Nunta Mielului: cine este Mireasa și cine sunt nuntașii?

Întrebare:

Cine va fi Mireasa Domnului, și cine vor fi nuntașii? Am șansa să ajung Mireasa sau numai nuntaș? În Apocalipsa 14:1-5 este vorba despre Mireasă? Dacă nu, cine sunt?

Nunta Mielului: cine este Mireasa și cine sunt nuntașii?1. Cine va fi Mireasa Domnului Isus

Este un lucru bine cunoscut că Mireasa Domnului Isus este Biserica. Apostolul Pavel scria sfinților din Corint că i-a logodit cu Domnul Isus, prin faptul că au primit Evanghelia vestită de el și au intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus:

Căci sînt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. (2 Corinteni 11:2)

Tot apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni compară relația dintre bărbat și nevastă cu relația dintre Hristos și Biserică, afirmând că noi ca și Biserică suntem mădulare  ale truplului Domnului Isus și unirea dintre Hristos și Biserică este o taină mare:

Căci nimeni nu şi-a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;  pentru că noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup . Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). (Efeseni 5:29-32)

Apare întrebarea: cine se califică ca mădular a trupului lui Hristos? La 1 Corinteni 12:13 apostolul Pavel scrie că Biserica este alcătuită din totalitatea sfinților care au fost botezați cu Duhul Sfânt:

Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Cum poți primi Duhul Sfânt? Prin credință în Evangelia Domnului nostru Isus Hristos:

Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. (Efeseni 1:13-14)

Deci, ca să fii pregătit pentru ,,nuntă,, trebuie să cunoști Evanghelia și să crezi că Isus este Hristosul (cel promis de Dumnezeu că va aduce mântuirea), Fiul lui Dumnezeu (de o natură cu Dumnezeu) și să intri în Noul Legământ cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.

2. Cine vor fi nuntașii sau cei chemați la ospățul nunții Mielului

Ne va ajuta să înțelegem cine sunt nuntașii cunoașterea obiceiurile din vechime a evreilor legate de nuntă și timpul când va avea loc nunta.

1. Să începem cu obiceiurile evreilor legate de nuntă. După logodnă începea pregătirea de nuntă. Tatăl băiatului hotăra data nunții: nimeni nu cunoștea data, nici măcar băiatul. Tatăl băiatului se îngrijea de locuință pentru tânara familie și când socotea el că este totul pregătit pentru nuntă, îi spunea băiatului să aducă mireasa. În seara aceleiași zile, aproape de miezul nopții, mirele împreună cu prietenii săi se ducea să aducă mireasa. Mireasa nu era preîntâmpinată despre timpul când avea să vină mirele, de aceea ea tot timpul trebuia să fie pregătită. Când mireasa era adusă acasă la mire, se făcea invitația la nuntă și se pregătea ospățul nunții. Ospățul nunții dura trei-șapte zile, timp în care tinerii aveau pregătit un loc deosebit (am putea spune un cort), frumos împodobit, unde mirii își petreceau ,,prima noapte,, după care se prezenta tuturor nuntașilor semnul feciorie miresei, pe care părinții fetei trebuiau să-l păstreze. După nuntă mirii se retrăgeau în locuința pregătită de tatăl merelui.

2. Acum să vedem când va avea loc nunta Mielului. Ea este anunțată după al șaptelea potir, și anume, după judecata Babilonului, înainte de a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos pe pământ, pentru ca să cârmuiască Neamurile cu un toiag de fier în timpul Împărăției de o mie de ani:

După aceea (după nimicirea Babilonului – Apocalipsa 18), am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea:,, Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mîntuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentrucă judecăţile Lui sînt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pămîntul cu curvia ei, şi a răzbunat sîngele robilor Săi, din mîna ei. Şi au zis a doua oară:,, Aliluia!.. Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor! Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pămînt şi s’au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis:,, Amin! Aliluia! Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, care zicea:,, Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi cari vă temeţi de El, mici şi mari! Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:,, Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat. – (Inul subţire sînt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi- a zis:,, Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului! Apoi mi-a zis:,, Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu! Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui dar el mi-a zis:,, Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei. ) Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă,, Cel credincios şi,, Cel adevărat , şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decît numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sînge. Numele Lui este:,, Cuvîntul lui Dumnezeu. Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. (Apocalipsa 19:1-14)

S-ar părea că nunta va avea loc în cer, înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ (Apocalipsa 19:7-8). Totuși, citind atent textul de mai sus, observăm că înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ nunta este anunțată și nevestei sau miresei, care este pregătită pentru nuntă, i s-a dat să se îmbrace în haine de mireasă. Apoi la Apocalipsa 21, unde sunt descrise evenimentele care vor avea loc după Împărăția de o mie de ani și judecata de apoi, vedem că mireasa Mielului (Apocalipsa 21:9-10) încă este împodobită ca o mireasă pentru bărbatul ei, ceea ce arată că nunta nu s-a sfârșit încă:

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentru că cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborîndu-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. (Apocalipsa 21:1-3)

Deci, se pare că invitații la nuntă sunt toți cei care vor intra în împărăția de o mie de ani afară de Biserică, care este Mireasa Mielului. Aceștea sunt sfinții Vechiului Testament (sfinții care au murit înainte de nașterea Bisericii), cei 144 000 dintre evrei, cei martirizați în perioada domniei Fiarei din cauza că nu s-au închinat Fiarei (Antihristului) și icoanei ei, rămășița poporului Israel și împărățiile (statele) care se vor purta bine cu poporul Israel în perioada necazului celui mare.

3. Cine sunt cei o sută patruzeci și patru de mii?

Unii sunt de părerea că Mireasa Mielului sunt cei 144 000 despre care găsim scris în cartea Apocalipsa. Să vedem ce spun Scripturile despre acești 144 000. Pentru prima data în Biblie găsim scris despre cei o sută patruzeci și patru de mii în Apocalipsa 7:1-8. Evenimentele descrise în acest text vor avea loc după pecetea a șasea, când pe pământ vor fi calamități naturale nemaipomenite, încât locuitorii pământului vor zice că a venit ,,ziua cea mare a mîniei Lui, şi cine poate sta în picioare?,, (Apocalipsa 6:12-17). Din textul de la Apocalipsa &:1-8  aflăm că toți cei o sută patruzeci și patru de mii sunt evrei: câte douăsprezece mii din fiecare seminție. Cei drept seminția lui Dan nu este enumerată în această listră, dar este numărată seminția lui Iosif și a lui Manase, Manase fiind unul din cei doi fii  ai  lui Iosif, care i s-au născut înainte de strămutarea lui Iacov în Egipt. Toți acești o sută patruzeci și patru de mii la acel moment vor fi pe pământ și vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu ca să nu fie afectați de urgiile care urmează să vină peste pământ:

După aceea am văzut patru îngeri, cari stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pămîntului. Ei ţineau cele patru vînturi ale pămîntului, ca să nu sufle vînt pe pămînt, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: ,,Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii, au fost pecetluiţi. (Apocalipsa 7:1-8)

Urmărind textul mai departe înțelegem că, în timp ce acești o sută patruzeci și patru de mii sunt pecetluiți pe pământ, Biserica se află înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului în cer:

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului! Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrînilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pămînt în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis:,, Amin. ,, A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin. Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi- a zis:,, Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit? ,, Doamne , i-am răspuns eu,,, Tu ştii . Şi el mi- a zis:,, Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7:9-17)

Deci, Biserica și cei 144 000 sunt două grupe diferite de oameni. Din textul de la Apocalipsa 14:1-5 înțelegem că la momentul când fiara domnește la Ierusalim (în a doua jumătate a celei de a șaptezecea săptămână rânduită de Dumnezeu pentru poporul Israel și despre care a scris prorocul Daniel), cei o sută patruzeci și patru de mii sunt în cer împreună cu Mielul și Îl urmează oriunde merge El:

Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul, pe care l-am auzit, era ca al celorce cîntă cu alăuta, şi cîntau din alăutele lor. Cîntau o cîntare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrînilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cîntarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sînt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:1-5)

Vedem de aici că acești 144 000 sunt evrei, sunt bărbați și sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiindcă au trait un trai sfânt înaintea lui Dumnezeu: descrierea acestui grup diferă de descrierea sfinților din biserică, despre care se spune că:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Ca și concluzie putem spune că acum este timpul să te pregătești să fii parte din Mireasa Mielului și să fii la nunta Mielului îmbrăcat în haine albe, alături de Mire. Altfel, dacă mori până la a doua venire a Domnului Isus pe pământ, nu ai șansa să fii nici măcar invitat la nunta Mielului. Dar și dacă vei rămâne până atunci, șansele vor fi foarte mici să ajungi la acel ospăț fiindcă, după răpirea Bisericii, Dumnezeu va trimite ,,o lucrare de rătăcire,, pentru cei care nu au crezut adevărul Evangheliei pentru ca să fie osândiți:

Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi. (2 Tesaloniceni 2:8-12)

Dragul meu, dacă până acum nu ai intrat în Noul Legământ ca să fii și tu un mădular a trupului Domnului nostru Isus Hristos, acum este timpul, căci nu știi ce aduce ziua de mane!