A murit Domnul Isus pentru toată lumea?

Dintr-un comentariu:

Unii predică minciuna universalismului, precum că Isus a murit pentru toți, cine afirmă așa ceva nu a înțeles atributele lui Dumnezeu, planul Său, lucrarea Sa suverană, implicit alegerea.

Este oare o minciună afirmația că Isus a murit pentru toți? Ce spune Biblia despre jertfa Domnului Isus?

La venirea Domnului Isus în lume, Ioan Botezătorul Îl prezintă ca fiind „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Ioan nu zice „păcatul celor credincioși”, ci păcatul lumii! Și Apostolul Ioan în prima sa epistolă specifică că Domnul Isus „este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi”. (1 Ioan 2:2)

Domnul Isus a murit pentru păcatele întregei lumi. Jertfa Lui este suficientă pentru întreaga lume, dar eficientă este doar pentru cei ce cred în Numele Lui, adică cred că este Hristosul (Cel promis de Dumnezeu), Fiul lui Dumnezeu (de o natură cu Dumnezeu).

Deoarece Domnul Isus a murit pentru păcatele întregii omenirii, toți vor învia în El, tot așa după cum toți mor în Adam (1 Corinteni 15:22). Iată ce spune Însuși Domnul Isus despre aceasta:

Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta, vor învia. Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. Şi I-a dat putere să judece, întrucît este Fiu al omului. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul cînd toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimes. (Ioan 5:25-30)

Dacă ar fi să fim judecați după faptele noastre, nimeni nu am fi putut rămâne în picioare la judecată, pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din acest motiv scăparea noastră este să nu ajungem la judecată. Aceasta este posibil prin credință în Numele Domnului Isus. Cine nu crede în Numele Domnului Isus, a și fost judecat! Dar nu pentru faptele rele pe care le-a făcut, dar pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu a lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele lui.

Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:18)

Capitolul 20 din cartea Apocalipsa ne vorbește despre două învieri. De prima înviere au parte credincioșii și despre ei se spune că sunt fericiți și sfinți, asupra lor moartea a doua (iazul care arde cu foc și cu pucioasă) nu are nici o putere și ei vor împărăți împreună cu Hristos o mie de ani. Despre ceilalți morți se spune că ei vor învia după o mie de ani pentru judecată. La Apocalipsa 20:11-15 este descrisă judecata de apoi. Tuturor oamenilor li se va dovedi, prin faptele lor, că merită pedeapsa cu moartea. Dar, pentru că Domnul Isus a murit pentru păcatele lor, ei nu vor fi aruncați în iazul care arde cu foc și cu pucioasă pentru faptele lor, ci pentru că nu au fost găsiți în cartea vieții!

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:11-15)

Jertfa Domnului Isus este suficientă pentru păcatele tale! Dar este ea și eficientă? Ai crezut tu în Numele Lui ca să fii scutit de judecata de apoi?