În cine putem avea mântuire şi iertarea păcatelor?

rugăciune de pocăință

Comentariile la articolul „Originea mişcării muniste (biserica unificării) confirmă faptul că muniştii tratează pe Moon drept Mesia, Domnul celei de a doua Veniri. Mai mult, ei afirmă că Părinţii Adevăraţi (adică Moon şi nevasta lui) sunt cei care le iartă păcatele. Iată două crâmpeie din comentariile muniştilor:

Dacă accepţi că Părinţii Adevăraţi sunt Mesia, Domnul celei de a Doua Venire, reprezentanţii lui Dumnezeu pe pământ, atunci ei sunt cei care au venit pe lume să ne elibereze de păcatul originar pe care l-am moştenit de la Adam şi Eva decăzuţi. Ei sunt cei care ne pot iertă păcatele noastre şi ne arată calea spre desăvârşirea caracterului, dar ţine de responsabilitatea noastră să rupem orice legătură cu satana şi să ne eliberăm de natura decăzută pe care am moştenit-o de la Lucifer.

Mesia sunt Părinţii mei Adevăraţi, sunt eliberatorii inimii lui Dumnezeu, Regele şi Regina eternă a Păcii. Ei mi-au iertat trecutul meu, ei mi-au binecuvântat viitorul şi tot ei mi-au dat astăzi iubirea adevărată, iertarea şi eu aleg să o primesc. Cugetul meu este treaz , inima mea este larg deschisă şi din acest moment eu mă schimb pentru totdeauna.

Totuşi, Biblia spune clar că numai în Numele lui Isus Hristos din Nazaret  putem avea mântuire şi iertarea păcatelor:

… s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. El este, piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:10-12)

Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi. Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” (Fapte 10:42-43)

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi…(1 Timotei 2:5-6)

Muniştii afirmă că Domnul Isus nu şi-a îndeplinit misiunea şi de aceea i-a cerut lui Moon să facă ceea ce nu a putut face El. Dar faptul că Domnul Isus a înviat din morţi, dovedeşte că jertfa Lui a fost primită de Dumnezeu şi că noi am fost socotiţi neprihăniţi, adică fără vină înaintea lui Dumnezeu:

… Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. (Romani 4:24b-25)

Dacă muniştii au dreptate, atunci toată Biblia ar fi o minciună, fiindcă toată Biblia vorbeşte despre mântuirea care o avem în Domnul nostru Isus Hristos. Dar slăvit fie Domnul că Biblia este adevărată şi prin credinţă în Domnul Isus Hristos avem iertarea păcatelor şi aşteptăm răscumpărarea trupurilor noastre la arătarea Domnului Isus pe norii cerului la a doua Sa venire.