Ungerea cu untdelemn – care este semnificația?

Întrebare:

Când m-am îmbolnăvit, mulți din slujitorii Bisericii insistau asupra faptului să-mi facă ungere cu undelemn. Eu, însă, nici până acum nu pot înțelege de ce se pune un accent atât de mare pe acest ritual. Doar, dacă eu am o relație intimă cu Dumnezeu și dacă este voia Lui, atunci El mă va vindeca și fără nevoia unei ungeri cu untdelemn. În ce constă însemnătatea ungerii cu untdelemn? 

ungerea cu untdelemn, Iacov 5:14

Presupun că întrebarea dumneavoastră se bazează pe textul din epistola lui Iacov 5:14. Pentru a vă da un răspuns, haideţi mai întâi să vedem ce spune acest text:

Iacov 5:13-16

13 Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă ssbună? Să cânte cântări de laudă! 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemnîn Numele Domnului. 15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:13-16)

Ceea ce vedem foarte clar din acest text sunt următoarele adevăruri:

 1. Ungerea cu untdelemn este folosită în contextul bolii.
 2. Bolnavul trebuie să cheme prezbiterul bisericii, care îl va unge şi se va ruga pentru vindecarea lui.
 3. Textul nu specifică ce parte a trupului trebuie unsă cu untdelemn.
 4. Ungerea trebuia făcută în Numele Domnului Isus.
 5. Acest pasaj vorbeşte mai mult despre rugăciune decât despre untdelemn. Special am însemnat cuvintele care se repetă în aceste versete. După cum vedeţi, cuvântul rugăciune se repetă cel puţin de 5 ori în doar 4 versete. Pe când ungerea cu untdelemn este menţionată doar o singură dată.
 6. Atât rugăciunea, cât şi ungerea trebuie făcute în Numele Domnului.
 7. Accentul în acest text cade pe rugăciunea făcută cu credinţă, nu pe ungere.
 8. Totuşi, Cel ce dă vindecarea nu este ungerea cu untdelemn şi nici măcar rugăciunea, ci Domnul (v. 15)
 9. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav (v.15)
 10. Bolnavul, dacă a făcut păcate, trebuie să şi le mărturisească dacă doreşte să primească vindecarea.

Înainte ca să mergem mai departe, presupun că cineva poate să nu înţeleagă,

Ce înseamnă “Untdelemn”

Cuvântul tradus în limba română “Untdelemn” este grecescul “elaion” care înseamnă – ulei de măsline. Acest cuvânt este folosit de aproximativ 200 de ori în Vechiul şi Noul Testament.

Să privim mai întâi,

Care este însemnătatea ungerii cu untdelemn în Vechiul Testament 

Cele mai multe referinţe biblice cu privire la untdelemn, le găsim în Vechiul Testament. Folosirea uleiului de măsline a avut o întrebuinţare foarte largă în poporul Israel. Acest ulei era folosit în aducerea jertfelor la templu, în aducerea darurilor de mâncare, în umplerea cădelnițelor preoţeşti care erau folosite la Cortul Întâlnirii.

Deoarece subiectul nostru se referă specific la ungerea cu untdelemn, în acest articol ne vom concerta asupra câtorva texte care nemărginit vorbesc despre ungerea cu undelemn.

 • Exodul 30:23-32 – Untdelemnul folosit pentru ungerea sfântă la Cortul Întâlnirii

În aceste versete untdelemnul de măslin era preparat într-un mod aparte. Şi anume:

23 „Ia din cele mai bune mirodenii: cinci sute de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, de scorţişoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie mirositoare, 24 cinci sute de sicli de casia, după siclul Sfântului Locaş, şi un hin de untdelemn de măslin. 25 Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfântă: o amestecătură mirositoare, făcută după meşteşugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sfântă.(Exodul 30:23-25)

Aşa cum vedeţi, undelemnul din textul acesta nu era numai ulei de măslin curat, ci o amestecătură din cele mai bune mirodenii. În versetul 25, toate aceste mirodenii la un loc erau numite “untdelemn pentru ungerea sfântă”. Anume cu acest ulei trebuia uns Cortul şi toate vasele de la Cortul Întâlnirii. Apoi, la versetul 30 Dumnezeu spune aşa:

30 Să ungi de asemenea pe Aaron şi pe fiii lui şi să-i sfinţeşti, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. (Exodul 30:30)

Dumnezeu a interzis poporului Israel să mai producă pentru o altă întrebuinţare un astfel de untdelemn. Uleiul acesta era considerat sfânt şi nu era voie să ungă cu el nici un om, afară de preoţi şi elementele cortului întâlnirii.

32 Să nu se ungă cu el trupul niciunui om şi să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeaşi întocmire; el este sfânt, şi voi să-l priviţi ca sfânt. (Exodul 30:32)

Acest ulei, despre care se vorbeşte în acest pasaj, nu are nici o legătură cu boala, ci cu sfinţirea. Prepararea lui era făcută într-un mod aparte.

 • 1 Samuel 16:13, 1 Împăraţi 1:39 – Untdelemnul este folosit pentru ungerea împăraţilor la tron. 

Atât David, cât şi Solomon au fost unşi ca împăraţi cu untdelemn.

 • Estera 2:12 – Folosit în scopuri cosmetice

Însemnătatea ungerii cu untdelemn pentru Estera a avut o semnificaţie cosmetică şi nici în cazul ei nu a fost folosit în contextul bolii. Înainte ca să intre pentru prima dată la împărat, 6 luni de zile Estera s-a uns cu untdelemn şi alte mirodenii mirositoare. Toate aceste elemente erau folosite pentru pregătirea ei, aşa ca să arate cât mai bine ,atunci când va veni în prezenţa împăratului. Psalmul 105:15 ne mai spune că untdelemnul înfrumuseţează faţa.

 • Psalmul 45:7 – O proorocie cu privire la Domnul Isus

7 Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă. (Psalmi 45:7)

Această proorocie cu privire la Domnul Isus o găsim confirmată şi în Noul Testament în epistola către Evrei 1:9 şi nici această ungere cu untdelemn nu are nimic de a face cu vindecarea unei boli.

 • Isaia 1:6 –Untdelemnul alină rănile

6 Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn, (Isaia 1:6)

Isaia descrie aici starea şi pedeapsa poporului Israel. El vorbeşte despre untdelemn ca şi leac alinător, un medicament ce poate alina rănile nestoarse şi nelegate ale poporului Israel.

Ce spune Noul Testament despre ungerea cu untdelemn? 

În Evanghelii şi epistole găsim mai puţine referinţe la untdelemn decât în Vechiul Testament.

Prima referinţă o găsim în Matei 25, dar ea nu se referă la ungerea cu untdelemn şi nici la boală, ci doar la uleiul din cădelnițele celor 10 fecioare. Prima referinţă în care vedem pe cineva fiind uns cu untdelemn, o găsim în,

 • Evanghelia după Marcu 6:13

Acest pasaj relatează cazul când Domnul Isus a trimis pe ucenicii Săi, doi câte doi, şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. La versetul 12 şi 13 Scriptura spune aşa:

12 Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa. 13 Scoteau mulţi draci şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau. (Marcu 6:12-13)

În contextul vindecării multor bolnavi ucenicii au folosit untdelemnul.

 • Evanghelia după Luca 10:25-37 – Pilda Samariteanului

În pasajul acesta Domnul Isus dă exemplul bărbatului Samaritean, care trecea pe drum şi a văzut pe omul bătut şi rănit stând jos. Samariteanului i s-a făcut milă de cest bărbat şi,

34 S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. (Luca 10:33-34)

Acest text arată foarte clar în ce scop a fost folosit untdelemnul şi anume ca să lege rănile celui bolnav. De asemenea înţelegem că pe timpul acela untdelemnul şi vinul erau folosite ca şi medicamente. Interesant este că şi la Isaia şi la Luca, untdelemnul este folosit pentru a lega rănile. Ucenicii în Marcu 6:13 au folosit untdelemnul pentru vindecarea multor bolnavi tot în aceeaşi perioadă a istoriei când a fost relatată şi pilda Samariteanului.

Mai este o referinţă la ungerea cu untdelemn în Noul Testament, şi anume când Domnul Isus era în casa lui Simon Fariseul.

 • Luca 7:44-46

Acolo a venit o femeie păcătoasă şi a uns picioarele Domnului Isus cu mir. Când Simon a început să cârtească în sinea lui, Domnul Isus i-a zis :

„Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. 46 Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. (Luca 7:44-46)

După cum vedeţi reproşul Domnului Isus nu are nimic de a face cu vindecarea sau cu boala.

Să ne întoarcem la Iacov 5:14 – Concluzie 

Dacă privim la acest text în contextul a tot ce am văzut, atunci înţelegem că ungerea din textul acesta, nu se referă la “ungerea împăratului, ungerea preotului, aducerea unei jertfe cu untdelemn, ungerea în context cosmetic, sau ungerea capului.” Pasajul se referă la o ungere în contextul vindecării de boală. Dacă suntem de acord cu aceasta, atunci trebuie să privim la toate textele Biblice care folosesc Untdelemnul în contextul bolii şi vindecării, ca mai apoi să putem trage concluziile necesare. Isaia 1:6 spune că undelemnul alină rănile, iar în Luca 10(care este contextul Noului Testament, în care se găseşte şi Iacov 5) vedem un caz practic cum undelemnul a slujit ca medicament pentru alinarea rănilor celui bătut. Dacă vorbim de cazul ucenicilor din Marcu 6:13, contextul nu ne spune că Domnul Isus le-ar fi poruncit să folosească untdelemnul pentru vindecarea bolnavilor. Mai degrabă putem crede că ucenicii au folosit această practică pentru că ea era bine cunoscută în societatea în care trăiau. Personal, nu am găsit nici o poruncă de la Dumnezeu, afară de Iacov 5:14, nici în Vechiul şi nici în Noul Testament, unde să ni se poruncească să ungem cu untdelemn pentru ca Dumnezeu să poată da vindecarea. De fapt şi în Iacov 5:14 dacă privim atent, vedem că accentul îndemnului/poruncii, nu cade pe ungere, ci pe rugăciune. Citiţi din nou versetul 14 şi vă veţi convinge.

Ungerea cu untdelemn nu este ceva magic. Secretul vindecării nu este untdelemnul, ci Numele Domnului care are putere să vindece orice boală. Dacă untdelemnul a fost folosit ca şi medicament, atunci astăzi avem şi alte medicamente care pot rezolva problema multor boli. Totuşi trebuie să înţelegem că Dumnezeu poate vindeca şi fără medicamente, dar totodată El nu le interzice. Căile Lui de vindecare sunt diferite, fie prin mâna medicului, fie prin medicament, fie în mod miraculos. Nu omul este secretul vindecării şi nici untdelemnul sau orice alt medicament, ci El care este Medicul Suprem şi Atotputernic. Să credem că vindecarea vine deoarece uleiul de măsline conţine ceva miraculos, sau simbolizează vindecarea, nu avem nici un suport Biblic pentru o astfel de interpretare.

Dumnezeu să ne dea sănătate la toţi.