Mărturisirea celor trei pe pământ: apa, sângele și Duhul Sfânt

Întrebare:

Cum se explică mărturisirea celor trei pe pamânt: apa, sângele și Duhul Sfânt din 1 Ioan 5:8?

Marturia Duhului

Biserica Domnului Isus Hristos pe timpul lui Ioan era atacată de învățături false ce puneau la îndoială divinitatea Domnului Isus Hristos. Una din aceste învățături false spunea că Isus a fost doar un om, iar “Hristos” a venit peste El la botez. Pe cruce, “Hristos” a părăsit pe Isus („Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”), astfel murind ca orice altă ființă umană. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu și este temelia credinței creștinilor. Pentru a înțelege afirmația lui Ioan care vine să apere divinitatea Domnului Isus Hristos trebuie să înțelegem în context, începând cu versetele 1 Ioan 5:3:  

Ioan spune: „Cine este cel care a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? ” (1 Ioan 5: 5)

Biruința  asupra lumii începe cu nașterea din nou, așa cum Ioan afirmă în v.4: “pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea” (1 Ioan 5: 4a). Și biruința asupra lumii se manifestă în actul de credință al credinciosului: “și ceea ce aduce biruință asupra lumii, este credința noastră”, credința noastră puternică că El este Fiul lui Dumnezeu și că El este Dumnezeu (1 Ioan 5: 4b). Și, apoi, biruința credinciosului asupra lumii se vede în mărturisirea că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Biruința asupra lumii ne oferă siguranță că putem iubi pe Dumnezeu și pe copiii Lui prin ascultarea de poruncile Lui: “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.” (1 Ioan 5:3). Credința, dragostea și ascultarea sunt semnele nașterii din nou. Credința creștină este în totul preocupată de El, cine este El și ce a făcut El pentru noi. 1 Ioan 5:6 spune: 

„El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sînge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.”

Ioan prezintă trei martori infailibili pentru a dovedi că Isus Hristos este Dumnezeu.

Primul martor este apa

Domnul Isus a venit „cu apă și sânge.” Apa se referă la botezul Său în Iordan, când Tatăl a vorbit din cer și a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.(Matei 3:13-17) La botez Dumnezeu Tatăl a mărturisit că Isus Hristos este Dumnezeu: ”Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 

Domnul Isus Hristos este divin și de 40 de ori în Biblie El este descris ca Fiu al lui Dumnezeu. El este menționat ca „Fiul Său (Fiul lui Dumnezeu), Dumnezeu se referă la El “Fiul Meu”. Apoi alte 5 ori Isus este numit „singurul Fiu al lui Dumnezeu.” În Evanghelia după Ioan 1:18 este scris:

„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.“  

La botez Tatăl a mărturisit că Isus Hristos este Dumnezeu.

Al doilea martor este sângele

Al doilea martor este sângele lui Isus Hristos, care se referă la umanitatea Sa. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Prin vărsarea sângelui Său, Dumnezeu ne-a răscumpărat din păcatele noastre. Când Isus Hristos stătea atârnat pe cruce, Dumnezeu a mărturisit public: “L-am proslăvit şi-L voi mai proslăvi!” (Ioan 12:28). Mai mult decât atât, Dumnezeu Tatăl a mărturisit prin puterea miraculoasă când Isus stătea atârnat pe cruce: prin întunericul supranatural, cutremurul de pământ și ruperea perdelei în două din Templu (Matei 27:45, 50-53). Nu este de mirare că sutașul a strigat: “Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”(Matei 27:54)

Dumnezeu nu S-ar fi implicat în mântuirea omului fără adevărata umanitate a lui Hristos, moartea și suferința Lui. Apa și sângele sunt cuvinte-cheie ale înțelegerii întrupării Domnului Isus Hristos. 

Domnul Isus nu a primit „Hristosul” la botezul Său și L-a pierdut la cruce. În ambele ocazii, Dumnezeu Tatăl a mărturisit că Isus este Dumnezeu.

Pentru ca să moară pe cruce, Domnul Isus trebuia să aibă un corp ca noi. El este Dumnezeu, dar în același timp om. 

„Şi Cuvîntul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14)

El a fost părtăș sângelui și cărnii ca și noi așa cum este scris în Evrei 2:14:

“Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.”

Isus Hristos a fost om în toate privințele:

„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sînt ispitiţi.” (Evrei 2:17-18)

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce“ (Filipeni 2:6-8).

De ce a fost necesar ca Isus Hristos să moară?

Isus a murit pentru noi ca să ne împace cu Dumnezeu și să facă pace prin sângele crucii Lui.

„şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pămînt cît şi ce este în ceruri, făcînd pace, prin sîngele crucii Lui” (Coloseni 1:20)

Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, a venit prin apa botezului și prin cruce care este baza mântuirii omenirii.

Al treilea martor este Duhul Sfânt

Al treilea martor este Duhul Sfânt care mărturisește că Isus Hristos este Dumnezeu. Ioan spune: “şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.” (1 Ioan 5:6b) 

Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Cînd va veni Mîngîietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan 14:26, 15:26)

Duhul Sfânt a mărturisit la botezul Domnului Isus Hristos, pogorându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El.

Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorîndu- Se din cer ca un porumbel şi oprindu- Se peste El. Eu nu- L cunoşteam; dar Celce m’a trimes să botez cu apă, mi- a zis:, Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfînt. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 1:32-34) 

Pentru întemeierea unui fapt Legea lui Moise cerea doi sau trei martori. (Deut. 19:15) Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt a mărturisit la botez și la cruce. Duhul Sfânt mărturisește până astăzi prin Cuvântul lui Dumnezeu și viața schimbată a celor născuți din nou. Duhul, apa și sângele mărturisesc că Isus este Dumnezeu. 

Dumnezeu să ne ajute să credem mărturia celor trei: apa, sângele și a Duhului că Isus este Dumnezeu.