O parte din creștini vor locui în cer și alta pe pământul nou?

Întrebare: O parte din creștini vor locui în cer și alta pe pământul nou?

Răspunsul corect ar fi că toți creștinii vor locui un timp în cer și apoi toți vor locui pământul nou.

Creștinii își vor petrece veșnicia pe pământul nou

Când se va sfârși perioada neamurilor, Biserica va fi luată la cer pentru perioada când Dumnezeu va judeca locuitorii pământului pentru tot răul care l-au făcut și va pedepsi și pe poporul Israel pentru nelegiuirea lor (a șaptezecea săptămână a lui Daniel – Daniel 9:24-27). La sfârșitul necazului cel mare, Domnul Isus Se va întoarce pe pământ, fiind urmat de Biserică și va domni pe pământul acesta 1000 de ani, împreună cu Biserica și biruitorii fiarei (Apocalipsa 20:1-6). La sfârșitul Împărăției de o mie de ani va fi judecata de apoi, când cerul și pământul de acum vor pieri:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Celce ședea pe el. Pămîntul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. (Apocalipsa 20:11)

Biblia nu ne spune unde merge Biserica pentru perioada judecății de apoi, dar ne spune că noi, Biserica, vom judeca lumea, ceea ce înseamnă că noi vom fi în cer cu Dumnezeu în timpul judecății de apoi:

Nu știți că sfinții vor judeca lumea? (1 Corinteni 6:2a)

Lucrul acesta ni-l confirmă și primele versete din Apocalipsa 21, unde găsim scris că după judecata de apoi Biserica coboară din cer, de la Dumnezeu pe pământul nou.

Apoi am văzut un cer nou și un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi și pămîntul dintîi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. (Apocalipsa 21:1-4)

Dovada că Noul Ierusalim este Biserica, Mireasa Mielului, o găsim în următoarele versete:

Apoi unul din cei șapte îngeri, cari țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine, și mi-a zis: “Vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului!” Și m-a dus, în Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. (Apocalipsa 21:9-11)

Deci, Biserica va fi răpită la cer înainte ca Dumnezeu să-Și reverse mânia Sa pe pământ, apoi se va întoarce pe pământul acesta împreună cu Domnul Isus la a doua Sa venire și va împărăți împreună cu Hristos o mie de ani, apoi din nou va fi luată la cer, înainte ca să fie nimicit acest pământ, pentru ca să judece lumea, apoi va merge pe pământul nou unde va locui împreună cu Dumnezeu Tatăl și Fiul în veci.

Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:3-5)

Vă recomand să studiați cursul de studiu biblic inductiv în patru părți “Apocalipsa I, II, III, IV” pentru o înțelegere clară a acestor evenimente. Cuvântul “apocalipsa” din limba greacă este “Αποκάλυψις” și înseamnă “descoperire, înlăturarea vălului pentru a face vizibil”. Scopul pentru care a fost dacă Apocalipsa este “ca să arate robilor Săi lucrurile cari au să se întîmple în curînd” (Apocalipsa 1:1). Deci, Apocalipsa a fost dată pentru a ne descoperi lucrurile viitoare și nu pentru a ne încurca și noi avem promisiunea Domnului Isus că Duhul Sfânt ne va descoperi lucrurile viitoare:

Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Întrebarea se pune: credem noi aceste cuvinte ale Domnului Isus? Știți că responsabilitatea noastră ca și creștini este să studiem și să înțelegem cele scrise în această carte? Ioan scrie:

Ferice de cine citește, și de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! (Apocalipsa 1:3)

Cine poate păzi ceva ce nu înțelege? Știți care este avertizarea cu care se sfârșește această carte? Cred că știți bine această avertizare, dar cât de conștienți sunteți de responsabilitatea voastră? Mai citiți o dată aceste versete și gândiți-vă bine la sensul lor:

Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieții și din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta”. Cel ce adeverește aceste lucruri, zice: “Da, Eu vin curînd” .Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:19-20)

Te-ai gândit vreodată că prin simplul fapt că nu vorbești oamenilor despre cele scrise în cartea aceasta, tu scoți o parte din mesajul Domnului Isus și Dumnezeu îți va scoate partea ta din pomul vieții, adică nu vei avea viața veșnică, și partea din cetatea sfântă, adică nu vei fi parte din Biserică? Poți tu să împlinești lucrurile pe care nu le înțelegi? Dacă zici că ești creștin, este responsabilitatea ta să studiezi cartea Apocalipsa! Dacă zici că este imposibil să o înțelegi, Îl faci mincinos pe Domnul Isus, care a promis că va trimite Duhul Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul și că cartea Apocalipsa este “descoperirea” pe care El a primit-o de la Tatăl ca să ne facă cunoscut lucrurile care se vor întâmpla în curând!

Te îndemn, dragul meu, să începi a studia Biblia și cartea Apocalipsa, în mod special, rugându-te Domnului ca să te lumineze și să te călăuzească prin Duhul Său cel Sfânt ca să înțelegi Cuvântul Său și să fii fericit, împlinindu-L și învățându-i pe alții:

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci. (Daniel 12:3)