Cât durează ,,o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi,,?

Biblia despre o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi.

o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi

Întrebare:

La apocalipsa 12:14 scrie despre vremi.Cit dureaza aceste vremi?

În limba greacă cuvântul tradus ,,vreme,, este kairos  și se poate referi la un timp specific sau la timp în general. Acest cuvânt poate fi tradus ca: vreme, timp, durată, an, epocă. De obicei acest cuvânt își ia sensul din contextul său. În cazul textului la care vă referiți, este evident că merge vorba despre o perioadă specifică de timp:

Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi, şi jumătatea unei vremei, departe de faţa şarpelui. (Apocalipsa 12:14)

Apare întrebarea: la ce timp specific se referă aici? Urmărind doar textul de la Apocalipsa 12, vedem că de două ori autorul vorbește despre fuga femeii în pustie, unde va fi hrănită de Dumnezeu. La versetul 6 se spune că ea va fi hrănită acolo 1260 de zile:

Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şase zeci de zile. (Apocalipsa 12:6).

Potrivit sistemului evreiesc de calcul  al timpului, anul era alcătuit din 360 zile (12 luni a câte 30 zile), ceea ce înseamnă că 1260 zile sunt trei ani și jumătate: 1260:30 = 3,5

Cunoscând contextul prophetic, știm că aici merge vorba despre fuga poporului Israel în pustie pentru timpul în care Antihristul se va așează în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2; Matei 24:15-19)

Din Apocalipsa  13 aflăm că Antihristului i s-a dat să lucreze 42 de luni, care din nou constituie trei ani și jumătate:

Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpînire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pămîntul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe ceice locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat. (Apocalipsa 13:1-8)

Din cartea Daniel aflăm că Antihristul (cornul mic care se va ridica din a patra împărăție) va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt, adică pe Israel, timp de o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi:

Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî trei împăraţi. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mînile lui timp… de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. (Daniel 7:24-25)

Vedem că perioada în care i s-a dat Antihristului să lucreze 42 de luni, în cartea Daniel este numită ,,o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi,,.

Deci, perioada de ,,o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi,, este o perioadă de trei ani și jumătate în care Antihristul va asupri pe poporul Israel, motiv pentru care Domnul Isus, înainte de răstignirea Sa, a avertizat pe Israel să fugă în grabă mare la munte, atunci când vor vedea ,,Urâciunea pustiirii așezată ,, în locul sfânt:

De aceea, cînd veţi vedea, urîciunea pustiirii , despre care a vorbit proorocul Daniel,, aşezată în locul sfînt – cine citeşte să înţeleagă!- atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să- şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24:15-22)

Cei care vor asculta de porunca Domnului și vor fugi la munte, vor fi hrăniți de Dumnezeu timp de 1260 zile, adică trei ani și jumătate, departe de fața Balaurului, care va lucra cu mare putere prin Antihrist.

Engleză Rusă