Va fi Ziua Domnului precedată de o perioadă de pace și liniște în toată lumea?

Întrebare:

Este adevărat că venirea Zilei Domnului va fi precedată de o perioadă de pace și liniște în lume? Va fi antihristul cel care va instaura pacea și liniștea pe tot pământul după care va aduce un mare prăpăd? Sau cum trebuie să înțelegem textul de la 1 Tesaloniceni 5:3 care spune: “Cînd vor zice: „Pace şi linişte! “ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare”?

Ziua Domnului
Intrarea cmerilor roși în Phnom Penh

 

Înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ, Antihristul va instaura un Imperiu mondial, dar acest imperiu nu va cunoaște nici pacea și nici liniștea. În acest text nu se spune că va fi un timp de pace și liniște, ci lumea va zice: “Pace și liniște”. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că la vremea sfârșitului lucrurile vor merge din rău în mai rău la nivel mondial, dar imediat înainte de venirea Zilei Domnului se vor schimba împrejurările în așa fel încât oamenii să creadă că a venit eliberarea, pacea și liniștea și că lucrurile vor merge spre bine. O ilustație bună în acest sens este intrarea cmerilor roși (comuniștii cambodieni) în Phnom Penh, capitala Cambodiei în 17 aprilie 1975. La acel moment populația țării era chinuită și epuizată de bombardamentele aviației SUA și de războiul civil din țară care dura de mai mulți ani. Când trupele cmerilor roșii au intrat în oraș, după un asediu de câteva zile, populația orașului i-a întâmpinat cu mare bucurie și ziceau: “pace și liniște” și nu știau că în mai puțin de trei zile se va începe “teroarea neagră”. În trei zile orașul a rămas pustiu, fiindcă toți locuitorii orașelor au fost alungați din orașe la țară și în câmpii ca să lucreze pământul, intelectualii erau omorâți cu cruzime și țara s-a umplut “de câmpuri ale morții” (“The killing fields”). Timp de trei ani, 10 luni și 20 de zile a fost omorâtă cu cruzime a treia parte din populația țării. În țară au fost descoperite până în prezent peste 300 de câmpuri ale morții (câmpii în care oamenii erau omorâți în masă cu cruzime și îngropați în morminte comune). Doar în câmpia Choeung Ek de lângă Phnom Penh au fost descoperite 129 de morminte în care au fost îngropați peste 20 000 de oameni. Acest câmp a fost descoperit de un țăran, care căuta cartofi pe câmp și, spre groaza lui, a văzut tulpina unui copac bătrân plin de sânge, creieri, dinți și bucăți de craniu… Mai târziu alături de acest copac a fost descoperit un mormânt comun cu cadavrele a mai mult de 100 femei tinere și prunci, care aveau craniile zdrobite. Anume sub acest copac șeful renumitei închisori “S-21” din Phnom Penh și-a recunoscut vina pentru teroarea din acei ani și a mărturisit că pruncii erau apucați de picioare și loviți cu capul de tulpina copacului până le era zdrobit craniul… Aceasta a fost “eliberarea” adusă de cmerii roșii… Când au crezut ei că a venit pacea mult așteptată în țară, atunci a venit peste ei o prăpădenie neașteptată… Vă recomand să vizionați filmul documentar realizat de BBC “ Cambodia. Călătorii pe câmpurile morții. Pol Pot. La minutul 22 puteți urmări cu cîtă bucurie au întâmpinat locuitorii Phnom Penhului trupele cmerilor roși (comuniștii cambodieni) la intrarea în oraș la 17 aprilie 1975. Dacă veți viziona acest film în întregime, veți vedea care a fost starea poporului până la acel moment și ce a fost după.

Acum să ne întoarcem la subiectul nostru: venirea Zilei Domnului. Ziua Domnului este timpul în care Dumnezeu va judeca lumea și începe după așezarea lui antihrist în Templul de la Ierusalim. La Apocalipsa capitolul 11 ni se relatează că atunci când Antihristul va omorî pe cei doi proroci a lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu le dăduse să prorocească o mie două sute șaizeci de zile (trei ani și jumătate), toți locuitorii pămânului se vor bucura şi se vor veseli de moartea lor; şi îşi vor trimite daruri unii altora. De ce?  Pentru că, după părerea lor, acești doi proroci îi chinuiseră timp de trei ani și jumătate (Apocalipsa 11:10). Iată ce ne relatează Biblia despre acești doi martori:

Voi da celor doi marturi ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şase zeci de zile. Aceştia sînt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, cari stau înaintea Domnului pămîntului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele proorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sînge, şi să lovească pămîntul cu orice fel de urgie, oridecîteori vor voi. (Apocalipsa 11:3-6)

Locuitorii pământului se vor bucura de moartea acestor doi proroci și de “eliberarea” adusă de Antihrist: ei nu vor cunoaște ce le va aduce regimul pe care-l va instaura Antihristul care, după omorârea celor doi proroci, se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:1-4).

Dar după trei zile și jumătate, cei doi proroci vor învia, vor fi răpiți la cer, iar pe pământ vor fi mari cataclisme naturale și în cer se va anunța că a sosit timpul judecății lui Dumnezeu (Ziua Domnului):

Cînd îşi vor isprăvi mărturisirea lor (cei doi proroci), fiara, care se ridică din Adînc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma“ şi „Egipt“, unde a fost răstignit şi Domnul lor. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam, vor sta trei zile şi jumătate, şi vor privi trupurile lor moarte, şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormînt. Şi locuitorii de pe pămînt se vor bucura şi se vor veseli de ei; şi îşi vor trimete daruri unii altora, pentrucă aceşti doi prooroci chinuiseră pe locuitorii pămîntului. Dar după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă dela Dumnezeu a intrat în ei, şi s-au ridicat în picioare, şi o mare frică a apucat pe ceice i-au văzut. Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: “Suiţi- vă aici!” Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pămînt, şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pămînt. Şi cei rămaşi, s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curînd. Îngerul, al şaptelea a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau:„Împărăţia lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor. “Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pămînt, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: “Îţi mulţămim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mîna pe puterea Ta cea mare, şi ai început să împărăţeşti. Neamurile se mîniaseră, dar a venit mînia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pămîntul!” Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis:şi s’a văzut chivotul legămîntului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pămînt, şi o grindină mare. (Apocalipsa 11:7-19)

Deci, venirea Zilei Domnului nu va fi precedată de o perioadă de pace și liniște, ci oamenii se vor bucura de instaurarea regimului lui Antihrist, crezând că el le va aduce pacea și liniștea mult așteptată.

Domnul să ne ajute să trăim o viață frumoasă prin credință în Domnul nostru Isus Hristos ca să fim izbăviți de mânia viitoare (Ziua Domnului, care va veni ca durerile nașterii peste femeia însărcinată).

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiţi neprihăniţi, prin sîngele Lui, vom fi mîntuiţi prin El de mînia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcaţi cu El, vom fi mîntuiţi prin viaţa Lui. (Romani 5:8-10)