Cei drepți vor moșteni pământul și lupul va paște cu mielul pe pământ

Întrebare:

Ce vrea să zică psalmistul prin afirmația că cei drepți vor moșteni pământul și că lupul va paște cu mielul pe pământ?

Presupun că cititorul se referă la textele de la Psalmul 37 (cei drepți vor moșteni pământul) și Isaia 11 și 65 (lupul va paște cu mielul împreună).

Sfinții Vechiului Legământ vor stăpâni țara lor pe vecie

Psalmul 37 este un îndemn pentru  poporul Israel să trăiască după dreptate și să nu se lase înșelați de faptul că s-ar părea că celor răi le merge bine, fiindcă în final Dumnezeu va nimici din țară pe cei răi, iar cei blânzi vor stăpâni țara.

Nu te mânia pe cei răi, și nu te uita cu jind la cei ce fac răul; căci sunt cosiți iute ca iarba, și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul, și fă binele; locuiește în țară, și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului, și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul, care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme, și cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara, și au belșug de pace. (Psalmul 37:1-11)

În acest Psalm autorul de două ori menționează că cei neprihăniți vor moșteni țara pe vecie.

Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți; și moștenirea lor ține pe vecie. (Psalmul 37:18)

Căci Domnul iubește dreptatea, și nu părăsește pe credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt supt paza Lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara, și vor locui în ea pe vecie. (Psalmul 37:28-29)

Deci, aceste promisiuni sunt nemijlocit pentru poporul Israel cu privire la țara promisă. Bazat pe aceste promisiuni, poporul Israel așteptau ca Mesia sau Hristos la venirea Lui să restabilească Împărăția lui Israel. La aceasta s-au referit și apostolii când au întrebat pe Domnul Isus înainte de înălțarea Lui, dacă în vremea aceasta are de gând să așeze din nou Împărăția lui Israel:

Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” (Fapte 1:6)

Lupul va paște împreună cu mielul în perioada Împărăției de o mie de ani

Despre faptul că lupul va paște împreună cu mielul scrie la Isaia în capitolele 11 și 65, unde este descrisă Împărăția de o mie de ani, care începe odată cu a doua venire a Domnului Isus și care și este „așezarea din nou a Împărăției lui Israel„.

Primele trei versete din capitolul 11 vestește întâia venire a Domnului Isus, iar versetul 4, deja, se referă la a doua venire a Domnului Isus:

Apoi o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai, și un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, și credincioșia brâul mijlocului Său. (Isaia 11:1-5)

Versetul 4 este un verset paralel cu Apocalipsa 19:11-21, care descrie a doua venire a Domnului Isus pe pământ pentru Împărăția de o mie de ani.

Începând cu versetul 6 din capitolul 11 este descrisă Împărăția de o mie de ani: de la versetul 6 la 9 este descrisă transformarea care va fi în natură, iar de la 10 la 16 arată cum Dumnezeu prin Mesia va strânge pe tot Israelul în țară din toate țările unde au fost risipiți (de la cele patru capete ale pământului).

Adverbul de timp „atunci” cu care începe versetul 6 arată că ceea ce urmează corespunde timpului când Domnul Isus (Vlăstarul care va ieși din tulpina lui Isai) va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău (2 Tesaloniceni 2:8, Apocalipsa 19:15, 20). Iată cum va fi în țară după așezarea din nou a împărăției lui Israel la venirea Domnului Isus:

Atunci lupul va locui împreună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; vițelul, puiul de leu, și vitele îngrășate, vor fi împreună, și le va mâna un copilaș; vaca și ursoaica vor paște la un loc, și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii, și copilul înțărcat va băga mâna în vizunia bazilicului. Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele cari-l acopăr. (Isaia 11:6-9)

Același lucru îl găsim scris la Isaia 65:25:

Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt, zice Domnul”. (Isaia 65:25)

La Isaia 65 din nou merge vorba despre restabilirea poporului Israel ca și țară sau împărăție. Ași vrea să anticipez o nedumerire, care ar putea apărea, citind acest verset în contextul lui. La Isaia 65:17 se vorbește despre faptul că Dumnezeu face ceruri noi și un pământ nou. Aici nu se vorbește despre un pământ înnoit cum spun unii, ci despre ceva nou, diferit de ceea ce se califică ca a fi învechit. Deci, merge vorba despre un alt pământ, adică pământul nou descris la Apocalipsa 21 și 22. Totuși, în acest text avem de a face cu un procedeu de inversare a ordinii cronologice a evenimentelor. După ce la versetul 17 Dumnezeu le spune că va face ceruri noi și un pământ nou, începând cu versetul 18 Dumnezeu descrie Împărăția de o mie de ani, care va fi pe pământ începând cu a doua venire a Domnului Isus până la judecata de apoi, când pământul de acum și cerurile de acum vor fi nimicite. Înțelegem lucrul acest din versetul 20 unde scrie că „cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos”, iar pe pământul nou moartea nu va mai fi (Apocalipsa 21:4).

,,Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bucura și vă veți veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni cari să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul”. (Isaia 65:17-25)

Deci, Psalmul 37 se referă la Împărăția de o mie de ani când va fi „așezată din nou Împrăția lui Israel” și cei drepți vor învia și vor moșteni țara pentru veșnicie. Mai multe despre Împrăția de o mie de ani puteți afla în următoarele articole:

Care va fi lungimea vieții oamenilor în Împărăția de o mie de ani?

Împărăția de o mie de ani: evenimente premărgătoare.

Va rămâne Domnul Isus pe pământ pentru Împărăția de o mie de ani?

La a doua venire a Domnului Isus tot Israelul va fi mântuit ca și națiune

Ca să nu repet ceea ce deja am scris în alte articole, vreau să vă recomand să citiți alte articole în care am prezentat ceea ce spun Scripturile despre mântuirea poporului Israel ca și națiune la a doua venire a Domnului Isus pentru Împărăția de o mie de ani. Citind aceste articole, cred că veți primi răspuns la întrebările care vă vor apărea citind acest articol.

Va fi mântuit Israel ca și națiune? 

Când vor primi evreii pe Hristos?

Va fi construit din nou Templul la Ierusalim?

Biserica va moșteni pământul

În predica de pe munte Domnul Isus spune că cei blânzi vor moșteni pământul. Scopul predicii de pe munte este ca să ne arate cum cineva poate moșteni Împărăția lui Dumnezeu sau, altfel spus, cum poate primi Duhul Sfânt. Ca și creștini noi vom împărăți pe pământ împreună cu Hristos în Împărăția de o mie de ani și o veșnicie pe pământul nou.

Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!” (Apocalipsa 5:9-10)

La Apocalipsa 21 și 22 este descris pământul nou. Despre robii lui Dumnezeu este scris că ei vor împărăți în vecii vecilor:

Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:3-5)

Deci, sfinții Vechiului Legământ vor moșteni țara, iar sfinții Noului Legământ (Biserica) vor moșteni pământul.

Cum putem noi moșteni pământul potrivit cu textul de la Psalmul 37

Chiar dacă Psalmul 37 scrie despre felul cum evreii pot moșteni țara pentru vecie, noi putem învăța cum trebuie să fie viața noastră pe pământ, ca să putem moșteni pământul ca și creștini:

  • Nu te mânia pe cei răi, și nu te uita cu jind la cei ce fac răul; căci sunt cosiți iute ca iarba, și se vestejesc ca verdeața. (v.1-2)
  • Încrede-te în Domnul, și fă binele; locuiește în țară, și umblă în credincioșie. (v. 3)
  • Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima. (v. 4)
  • Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra, (v. 5)
  • Taci înaintea Domnului, și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul, care își vede împlinirea planurilor lui rele. (v. 7)
  • Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. (v. 8-9)
  • Depărtează-te de rău, fă binele, și vei dăinui pe vecie. Căci Domnul iubește dreptatea, și nu părăsește pe credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt supt paza Lui, dar sămânța celor răi este nimicită. (v. 27-28)
  • Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui, și El te va înălța ca să stăpânești țara: vei vedea pe cei răi nimiciți. (v. 34)
  • Uită-te bine la cel fără prihană, și privește pe cel fără vicleșug; căci omul de pace are parte de moștenitori. Dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. (v. 37-38)

Dacă ești în Noul Legământ cu Domnul Isus, urmează aceste sfaturi și vei moșteni pământul: vei împărăți o mie de ani împreună cu Hristos pe acest pământ și o veșnicie pe pământul nou.