Lucrează „legea păcatului” într-o persoană născută din nou?

Întrebare:

Cum explicați textul de la Romani 7:18-23? Vorbește aici apostolul Pavel despre starea lui, fiind, deja, în legământ cu Domnul Isus, adică după ce a experimentat nașterea din nou sau pe când era sub Lege (Vechiul Legământ)? Dacă apostolul Pavel vorbește în acest text despre experiența sa în perioada aflării lui sub har, aceasta nu ar scuza păcatul în biserică?

Lucrează legea păcatului într-un om născut din nou

Într-adevăr, dacă apostolul Pavel ar vorbi aici despre starea lui sub har, atunci aceasta ar îndreptăți păcatul în biserică, fiindcă apostolul Pavel scrie în acest pasaj că în mădularele lui lucrează „legea păcatului”: binele pe care vrea să-l facă nu-l face, ci răul pe care nu vrea să-l facă, aceasta face. Când zice „legea păcatului” are în vedere o legitate cum ar fi legea gravitației: orice obiect aruncat în sus, va cădea jos pe pământ din cauza legii gravității. Iată textul:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinlăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. (Romani 7:18-23)

În acest text apostolul Pavel arată că omul firesc (nenăscut din nou) este rob al păcatului: oricât de mult nu ar dori să facă binele, nu-l poate face din cauza legii păcatului care lucrează în mădularele lui. De unde știm? În capitolul precedent (Romani 6) Pavel a dovedit că în Noul Legământ omul este eliberat de robia păcatului:

Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:3-7)

După ce arată că în Hristos omul este izbăvit de păcat, apostolul Pavel îi îndeamnă pe sfinții din Roma să trăiască sfânt, fiindcă nu mai au nici o scuză să trăiască în păcat:

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har. (Romani 6:11-14)

Mai mult, apostolul Pavel spune că prin Hristos ei nu numai că au fost eliberați din robia păcatului, dar și s-au făcut robi ai neprihănirii:

Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sînteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o. Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.(Romani 6:16-18)

Deci, în textul de la Romani 7:18-23 apostolul Pavel vorbește despre starea lui când era sub Lege. De altfel, mai departe, apostolul Pavel arată că pentru cei care sunt în Hristos, nu mai este nici o osândire, pentru că ei trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt care locuiește în ei și nu după îndemnurile firii pământești:

Acum dar nu este nici o osîndire pentru cei ce sînt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci, lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pămîntească (greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e „firea pămîntească“.)o făcea fără putere, Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimiţînd, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămînteşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sînt pămînteşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:1-9).

De ce apostolul Pavel descrie în acest text starea omului nenăscut din nou? El vrea să dovedească că Legea (adică Vechiul Legământ) în sine nu este rea, problema este în firea pământească, care face Legea aceasta sau legământul acesta fără putere, din cauza legii păcatului care lucrează în trupul omului pământesc (care nu are Duhul Sfânt).

Dacă cineva este în biserică și, totuși, trăiește în păcat, aceasta dovedește că el este pământesc, trăiește călăuzit de firea pământească și nu are Duhul lui Hristos și, deci, nu este născut din nou și nu este a lui Hristos.