Cum cunoşti dacă ai primit Duhul Sfânt? (3 manifestări)

Cum cunoşti dacă ai primit Duhul Sfânt , care sunt semnele acestuia?

Întrebare: Cum cunoşti dacă ai primit Duhul Sfânt ?

Am primit această întrebare de la o cititoare a portalului nostru şi în continuare voi prezenta câteva manifestări după care cineva poate cunoaşte dacă a primit sau nu Duhul Sfânt.

1. Omul care a primit Duhul Sfânt recunoaşte pe Isus Hristos ca şi Domn şi Mântuitor

Înainte ca să înceapă explicare subiectului despre darurile duhovniceşti, Apostolul Pavel a scris:

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei mulţi, după cum eraţi călăuziţi. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” şi nimeni nu poate zice: „Isus este domnul”, decât prin Duhul Sfânt. (1 Corinteni 12:1-3)

Creştinii din Corint au fost învăţaţi de către cineva o învăţătură greşită precum că manifestarea unui anumit dar duhovnicesc cum ar fi vorbirea în limbi, sau proorocia, este dovada că cineva are Duhul Sfânt. Apostolul Pavel din start surpă această doctrină falsă şi spune că dovada prezenţei Duhului Sfânt într-un om este în primul rând ascultarea deplină de Domnul Isus Hristos, care se manifestă prin faptul că omul nu se mai închină idolilor şi nu vorbeşte nimic împotriva Mântuitorului, ci invers, mărturiseşte la toţi că Isus Hristos este Domnul.

2. Cel ce a primit Duhul Sfânt mărturiseşte cu îndrăzneală despre Domnul Isus Hristos

Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Isus le-a spus ucenicilor astfel despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească:

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului. (Faptele Apostolilor 1:8)

După ce în ziua Cincizecimii s-a pogorât Duhul Sfânt peste ucenici, martorii i-au auzit vorbind în limbile lor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Apostolul Petru, care s-a lepădat de Mântuitorul în seara când Domnul Isus Hristos a fost arestat şi chinuit, după ce a primit Duhul Sfânt a început să mărturisească despre Domnul Isus cu multă îndrăzneală şi putere şi aşa a făcut pentru tot restul vieţii.

3. Cei ce au primit Duhul Sfânt doresc fierbinte să cunoască voia lui Dumnezeu

Cartea Faptele Apostolilor ne relatează că după predica lui Petru din ziua Cincizecimii

Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. (Faptele Apostolilor 2:41-42)

După primirea Duhului Sfânt, fiecare creştin are o mare râvnă să cunoască voia lui Dumnezeu şi caută să studieze Scripturile cât mai profund ca să aplice tot ce învaţă. De altfel, Duhul Sfânt este cel care ne face să înţelegem Biblia aşa cum a spus Domnul Isus când era încă pe pământ:

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Evanghelia după Ioan 16:13)

Astfel, manifestările principale ale prezenţei Duhului Sfânt în viaţa unui creştin sunt:

  • Nu mai urmează şi nu se mai închină idolilor, indiferent de ce natură sunt aceşti idoli
  • Ascultă în toate de Domnul Isus Hristos
  • Mărturiseşte despre Domnul Isus cu îndrăzneală la toţi oamenii
  • Studiază Sfintele Scripturi zilnic ca să cunoască voia lui Dumnezeu pentru a împlini în viaţa proprie şi pentru a mărturisi altora
  • Nu mai acceptă prezenţa păcatului în viaţa proprie
  • Slujeşte altora potrivit cu darul pe care l-a primit de la Duhul Sfânt

Ai primit Duhul Sfânt? Cum se manifestă prezenţa Lui în viaţa ta?