(VIDEO) Ce trebuie să cunoști când primești colacul și lumânarea la înmormântare?

Întrebare:

Care este semnificația colacului și lumânării ce se dau la înmormântare?

Există multe lucruri care se fac la înmormântare simbolic. Mulți nu cunosc care este semnificația lumânării și a colacului(pâinii), chiar dacă le dau și le primesc la înmormântare. Vă recomand să priviți acest video în care am explicat din Sfintele Scripturi care este semnificația colacului și a lumânării:

 

Pâinea este hrana noastră fizică

În Evanghelia după Ioan la capitolul 6 scrie astfel:

După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi. Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?” Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.” Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: „Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt acestea la atâţia?” Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.” Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul cel aşteptat în lume.”  Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur. (Ioan 6:1-15)

Când au văzut cum Domnul Isus a înmulțit pâinile și a hrănit 5000 de oameni, s-au gândit că ar fi bine să aibă un împărat ca El. Doreau să-L facă Împărat doar ca să le dea pâinea aceasta, fără să lucreze. Acest lucru nu a plăcut Domnului Isus și a plecat singur la munte. El poate și astăzi să ne dea pâinea aceasta fizică după care aleargă toți oamenii. El poate împlini nevoile tuturor, dar nu-I place când noi umblăm doar după pâinea aceasta și nimic mai mult.

Nu trebuie să lucrăm doar pentru mâncarea pieritoare, ci și pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică

Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată. După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat. Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!” Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie şi că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea şi s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Ioan 6:16-27)

Domnul Isus dorește să nu lucrăm numai pentru mâncarea pieritoare. El dorește ca alergările și eforturile să nu fie doar pentru această mâncare. Dumnezeu vrea să umblăm după lucrurile sfinte mai mult decât pentru cele materiale.

Când ai primit colacul acesta la înmormântare, să te gândești bine pentru ce pâine alergi tu? Alergi doar după pâinea aceasta fizică prin care îți întreții viața pe pământ? Dacă numai pentru ea alergi, atunci unde vei ajunge când vei muri? Unde pleci tu?

Pâinea Îl simbolizează pe Domnul Isus

Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”  „Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu? Părinţii noştri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine din cer.’” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă lumii viaţa.”  „Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.”
Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.(Ioan 6:28-35)

Prin întrebarea pe care i-au adresat-o oamenii, I-au arătat Domnului Isus că ei doresc ca El să facă aceste semne în fiecare zi. Să le pună mâncare în chip miraculos, însă Domnul Isus dorea ca ei să creadă în Fiul lui Dumnezeu, pentru că pâinea simbolizează pe Domnul Isus care întreține viața veșnică. Sunt mulți oameni care zic că cred în Domnul Isus. Ei spun că acceptă existența Lui. Nu vă înșelați, dragii mei. A crede în Domnul Isus, așa cum spune Biblia, înseamnă a-ți pune toată încrederea în EL, a asculta și a urma învățătura Lui în fiecare zi.

Domnul Isus este pâinea vieții

Dar v-am spus că M-aţi şi văzut şi tot nu credeţi. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară, căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.” Şi ziceau: „Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum dar zice El: ‘Eu M-am coborât din cer’?” Isus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi. Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: ‘Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.’ Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.
Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii.
Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pâinea care se coboară din cer este de aşa fel ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” (Ioan 6:36-51)

Oricărui om care a murit pâinea i-a slujit ca să-și întrețină viața pe acest pământ, iar în clipa când s-a încheiat viața, pâinea nu-i ajută la nimic. Dragii mei, pâinea aceasta fizică nu poate rezolva problema veșniciei. Ea ne întreține doar viața de zi cu zi, însă Domnul Isus Hristos a spus: „Eu sunt Pâinea vieții”. Cel care crede în El căpătă viața veșnică. Sufletul fiecăruia din noi este veșnic și vreau să vă spun că atunci când în Biblie scrie „moarte”, nu înseamnă neființă, ci despărțire. Cei care nu au experimentat nașterea din nou, sufletul lor pleacă în Locuința Morților. Ei vor avea parte doar de moarte veșnică, care înseamnă despărțirea pentru o veșnicie de Dumnezeu, iar cei care au crezut în Domnul Isus Hristos merg în Împărăția Cerului.

Domnul Isus este Lumina lumii

În Evanghelia după Ioan la capitolul întâi este scris:

Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8:12)

Întunericul înseamnă viața trăită în păcat, iar lumina – viața trăită  în neprihănire. Domnul Isus ne spune că El este Lumina lumii. Dacă tu trăiești în păcate grave, în beție, curvie, în fățărnicie… și vrei să ai o viață neprihănită, dar ești legat și robit de întunericul în care trăiești, nu poți vedea Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește foarte clar în Cuvântul Său că cine trăiește în nelegiuire nu va vedea Împărăția Lui.

Domnul Isus a venit să aducă lumina. Doar El ne poate salva din acest întuneric, pentru că a murit pentru păcatele noastre. Atunci când Îl primim din toată inima și suntem gata să intrăm în Noul Legământ, vom avea o viață trăită în lumină.

După moarte nu mai putem schimba nimic

De multe ori la înmormântări este obișnuit să se dea pomeni și să se spună „Dumnezeu să-l ierte” cu gândul că mai pot schimba ceva. Dragii mei, nu mai putem schimba nimic, nici prin rugăciuni, nici prin pomeni. Decizia trebuie luată aici, pe pământ.

Vă amintiți cazul cu bogatul și Lazăr din Biblie? Bogatul a trăit o viață în desfătări și nu-i păsa de Cuvântul lui Dumnezeu, dar când a ajuns în locuința morților a vrut să schimbe situația. Dorea să se pocăiască, dar nu mai avea nicio șansă. Nu există pocăință după moarte. Pâinea vieții care este Domnul Isus nu le mai ajută cu nimic la cei care au plecat. Dacă nu L-au primit pe Mântuitorul când erau în viață, nu mai rezolvă nimic după ce mor.

Data viitoare când veți fi la înmormântare și veți primi acest colac și lumânare, amintiți-vă de aceste cuvinte. Amintiți-vă că Domnul Isus Hristos este pâinea vieții. El este Lumina lumii. Cercetați-vă bine inima și vedeți dacă ați crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos pentru a moșteni viața veșnică.