Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pămîntească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer dela Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mînă ci este vecinică. Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc, negreşit dacă atunci cînd vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi desbrăcaţi de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim să fim desbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celalt peste acesta, pentruca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă. Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Aşa dar, noi întotdeauna sîntem plini de încredere; căci ştim că, dacă sîntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentrucă umblăm prin credinţă, nu prin vedere. Da, sîntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” (2 Corinteni 5:1-8) 

Apostolul Pavel, în timp ce era în închisoare la Roma din cauza Evangheliei a scris:

“Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un cîştig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. Sînt strîns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămîn în trup.” (Filipeni 1:21-24)

După cum am văzut moartea nu este sfârșitul. Cel credincios după moarte merge în prezența lui Dumnezeu ca să fie cu Hristos pentru veșnicie, iar cel necredincios după înviere se va înfățișa la judecată în fața lui Dumnezeu.

În cartea Apocalipsa toți cei ce nu au crezut în Domnul Isus Hristos și nu au trăit o viață în ascultare de Evanghelie se vor prezenta la judecată în fața scaunului de domnie al lui Dumnezeu, mare și alb:

“Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20:11-15) 

Oricine nu a fost găsit scris în carea vieții Mielului a fost aruncat în iazul care este moartea a doua. Cei ce nu au crezut în Domnul Isus nu au trecut de la moarte la viață, ei niciodată nu au experimentat viața care este în Isus Hristos prin credință în El. Prin urmare, pentru ei iazul de foc este moartea a doua, prima a trupului, iar a doua a sufletului. Iazul de foc nu a fost făcut pentru om, ci pentru Satana care înșală toată lumea. După împărăția de o mie de ani, Satana și cei ce l-au urmat vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă, unde for fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. 

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:10)  

Însă pentru cei neprihăniți Dumnezeu a pregătit un cer nou și un pământ nou:

“Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborîndu- se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea:„Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut. “ Celce şedea pe scaunul de domnie a zis:„Iată, Eu fac toate lucrurile noi. “ Şi a adăugat:„Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate. “ Apoi mi- a zis:„S’a isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” (Apocalipsa 21:1-7)  

Dragul meu, cerul, iadul și viața după moarte sunt o realitate. Crede astăzi în Domnul Isus Hristos pentru a primi darul vieții veșnice și garanția veșniciei. 

Vă recomand următoarele cursuri de studiu biblic care vă vor ajuta să înțelegeți acest subiect pe larg:

Filipeni, Apocalipsa partea I, II, III și IV care vor fi studiate în cadrul bisericii Buna Vestire în perioada 27-29 Mai 2016 și la tabăra de limbă engleză din 12-22 iulie 2016.