Cum este corpul lui Isus Hristos după înviere?

În acest articol voi răspunde la următoarea întrebare primită de la un cititor al portalului http://www.moldovacrestina.md

Am o întrebare: Hristos a înviat în corp sau în spirit? După cum ştim, corpul pe care la căpătat Hristos după înviere, era diferit de cel pe care la avut până atunci. A căpătat un corp care se deplasa în afara timpului şi spaţiului, apărea şi dispărea, un corp care nu îmbătrâneşte cu anii (altfel ar fi avut acum peste 2000 de ani). Deci ce fel de corp a primit Hristos la înviere? Dacă e vorba de un corp spiritual, care poate fi privit şi simţit doar cu simţurile spirituale, asta clarifică mult, de fapt asta e părerea mea. Dacă greşesc, vă rog să-mi explicaţi. Nu vreau să-l fac pe Toma (necredinciosul), deoarece cred în învierea lui Hristos, aşa cum şi în învierea fiecăruia dintre noi, numai că în alt corp (diferit de cel pe care l-am purtat pe parcursul vieţii, deşi foarte asemănător la exterior), corp care va trăi în afara timpului şi spaţiului, în dependenţă de nivelul spiritual pe care l-am atins trăind pe pământ. Totodată mi-e frică să nu greşesc. Odată mi-am expus părerea unui frate creştin, dar nu cred că m-a înţeles corect. (Octavian)

Corpul lui Isus Hristos a fost diferit după înviere

Iată ce ne relatează Evanghelia după Ioan despre evenimentele care s-au întâmplat după învierea Domnului Isus, pe când s-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi:

Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, şi le-a zis: „Pace vouă!” Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo” i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Evanghelia după Ioan 20:24-29)

Din aceste versete, devin clar următoarele adevăruri importante:

  1. Domnul Isus a înviat într-un corp de altă natură, astfel încât a putut să vină în mijlocul ucenicilor, chiar dacă uşile erau încuiate şi El nu întrase pe uşă.
  2. Corpul în care s-a arătat Domnul Isus ucenicilor era material pentru că ei au putut să-l perceapă acest trup cu cel puţin trei din cele cinci simţuri ale omului. Ei au auzit, au văzut şi Isus l-a chemat pe Toma să pipăie rănile din urma cuielor.

Cu ce trup vor învia morţii?

Când biserica din Corint a fost supusă pericolului unei erezii care punea la îndoială învierea celor morţi, Apostolul Pavel le-a scris:

Dar va zice cineva: „Cum învie morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?” Nebun ce eşti! Ce semeni tu, nu învie, dacă nu moare mai întâi. Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi alta a trupurilor pământeşti. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea. Aşa este şi învierea moţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; este semănat în ocară, şi învie în slavă, este semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. (1 Corinteni 15:35-44)

Din acest pasaj vedem bine alte câteva adevăruri importante despre învierea morţilor:

  1. Trupul în care a înviat Isus este unul nesupus putrezirii şi tot astfel vor fi şi trupurile noastre la înviere.
  2. Spre deosebire de trupurile noastre de acum, la înviere vom avea trupuri de slavă şi de putere.
  3. Trupul acesta este firesc, iar trupul în care vom învia şi în care a înviat Domnul Isus este trup duhovnicesc.

Deci, trupul duhovnicesc este cu totul diferit de trupul firesc pentru că este unul de slavă, de putere şi care nu este supus putrezirii. Dar, în acelaşi timp, trupul duhovnicesc este unul material, pentru că poate fi şi a fost perceput de oameni cu ajutorul simţurilor cum este auzul, văzul şi pipăitul.

Iată de ce Apostolul Pavel a spus celor adunaţi în Areopagul din Atena adevărul despre pocăinţă care se aplică la toţi oamenii din toate vremurile:

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…” (Faptele Apostolilor 17:30-31)

Crezi tu în învierea Domnului Isus Hristos? Te-ai pocăit? Ştii ce este pocăinţa?