Cînd va fi sfârşitul lumii?

Întrebare:

Am recitit azi mai toate articolele de pe siteul dumneavoastră despre finele lumii… As dori să vă cer respectuos, dacă se poate, să reveniţi cu un articol clar, cronologic, aşa cum reiese din biblie, cu evenimentele premergătoare sfârşitului lumii, ca să înţeleagă toţi clar… Ştiu că este dificil însă din necunoaştere sau necredinţă apar grozăvii de genul anunţului cu sfârşitul lumii la 21 mai 2011, ora 6 pm… Vă mulţumesc încă o dată şi doamne ajută!

Sfârșitul lumii

Întrebarea este bună şi provocatoare! Unii oameni cred că sfârşitul lumii va aduce nimicirea pământului, alţii cred că dintr-o dată cei buni vor fi luaţi la cer, iar pământul cu cei rămaşi pe el va fi nimicit. Toate aceste concepte au un grăunte de adevăr şi totuşi nu este adevărul deplin şi din acest motiv apar aşa multe pseudoprorocii de genul că sfârşitul lumii va fi pe data aceea sau pe data cealaltă. Sunt puţine texte în Biblie care vorbesc despre sfârşitul veacului şi, pentru început, este bine să analizăm fiecare text în parte ca să înţelegem ce se are în vedere prin “sfârşitul veacului” (în Biblie nu este folosită expresia „sfârşitul lumii”).

Matei 13:24-30, 36-43 despre sfârșitul lumii

Acesta este primul text din Biblie în care este folosită expresia “sfârşitul veacului”:

Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămînţă bună în ţarina lui. Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grîu, şi a plecat. Cînd au răsărit firele de grîu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. Robii stăpînului casei au venit, şi i-au zis: ,Doamne, n-ai sămănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?” El le-a răspuns: ,Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: ,Vrei dar să mergem s-o smulgem?” „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgînd neghina, să smulgeţi şi grîul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: ,Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grîul strîngeţi-l în grînarul meu.”

Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s’au apropiat de El, şi I-au zis: „Tîlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.” El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămînţa bună, este Fiul omului. Ţarina, este lumea; sămînţa bună sînt fiii Împărăţiei; neghina, sînt fiii Celui rău. Vrăjmaşul, care a sămănat-o, este Diavolul; secerişul, este sfîrşitul veacului; secerătorii, sînt îngerii. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor . Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.

Din acest text se înţelege că la sfârşitul veacului:

 1. toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi cei ce săvârşesc fărădelegea vor fi smulşi din Împărăţia lui Dumnezeu (ei vor fi la început în Împărăţia lui Dumnezeu). Ei vor fi aruncaţi în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
 2. Cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia lui Dumnezeu.

Matei 24 despre sfârșitul lumii

În acest capitol Domnul Isus răspunde ucenicilor la trei întrebări:

El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfîrşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3)

Una din cele trei întrebări este despre semnul sfârşitului veacului acestuia.

Pentru început Domnul Isus le spune ce are să se întâmple înainte ca să vină sfârşitul (Matei 24:4-13). Această perioadă de timp Domnul Isus o numeşte „începutul durerii”:

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sînt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimîntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.

La Matei 24:14 Domnul Isus spune că sfârşitul va veni atunci când evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor:

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.

Începând cu versetul 15 Domnul Isus spune ce se va întâmpla atunci când va veni sfârşitul:

De aceea, cînd veţi vedea “urîciunea pustiirii”, despre care a vorbit proorocul Daniel, “aşezată în locul sfînt” -cine citeşte să înţeleagă! atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci dacă vă va spune cineva: “Iată, Hristosul este aici, sau acolo”, să nu-l credeţi. Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Iată, că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: ,Iată-L în pustie”, să nu vă duceţi acolo! “Iată-L în odăiţe ascunse”, să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. Oriunde va fi stîrvul , acolo se vor aduna vulturii.

Din acest text înţelegem că la vremea sfârşitului:

 1. „Urâciunea pustiirii” desrpe care a vorbit Daniel se va aşeza în locul sfânt (Antihristul care se va aşeza în Templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, cum este scris la 2 Tesaloniceni 2:4
  )
 2. peste evrei va veni un necaz aşa de mare cum nu a mai fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi (Daniel 12:1).
 3. Se vor ridica Hristoşi mincinoşi (dar acesta nu este un semn al sfârşitului, fiindcă despre Hristoşi mincinoşi Domnul Isus a spus că vor fi şi în perioada de până la vremea sfârşitului (Matei 24:4)
 4. Domnul Isus va veni într-un mod vizibil aşa cum s-a înălţat la cer după moartea şi învierea Sa (Fapte 1:11).
 5. La venirea Domnului Isus unde va fi stârvul acolo se vor aduna şi vulturii. (Războiul de la Armaghedon – Apocalipsa 19:11-21).

1 Corinteni 15:21-26 despre sfârșitul lumii

Să urmărim acest text:

Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfîrşitul, cînd El va da Împărăţia în mînile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpînire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.

Potrivit cu acest text:

I. sfârşitul va vine după ce:

 1. toţi vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui,
 2. Domnul Isus va nimici orice domnie, orice stăpânire şi orice putere: Domnul Isus va domni până va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale (Împărăţia de o mie de ani – Apocalipsa 20:6)
 3. vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. (Moartea este nimicită după împărăţia de o mie de ani, când este aruncată în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă – Apocalipsa 20: 14)

II.  la vremea sfârşitului Domnul Isus va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl.

Concluzii:

Sfârşitul lumii este o perioadă de timp în care Dumnezeu va judeca lumea: începe cu stabilirea Antihristului în templul lui Dumnezeu, care coincide cu începutul mâniei lui Dumnezeu, şi se termină cu judecata de apoi.

Să urmărim în cartea Apocalipsa ce evenimente implică această perioadă de timp:

 1. “Urâciunea pustiirii” sau Fiara (din Apocalipsa) face război cu poporul Israel, îi biruie şi se aşează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu( Apocalipsa 11:7).

 2. timp de 3,5 ani antihristul asupreşte poporul Israel, aceasta este perioada necazului cel mare: poporul Israel va avea necaz din partea antihristului. (Apocalipsa 13:5,7; Daniel 7:21, 25). În aceiaşi perioadă de timp Dumnezeu îşi va revărsa mânia peste locuitorii pământului (mânia lui Dumnezeu începe cu trâmbiţa a şaptea /Apocalipsa 11:18/ şi se sfârşeşte cu cele şapte urgii de pe urmă – /Apocalipsa 15:1/)

 3. Venirea Domnului Isus pe pământ după 3 ani şi jumătate: împăraţii pământului care s-au strâns la Armaghedon sunt loviţi şi omorâţi, iar antihristul şi prorocul mincinos aruncaţi de vii în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. (Apocalipsa 19:11-21)

 4. Diavolul legat în Adânc pentru o mie de ani. (Apocalipsa 20:1-3)

 5. Domnul Isus împărăţeşte pe pământ o mie de ani împreună cu toţi acei care au avut parte de întâia înviere.  (Apocalipsa 20:4-6)

 6. Diavolul dezlegat pentru puţină  vreme, înşeală neamurile, care se ridică împotriva taberei sfinţilor şi împotriva cetăţii preaiubite (Ierusalim), dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. (Apocalipsa 20:7-9; Matei 13 – neghina smulsă din împărăţia lui Dumnezeu)

 7. Diavolul aruncat  în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. (Apocalipsa 20:10)

 8. Pământul şi cerul distruse (Apocalipsa 20:11, 21:1)

 9. Judecata de apoi. (Apocalipsa 20:11-15)

Potrivit cu Apocalipsa 20:11, înainte ca să se înceapă  judecata de apoi, pământul şi cerul au fugit dinaintea lui Dumnezeu:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. (Apocalipsa 20:11-12)

Iar la Apocalipsa 21:1 se spune că pământul dintâi şi cerul dintâi pieriseră. Iar la 2 Petru 3:7 ni se spune despre cerurile şi pământul de acum:

Iar cerurile şi pămîntul de acum sînt păzite şi păstrate, prin acelaş Cuvînt, pentru focul din ziua de judecată şi de peire a oamenilor nelegiuiţi.

Tot aici apostolul Petru ne spune cum vor pieri pământul şi cerurile de acum:

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde. (2 Petru 3:10)

Această perioadă de timp Biblia o mai numeşte şi Ziua Domnului. După cum aţi văzut şi în a doua epistolă a apostolului Pavel, Ziua Domnului va veni pe neprins de veste. Nimeni nu poate cunoaşte data venirii ei. Totuşi, apostolul Pavel în prima sa epistolă către Tesaloniceni, scrie că pentru cei credincioşi, această zi (adică sfârşitul lumii), nu va veni ca un hoţ noaptea (1 Tesaloniceni 5:4). De ce?  Vă recomand să citiţi articolul “Ce spun Scripturile despre răpirea bisericii şi Ziua Domnului” ca să aflaţi răspuns la această întrebare.

Ordinea cronologică a evenimentelor premergătoare sfârşitului veacului acestuia

Acum că ne-am clarificat ce este “sfârşitul veacului” din perspectiva biblică (adică sfârşitul lumii), să vedem care sunt evenimentele care trebuie să se întâmple înainte ca să vină sfârşitul. Dar să nu uităm că Ziua aceasta va veni ca un hoţ noaptea, adică pe neaşteptate, atunci când nimeni nu se va aştepta.

 1. La Matei 24:14 am văzut că Evanghelia Împărăţiei va fi vestită la toate neamurile şi ştim că Evanghelia se răspândeşte în zilele noastre cu mare putere. Totuşi nu toată lumea a fost expusă la evanghelie.

 2. Trebuie să fie zidit Templul de la Ierusalim, unde se va aşeza Antihristul şi se va da drept Dumnezeu. Evreii lucrează intens la restabilirea închinării după legământul Legii. În anul 1987  a fost fondată organizaţia non-profit  „institutul Templului”. Această organzaţie se pregăteşte pentru venirea lui Mesia (ei nu sunt creştini şi nu cred în Domnul Isus) şi lucrează la restabilirea închinării după toate regulile legământului Legii. Vă recomand să citiţi articolul “Al treilea Templu – acum sau niciodată” ca să vedeţi cum merg pregătirile pentru zidirea celui de al treilea Templu.

 3. Trebuie ca la Templu să prorocească doi martori ai lui Dumnezeu îmbrăcaţi în saci timp de 1260 zile, adică trei ani şi jumătate. După aceşti trei ani şi jumătate, atihristul va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorâ, iar el se va aşeza în Templul lui Dumnezeu dânduse drept Dumnezeu.  (Apocalipsa 11:1- 12)

Deci, atât
a timp cât Templul nu va fi rezidit la Ierusalim, nu poate fi vorba despre sfârşitul lumii, indiferent că se are în vedere mânia lui Dumnezeu cu care se începe sfârşitul, fie că se are în vedere nimicirea pământului cu care se va sfârşi această perioadă de timp.

Dacă privim la cea se întâmplă în lume: evanghelia se răspândeşte cu putere, evreii s-au întors în ţara lor după aproape 2000 de ani şi sunt gata să ridice Templu (unica piedică este moschea care se află pe locul Templului), înţelegem că sfârşitul este aproape. Ce avem de făcut?

Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Cînd înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, cînd veţi vedea întîmplîndu-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, pînă cînd se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mîncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.  Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi ceice locuiesc pe toată faţa pămîntului. Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întîmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:28-36)

Ai intrat în Noul Legământ ca să poţi fi izbăvit de mânia lui Dumnezeu care va veni ca un laţ peste toţi acei care vor rămâne pe pământ la începutul sfârşitului? Dacă încă nu ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, ce te împiedică să o faci? Grăbeşte-te să intri în legământ cu Dumnezeu pentru ca să scapi de toate aceste grozăvii şi să stai în picioare înaintea Fiului omului în Împărăţia Lui!