Va fi Antihristul evreu ca să se poată întrona la Ierusalim?

Dintr-un comentariu la articolul “Se va ridica Antihristul din poporul roman sau din seminția lui Dan?”

Totuși, Antihristul va trebui să fie iudeu, altfel nu are cum să fie recunoscut de către iudei ca Mesia, ca apoi să se instaureze în Templul de la Ierusalim. Dar nu cred că e vreo problemă ca un iudeu să ajungă conducător al Imperiului roman.

din ce națiune va fi antihrist?

Într-adevăr nu ar fi o problemă ca un evreu să ajungă conducătorul Imperiului Roman. Totuși, Biblia la Daniel 9:24-27 ne arată clar că Antihristul se va trage din poporul, care a distrus Ierusalimul și Sfântul Locaș, după ce Unsul a fost stârpit, adică după moartea Domnului Isus. Deci, Antihristul nu doar va fi împăratul Imperiului Roman, ci va fi și din poporul care a nimicit Ierusalimul și Sfântul Locaș în anul 70, care, evident, nu erau evrei.

Dar să vedem dacă argumentele aduse de cititorul nostru au suport biblic. În acest comentariu cititorul nostru aduce două argumente ca dovadă că Antihristul trebuie să fie iudeu:

  1. altfel nu are cum să fie recunoscut de către iudei ca și Mesia,
  2. ca să se poată instaura în Templul de la Ierusalim.

Nu știu care este motivul pentru care unii cred că pentru ca cineva să ocupe o anumită poziție este neapărat nevoie de acceptarea autorității lui. Foarte mulți dictatori au ajuns la putere prin uneltire, lupte. Să ne amintim de binecunoscuta vorbă a lui Alexandru Lăpușneanu: “Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau!” Deci, pentru ca Antihristul să se instaureze în Templul de la Ierusalim nu este neapărat nevoie ca să fie recunoscut de iudei ca și Mesia, nici măcar ca și împărat. De altfel, nicăieri în Biblie nu găsim scris că Antihristul să fie acceptat de iudei. Dimpotrivă, Biblia ne învață că Antihristul va face război cu Israelul (Daniel 7, Apocalipsa 11, 13), va cuceri Sfânta Cetate și se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Când Antihristul va veni la putere, poporul Israel va trebui să fugă la răsărit departe de “fața Balaurului” (Apocalipsa 12), unde vor fi păziți de Dumnezeu pentru perioada de trei ani și jumătate, timp în care la Ierusalim va domni Antihristul.

Relația dintre Antihrist și poporul Israel

Ca să nu zică cineva că vorbesc de la mine, să urmărim care va fi relația Antihristului cu poporul Israel.

Scripturile ne spun că Antihristul va face război cu sfinții, îi va birui și-i va asupri timp de trei ani și jumătate:

În urmă am dorit să ştiu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte, şi era nespus de grozavă:avea dinţi de fer şi ghiare de aramă, mînca, sfărîma şi călca în picioare ce rămînea; şi asupra celor zece coarne pe cari le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise, şi înaintea căruia căzuseră trei; asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, şi avea o înfăţişare mai mare decît celelalte coarne. Am văzut deasemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a biruit, pînă cînd a veni Cel Îmbătrînit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Prea Înalt, şi a venit vremea, cînd sfinţii au luat în stăpînire împărăţia. El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pămînt. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfîşia tot pămîntul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi. Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî trei împăraţi. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mînile lui timp… de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpînirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpînirea şi puterea tuturor împărăţiilor cari sînt pretutindeni supt ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie vecinică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta. (Daniel 7:19-27)

Același lucru ni-l confirmă și capitolul 11 din Daniel: când va intra în țară zeci de mii vor cădea, arătând prin aceasta că nu va fi acceptat de cei din țară.

La vremea sfîrşitului, împăratul de la miazăzi se va împunge cu el. Şi împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară şi călăreţi…, şi cu multe corăbii; va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un rîu şi le va îneca. Va intra şi în ţara cea minunată, şi zeci de mii vor cădea. (…). Îşi va întinde corturile palatului său între mare şi muntele cel slăvit şi sfînt. Apoi îşi va ajunge sfîrşitul, şi nimeni nu-i va fi într-ajutor. (Daniel 11:40-41, 45).

Același lucru îl confirmă și cartea Apocalipsa. În capitolele 11 și 13 din Apocalipsa se vede clar structura celei de-a șaptezecea săptămână rânduită de Dumnezeu pentru poporul Israel și pentru Ierusalim: în prima jumătate a săptămânii la Ierusalim vor proroci doi martori ai lui Dumnezeu care vor avea putere asupra locuitorilor pământului, iar în a doua jumătate a săptămânii la Ierusalim va domni Antihristul și la fel va avea putere mondială. În prima jumătate a săptămânii cei doi martori ai lui Dumnezeu vor avea putere să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi:

Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele proorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sînge, şi să lovească pămîntul cu orice fel de urgie, ori de cite ori vor voi. (Apocalipsa 11:5-6)

Din acest motiv toți locuitorii pământului vor fi foarte supărați pe cei doi martori ai lui Dumnezeu și pe evrei, motiv pentru care ei se vor bucura foarte mult când Antihristul va face război cu acești doi martori ai lui Dumnezeu și-i va omorî:

Cînd îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adînc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam, vor sta trei zile şi jumătate, şi vor privi trupurile lor moarte, şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormînt. Şi locuitorii de pe pămînt se vor bucura şi se vor veseli de ei; şi îşi vor trimete daruri unii altora, pentrucă aceşti doi prooroci chinuiseră pe locuitorii pămîntului. (Apocalips 11:7-10)

Din capitolul 13 din Apocalipsa aflăm că Antihristului i-a fost dat să facă război nu doar cu cei doi martori, ci și cu sfinții și să-i biruiască. Având în vedere că la acel moment Biserica este în cer, înțelegem că sfinții în acest context sunt poporul Israel, lucru care îl confirmă și cartea Daniel:

I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. (Apocalipsa 13:7).

Tot din capitolul 13 aflăm că lui i s-a dat putere de domnie pentru trei ani și jumătate: din moment ce i-a omorât pe cei doi martori ai lui Dumnezeu, care au prorocit 1260 zile la Ierusalim, se începe a doua jumătate a săptămânii a șaptezecea în care Antihristul domnește la Ierusalim.

I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. (Apocalipsa 13:5)

În timpul domniei Antihristului la Ierusalim, cetatea nu va fi a evreilor, ci va fi sub autoritatea neamurilor, după cum găsim scris la Apocalipsa 11:1-2. Din acest text vedem că după ce cei doi martori ai lui Dumnezeu își vor isprăvi mărturisirea lor, cetatea va fi călcată în picioare de neamuri timp de 42 de luni, timp în care Antihristul va domni la Ierusalim.

Un alt argument care dovedește că Antihristul nu va fi în relații bune cu evreii este avertizarea făcută de Domnul Isus înainte de arestarea Sa, ca atunci când vor vedea urâciunea pustiirii în Locul Sfânt (adică în Templu) să fugă la munte și fuga lor să fie rapidă în așa măsură încât cel care este pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă (Matei 24:14-31).

De aceea, cînd veţi vedea, “urîciunea pustiirii”, despre care a vorbit proorocul Daniel, “aşezată în locul sfînt”- cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea! Rugaţi- vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într’o zi de Sabat. Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n’ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24:15-22)