De ce Isus a poruncit apostolilor să nu spună nimănui că El este Hristosul?

Întrebare:

De ce Isus a poruncit ucenicelor Săi să nu le spună nimănui că El este Hristosul?

Să citim mai întâi…

Textul Biblic

Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci.” „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie. (Matei 16:13-21)

Acelaşi caz este relatat în Evanghelia după Marcu 8:27-30 şi Evanghelia după Luca 9:18-22. Pentru a înţelege de ce Isus le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul, este important să înţelegem contextul acestui eveniment.

Oamenii nu dădeau importanţă faptului că Isus este Hristosul (Mântuitorul lumii)

Toţi trei evanghelişti care relatează acest caz ne comunică că evenimentul s-a întâmplat după ce Isus a înmulţit cele cinci pâini şi doi peşti astfel încât a hrănit o mare mulţime care numai bărbaţi număra 5000. Prin această minune, Domnul Isus a vrut să le arate tuturor că El este Pâinea Vieţii care s-a pogorât din cer ca să dea lumii viaţă veşnică, adică că El este Hristosul. Oamenii, însă, mai puţină atenţie au atras acestui lucru, ci ei L-au căutat după aceasta ca să-L facă împărat şi să le dea totdeauna pâinea cea de toate zilele fără ca să fie nevoie să muncească. Despre aceasta relatează mai mult Evanghelia după Ioan. Tot aşa era şi cu ceilalţi care veneau să fie vindecaţi. Cei mai mulţi îl căutau pe Isus  ca să-şi rezolve nevoile şi problemele urgente legate de viaţa lor pământească şi mic era numărul celor care au înţeles că Isus este Mântuitorul lumii şi cel care aduce darul vieţii veşnice. De mai multe ori veţi găsi pe paginile Noului Testament că Isus le poruncea celor pe care îi vindeca să nu spună nimănui despre aceasta. Pentru că iar veneau alţii care căutau să fie vindecaţi şi atunci când veneau la El, chiar de ascultau învăţătura despre Împărăţia Cerurilor, urechile lor nu auzeau şi ochii lor nu vedeau, pentru că aveau doar un singur interes – să fie vindecaţi trupeşte.

Fariseii şi Saducheii au venit să-L ispitească pe Isus

După ce Isus a hrănit o aşa de mare mulţime cu doar doi peşti şi cinci pâini, era de aşteptat ca oamenii să înţeleagă că El este Hristosul şi să caute mântuirea. Cel puţin, aceasta se aştepta de la cei care cunoşteau Sfintele Scripturi printre care erau şi Fariseii cu Saducheii. Iată însă ce au făcut ei când au aflat cum Isus a înmulţit pâinile şi peştii:

Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.” Şi dimineaţa, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.” Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat. (Matei 16:1-4)

Când Scriptura spune că Fariseii şi saducheii veneau să-L ispitească înseamnă că ei au venit la Isus ca să-L provoace să facă ceva după care ar putea să-L învinuiască şi să-L poată condamna la moarte, ceea ce au şi făcut mai târziu.

Domnul Isus a făcut multe lucrări şi a dat multă învăţătură din care se înţelegea clar că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar oamenii nu au dat atenţie şi nu au căutat să înţeleagă aceasta. Dacă ucenicii ar fi început să spună mulţimilor că Isus este Hristosul, aceasta doar ar fi provocat şi mai mult mânia celor ce căutau să-L omoare.

Dovezile majore urmau să vină

După ce Scriptura ne spune că Isus le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul, în următorul verset spune:

De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie. (Matei 16:21)

Deci, cele mai puternice argumente prin care avea să fie dovedit că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, urmau să se întâmple. Noi cunoaştem despre ele din Sfintele Scripturi.

Crezu tu, drag cititor, că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Când ai venit la El şi pentru ce? Nu cumva doar pentru ca să-ţi rezolve problemele de zi cu zi şi să-ţi împlinească nevoile tale pământeşti? El vrea să-ţi ofere mai mult şi este interesat de veşnicia ta? De aceea a murit la crucea de la Golgota, ca să facă ispăşire pentru păcatele tale şi apoi, doar prin credinţă, să poţi moşteni darul vieţii veşnice. Dumnezeu să te ajute să înţelegi bine că Isus este Hristosul, să crezi în El, să te pocăieşti din inimă şi să fii mântuit tu şi casa ta.