Pentru cine sînt valabile făgăduințele lui Dumnezeu

Întrebare: 

Făgăduințele lui Dumnezeu se răsfrîng asupra tuturor oamenilor? Este vreo diferență între făgăduințele Vechiului și Noului Testament? Sunt ele actuale pentru timpurile noastre? 

 

Făgăduințele lui Dumnezeu trebuie studiate în context, de fapt ca și întreaga Biblie. Haideți să privim la diferite făgăduințe și astfel vom înțelege dacă sunt actuale toate făgăduințele lui Dumnezeu și pentru noi. 

 

Promisiuni individuale 

Când l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu i-a dat următoarea promisiune: 

 

Domnul zisese lui Avram:„Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi- o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvînta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvîntare. Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine(Geneza 12:1-4)

 

Puțin mai târziu, când Avraam era deja în țara promisă de Dumnezeu, Domnul a venit la el ca să încheie legământ cu Avraam. În acel legământ Dumnezeu i-a dat următoarele promisiuni specifice care se aplică doar la el și urmașii lui: 

 

“…cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău. “ Şi, după ce l- a dus afară, i- a zis:„Uită- te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. “ Şi i- a zis:„Aşa va fi sămînţa ta. “ Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i- a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i- a mai zis:„Eu sînt Domnul, care te- am scos din Ur din Haldea, ca să- ţi dau în stăpînire ţara aceasta” (Geneza 15:4-7)

 

Pentru un popor specific

Poporul Israel sunt urmașii lui Avraam prin care Dumnezeu și-a extins mai departe legământul. După ce au fost eliberați din robia egipteană, înainte de a intra în țara promisă, Dumnezeu le-a dat următoarea făgăduință, care, de fapt, este o continuare a ceea ce a promis cândva tatălui lor Avraam: 

 

Orice loc pe care- l va călca talpa piciorului vostru, va fi al vostru:hotarul vostru se va întinde din pustie pînă la Liban, şi de la rîul Eufrat pînă la marea de apus. Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul, Dumnezeul vostru, va răspîndi, cum v-a spus, frica şi groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge. Iată, pun azi înaintea voastră binecuvîntarea şi blestemul: binecuvîntarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi le dau în ziua aceasta; blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, şi dacă vă veţi abate dela calea pe care v’o dau în ziua aceasta, şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe cari nu- i cunoaşteţi(Deuteronom 11:24-28)

 

Este clar că această promisiune este dată unui popor specific, urmașilor lui Avraam, poporului Israel. Ce ține de țara Canaan aici pe pământ, atunci această promisiune este specifică doar lui Israel și nu se aplică la noi. Deci, sunt promisiuni individuale, sunt promisiuni pentru un popor anume, dar mai sunt și… 

 

 Promisiuni pentru fiecare care crede

 

Sunt făgăduințe pentru întreaga omenire, de exemplu făgăduința vieții veșnice, oricui crede.

 

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:16-18)

Oricine dorește să vină la Dumnezeu poate veni, indiferent de națiune, etnie, limbă. Cine dorește viață veșnică o poate primi, cu o singură condiție – să creadă în Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. De aceea, dragul meu, dacă încă nu ți-ai pus încrederea în Isus Hristos, astăzi este ziua și locul când poți să crezi din toată inima în El și să capeți viața veșnică. Și, de fapt ,așa vei deveni și tu sămânța lui Avraam(Romani 4:16), căci vei căpăta o credință ca și a lui!

 

Un lucru trebuie să înțelegem că nu putem avea parte de făgăduințele lui Dumnezeu atât timp cât nu dorim să încheiem legământ cu El și să-L urmăm. De exemplu, în Psalmul 20 găsim multe promisiuni minunate pe care Dumnezeu promite să le dea, dar nu oricui, ci doar unșilor Săi. Tot așa și în Psalmul 91, avem promisiuni extraordinare, dar există o condiție, ele se aplică doar asupra celor ce “stau sub ocrotirea Celui Prea Înalt și zic despre Domnul “El este locul meu de scăpare și cetățuia mea…”

  Dragul meu, ți-ai pus tu încrederea în Dumnezeu? Ți-ai plecat tu genunchiul înaintea Lui? Nu amâna acest pas extrem de important în viața fiecărui om. Numai așa poți avea parte de promisiunile lui Dumnezeu. El este gata să-și împlinească orice făgăduință care te privește și El nu se schimbă, ce a spus duce la împlinire! 

 

Ca să înțelegem mai bine făgăduințele Lui Dumnezeu, trebuie să studiem cursul Legămîntul. Aici veți vedea clar diferența dintre Noul Legămînt și Vechiul Legămînt și, deci, specificul făgăduințelor.