Cum să ridici duhul celui bolnav pe moarte? (7 sfaturi)

Mulți se întreabă cum să se poarte cu cel bolnav pe moarte. Biblia spune că duhul celui bolnav are nevoie să fie ridicat:

Duhul omului îl sprijinește la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? (Proverbe 18:14)

Când omul înțelege că este aproape clipa plecării din lumea aceasta, duhul îi este doborât de întristare. Cum putem ridica duhul celui care se află în pragul morții așa ca să fie sprijinit la boală, după cum scrie în versetul de mai sus?

1. Oferă mângâiere și încurajare celui bolnav pe moarte

Când omul este bolnav sau este pe moarte, are nevoie de mângâiere și încurajare. O vorbă din popor zice: “Vorba dulce mult aduce”. La fel și înțeleptul Solomon la Proverbe 15:4 spune:

Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul.

Iar la Proverbe 18:21 adaugă:

Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mânca roadele.

Ca lucrători medicali sau rude, trebuie să fim atenți la vorbirea noastră, la felul cum ne adresăm bolnavului, la cuvintele pe care le folosim, la tonul cu care vorbim. Oamenii bolnavi sunt mult mai sensibili la vorbele celor din jur decât cei sănătoși. Chiar dacă se întâmplă că bolnavul face ceva nu așa cum credem noi că ar trebui să facă, nu trebuie să-l certăm, ci să-l ajutăm și să-l mângâiem. Nici într-un caz nu trebuie să ridicăm vocea la ei. Cunosc medici foarte buni ca specialiști în domeniu și care nu refuză în ajutor nimănui, dar în anumite situații și-au pierdut controlul, au ridicat vocea la pacienți și aceștia nu au mai dorit să consulte acești medici.

2. Ajută bolnavul să primească boala ca din mâna lui Dumnezeu

El este Cel ce îngăduie boala. La Deuteronom 32:39 Domnul spune:

Să știți dar că Eu sunt Dumnezeu, și că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc, și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.

În cartea Iov se spune că Dumnezeu controlează și pe Satana. Satana nu a putut să se atingă de Iov până Dumnezeu nu i-a îngăduit și nu s-a atins decât în măsura în care Dumnezeu i-a permis (mai întâi numai de averea lui, apoi și de trupul lui, dar nu s-a atins de sufletul lui Iov).

3. Ajută bolnavul să înțeleagă de ce Dumnezeu îngăduie boala

Dumnezeu poate îngădui boala din trei motive: ca să încerce credința noastră, ca să pedepsească păcatul sau ca să-Și descopere slava Sa. În cazul lui Iov, Dumnezeu a îngăduit boala ca să-i încerce credința lui și Biblia spune că Iov a rămas neclintit în credința sa.

Dumnezeu poate trimite boala și ca urmare a păcatului. La Exod 15:26 scrie așa:

El (Dumnezeu) a zis: ”Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.

La Numeri 12:9-12 se vorbește despre ceea ce s-a întâmplat după ce Maria, sora lui Moise, și Aaron, fratele lor, au cârtit împotriva lui Dumnezeu:

Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. (…) și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. (…) Atunci Aaron a zis lui Moise: ”Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechibzuiți, și de care ne-am făcut vinovați!

Aaron a recunoscut că lepra a fost consecința păcatului lor. Totuși, Biblia ne spune că nu întotdeauna boala este o consecință a păcatului. La Ioan 9:1-3 este scris:

Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii Lui L-au întrebat: ”Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: ”N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

Apoi, Domnul Isus a vindecat pe acest orb din naștere și această minune a adus multă slavă lui Dumnezeu și a fost o dovadă a faptului că Domnul Isus a fost trimis de Dumnezeu.

4. Oferă bolnavului direcții cum să procedeze pentru a căpăta vindecare

Unii bolnavi nu acceptă tratamentul, alți bolnavi se încred numai în efectul tratamentului. Să vedem ce spune Biblia despre felul cum să procedeze un om când este bolnav. Iacov 5:14-18 scrie astfel:

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (sau: bătrânii) Bisericii; și să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi; și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie, și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou, și cerul a dat ploaie, și pământul și-a dat rodul.

Deci, când un om este bolnav, el trebuie mai întâi să-și mărturisească păcatul (să recunoască că a păcătuit), apoi să primească tratamentul (”după ce-l vor unge cu untdelemn” – pe atunci cel mai răspândit medicament) și după aceea spune să se roage, dar să se roage cu credință și cu stăruință.

5. Ajută bolnavul să înțeleagă că Dumnezeu poate să ierte orice păcat

Oamenii când sunt în pragul morții încep să privească viața cu alți ochi. Dacă altădată credeau că nu sunt păcătoși sau priveau păcatul în chip ușuratic, atunci când ajung pe patul de moarte, își fac o evaluare a vieții și se gândesc că Dumnezeu nu le poate ierta păcatele. Bunica mea, cu două zile înainte de moarte, mi-a spus: “Parcă Dumnezeu poate să ne ierte pe toți?” și eu i-am răspuns: “Da, poate!”. Dumnezeu l-a iertat pe tâlharul de pe cruce, despre care Biblia spune că era un făcător de rele. Tot ce a făcut acest tâlhar a fost că și-a recunoscut starea (că este păcătos și vrednic de moarte) și L-a rugat pe Domnul Isus:

Doamne, adu-Ți aminte de mine, când vei veni în Împărăția Ta!” Isus a răspuns: ”Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:42-43).

În prima sa epistolă, apostolul Ioan scrie în capitolul 2 la versetele unu și doi:

Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (sau avocat; Grecește: Paraclet, adică apărător, ajutor), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre (ale celor ce cred), ci pentru ale întregii lumi.

Ceea ce se cere de la noi să facem ca să primim iertarea păcatelor este să ne mărturisim păcatele (să recunoaștem că am păcătuit și că merităm pedeapsa lui Dumnezeu) și să credem în Numele Domnul Isus. La Ioan 20:30-31 este scris scopul pentru care a fost scrisă această Evanghelie:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui.

Fiu însemnă de o natură cu Tatăl. Domnul Isus este prezentat în Biblie ca Fiul lui Dumnezeu și ca Fiul Omului. Romani 1:3-4 ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Aici Pavel spune despre Domnul Isus că El este:

(…) născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților.

6. Ajută bolnavul să înțeleagă că nu are dreptul să curme lungimea zilelor proprii și să-și grăbească moartea

Unii bolnavi în durerile și în chinurile lor își doresc moartea și se roagă de medici să le facă ceva ca să le grăbească clipa morții. În Psalmul 139:16 împăratul David spune:

Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

Apoi, dacă ne întoarcem la cartea Iov, când nevasta lui Iov i-a spus să blesteme pe Dumnezeu și să moară, el i-a răspuns:

Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?

Biblia spune că prin toate vorbele lui, Iov nu a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a restabilit și sănătatea și averea și chiar i-a dat mai mult decât avuse la început. De fapt, când omul nu este mulțumit de starea lui, de ceea ce se întâmplă, el este nemulțumit de Dumnezeu, care are toate lucrurile în control și mai sus am arătat care sunt motivele pentru care Dumnezeu îngăduie boala.

7. Respectă credința și convingerile religioase ale bolnavului

Respectând convingerile lui vei arăta respect față de el. Totodată, trebuie să-l ajutăm să se gândească la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu Se lasă găsit de cei ce-L caută din toată inima.

Nu fi indiferent față de cel bolnav pe moarte, care se află în pragul morții. Mergi azi la el și ajută-l potrivit cu sfaturile și înțelepciunea oferită de Dumnezeu în Cuvântul Său.

La acest subiect, vă recomand și emisiunile: