Ce este Legea Vechiului Testament?

Întrebare:

As dori să scrieți un articol în care să explicați care este Legea Vechiului Testament. In care carți se cuprinde ea? Este ea doar “Cele 10 porunci” și care este diferența între ele și celelalte legi? De ce a apărut Deuteronomul? In ce interval de timp a apărut Legea…?

În acest articol doresc să răspund la prima întrebare: Ce este Legea Vechiului Testament. Să începem de la aceea că Legea Vechiului Testament nu se limitează doar la cele 10 porunci. Cele zece porunci Dumnezeu le-a rostit la muntele Sinai din mijlocul focului fiind auzit de popor (Exod 20, Deuteronom 5:4-24). Ele cuprind esența legilor lui Dumnezeu: primele 4 porunci țin de relația omului cu Dumnezeu, iar celelalte 6 țin de relația interumană. Domnul Isus rezumă aceste porunci doar la două:

,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.,, Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.,, În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii. (Matei 22:37-40)

De altfel, și apostolul Pavel scrie de mai multe ori, că cine iubește  pe alții a împlinit Legea (Romani 13:8). Totuși apostolul Pavel, când scrie despre Lege, de obicei, se referă la legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel la muntele Sinai:

Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci de ani. Căci dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam. Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, pînă cînd avea să vină,, Sămînţa , căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mîna unui mijlocitor. (Galateni 3:17-19)

Vedem în acest text că apostolul Pavel pune legământul Avraamic, despre care găsim scris în cartea Geneza, în contrast cu Legământul Legii, despre care găsim scris în următoarele patru cărți ale lui Moise. Totuși, evreii numesc ,,Lege,, toate cinci cărți ale lui Moise: în originalul ebraic, ele poartă numele deTora, (Învățătura sau Legea), un cuvânt care vine de la verbul „yara” (hora) care înseamnă „a preda, a instrui”.

Domnul Isus, când făcea referire la Sfintele Scripturi (ceea ce numim noi astăzi ,,Vechiul Testaemnt,,), le numea ,,Legea și Prorocii,,. Vorbind despre legea tăierii împrejur, care a fost dată de Dumnezeu lui Avraam și care o găsim scrisă în cartea Genezei 17:9-14, Domnul Isus spune că această poruncă este parte din Legea lui Moise:

… Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, … (Ioan 7:23)

Mai mult, Domnul Isus, făcând referință la alte texte din Vechiul Testament (afară de primele cinci cărți scrise de Moise) le atribuie Legii. Iată un exemplu în care Domnul Isus face o referință la Psalmul 82:6 (Eu am zis: ,,Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.,,):

Isus le-a răspuns: ,,Nu este scris în Legea voastră: ,,Eu am zis: Sînteţi dumnezei? Dacă Legea a numit, dumnezei , pe aceia, cărora le-a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desfinţată, cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimes în lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,,Sînt Fiul lui Dumnezeu!,, (Ioan 10:34-36)

Un alt text, în care Domnul Isus se referă la Psalmi ca parte din Lege, este Ioan 15:23-25:

Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au urît şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar lucrul acesta s-a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,,M-au urît fără temei.,, (Domnul Isus face o referință la Psalmul 69:4 și 35:19)

Deci, se pare că Domnul Isus, care este Dumnezeu întrupat, vrea să spună că Scripturile în întregime sunt codul de legi ale lui Dumnezeu prin care putem căpăta viața veșnică:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Apostolul Pavel numește Sfintele Scripturi ,,dreptarul învățăturilor sănătoase,, (2 Timotei 1:13) care ne poate face desăvârșiți și destoinici pentru orice lucrare bună:

Tu să rămîi în lucrurile, pe cari le-ai învăţat şi de cari eşti deplin încredinţat, căci ştii dela cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Vedem că Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi nu doar legile și poruncile Sale, ci și cadrul istoric și cultural în care au fost date, precum și motivul și scopul pentru care au fost date. Orice lege este condiționată de un motiv anume și urmărește un scop anume. Lucrul acesta ar fi bine să fie luat în considerație și de oamenii legii din țara noastră, când adoptă legi noi.