Ce este ortodoxia sau învăţătura sănătoasă?

Potrivit Wikipedia, cuvântul ortodoxia provine de la grecescul ortho (drept, corect) şi doxa (gândire, învăţătură, glorificare). Cuvântul este folosit în referinţă la închinarea corectă sau respectarea doctrinelor corecte teologice. Este opusul ereziei şi schismelor. Deci, a fi creştin ortodox înseamnă a gândi potrivit cu învăţătura dreaptă, a respecta învăţătura corectă a lui Dumnezeu şi a-L glorifica pe Dumnezeu potrivit cu această învăţătură. Dumnezeu foloseşte în Biblie termenul de “învăţătură sănătoasă” pentru a defini ortodoxia. În acest articol voi prezenta definiţia ortodoxiei, sau a învăţăturii drepte aşa cum ne prezintă Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Tit.

ortodoxia

Insula Cipru este locul unde Apostolul Pavel a propovăduit anterior Evanghelia şi apoi a lăsat acolo pe Tit, ucenicul lui, ca să pună “în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşeze prezbiteri în fiecare cetate”. Deci, bisericile nou formate nu aveau încă un număr suficient de lideri şi Tit trebuia să se ocupe de pregătirea acestor conducători şi de organizarea vieţii bisericilor din Creta, aşa ca ele să aibă o creştere normală şi sănătoasă.

ORTODOXIA este Cuvântul lui Dumnezeu scris în Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament

Când enumără criteriile după care Tit trebuia să aleagă episcopii (supraveghetorii, liderii) bisericilor din Creta, Apostolul Pavel spune:

Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav, ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe potrivnici. (Tit 1:7-9)

Cuvântul lui Dumnezeu este Biblia, sau Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Învăţătura dreaptă, sau ortodoxă este cea care este în total acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi dacă o învăţătură sau doctrină contrazice ce este scris în Biblie, nu mai poate fi calificată ca şi ortodoxă. Deci, potrivit acestui verset, nu biserica este cea care determină ce este şi ce nu este ortodoxie, ci felul cum acea învăţătură se potriveşte sau nu cu Sfintele Scripturi. Biblia este norma şi criterul credinţei şi învăţăturii ortodoxe.

NU ESTE ORTODOXIE orice învăţătură sau doctrină de origine omenească care vine în contradicţie cu Sfintele Scripturi

În continuarea Epistolei, Apostolul Pavel vorbeşte despre oameni care au deviat de la ortodoxie, adică de la învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu şi iată ce anume spune despre ei:

Într-adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur (evrei), sunt mulţi nesupuși, flecar şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe care nu trebuie să le înveţe. (Tit 1:10-11)

Acest pasaj ne arată motivul pentru ce unii oameni se lasă de Cuvântul lui Dumnezeu şi propovăduiesc altceva, lucruri care nu trebuiesc învăţate. Pavel spune în continuare lui Tit cum trebuie să procedeze cu privire la acei oameni şi ce trebuie să înveţe pe creştinii din Creta.

De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă, şi să nu se ţină de basme evreieşti, şi de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. (Tit 1:13-14)

CONCLUZII:

Ortodoxia este doctrina care este potrivită cu Cuvântul lui Dumnezeu, adică Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Aceasta este învăţătura sănătoasă care fiind propovăduită şi învăţată în biserici, îi face pe creştină să fie şi să rămână sănătoşi în credinţă şi să moştenească viaţa veşnică. 

Nu este ortodoxie orice altă doctrină care nu se potriveşte sau contrazice Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Aceste doctrini nu sunt ortodoxe pentru că ele nu se întemeiază pe Cuvântul lui Dumnezeu, ci pe basme sau pe porunci date de oameni care se întorc de la adevăr, adică de la Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste învăţături afectează grav credinţa creştină şi soarta eternă a oamenilor care le urmează.

Studiază Sfintele Scripturi pentru că nu este o altă cale de a cunoaşte doctrina adevărată, adică ortodoxă. Dacă nu ai o Biblie, mergi chiar azi şi cumpără una şi începe să o studiezi. Altfel, să nu te pomeneşti că urmezi erezii care sunt întemeiate pe basme omeneşti şi prounci date de cei care se întorc de la adevăr.