Este Dumnezeu părtinitor favorizând poporul evreu?

Întrebare:

Multumesc lui Dumnezeu ca îmi da ocazia sa discut cu diverse persoane de toate natiile si religiile posibile si nu ezit a-mi prezenta punctul de vedere in legatura cu credinta adevarată si unica mintuitoare in Isus Hristos si Sfinta Treime. Un olandez ateist, de exemplu, mi-a zis ca un Dumnezeu iubitor n-ar fi fost partinitor favorizind doar poporul Evreu numindu-l ales in defavoarea celorlalte popoare pe care, cel putin, in Vechiul Testament le-a invins mai mereu in lupta cu evreii. E ca si cum un parinte ar tine mai mult la un copil decit la ceilalti. I-am replicat ca de vreme ce El e creatorul celor vazute si nevazute, are puterea de a decide legat de absolut orice si deci si a-si alege un popor favorit. În plus odata cu trimiterea lui Isus Mesia ne-a dat tuturor sansa de mintuire poate chiar inaintea Evreilor daca credem in El. Ce i-ati replica dumneavoastră? Va multumesc frumos si Doamne ajuta!

Biblia spune că Dumnezeu nu este părtinitor. Tot capitolul 2 al Epistolei lui Pavel către Romani este dedicat acestui subiect și spune astfel:

Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. Tu, care te numeşti iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoşti voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege; tu, care te măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului; – tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: „Să nu furi”, furi? Tu care zici: „Să nu preacurveşti”, preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele? Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci „din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris. Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. (Romani 2:1-29)

Cum vedeți, Dumnezeu nu este părtinitor și chiar vorbește mai aspru cu cei din poporul evreu pentru că ei au Legea Lui și nu o împlinesc. Este adevărat că evreii au întâietate și aceasta din pricina tatălui lor Avraam care a fost un om deosebit de credincios. În baza credinței lui Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam și i-a făgăduit că îi va da o sămânță de urmași. În sens firesc evreii sunt această sămănță, dar în înțeles duhovnicesc, toți cei care au credință în Domnul Isus devin și sunt fii ai lui Avraam. Dumnezeu i-a ales pe cei din poporul evreu ca să fie un popor aparte care să vestească puterile minunate ale Lui, să-i fie preoți și prin ei să se răspândească în tot pământul cunoștința despre Dumnezeu. De aceea ei vor  fi și primii judecați de Dumnezeu în baza acestei legi.

Cât privește celelalte popoare care au fost în război cu Israel și care au fost învinse sunt mai multe pricini de ce a fost așa. Pentru că au practicat lucruri scârboase și tot felul de perversiuni sexuale și idolatrie, țara a fost spurcată de ei și Dumnezeu i-a izgonit din Canaan. (Acum Guvernarea ne impune și nou să acceptăm aceste perversiuni ca și normalitate prin adoptarea legii antidiscriminare care va cuprinde si sintagma “orientare sexuală”).Înainte ca să-i aducă pe evrei în acea țară, când erau încă pe drumul lor din Egipt în Canaan, Dumnezeu i-a avertizatcă dacă se vor deda la urâciunile și perverisunile pe care le-au practicat locuitorii Canaanului, și ei, evreii,  vor fi vărsați din țară.

Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 18:24-30)

Alte popoare care au venit împotriva poporului Israel au fost nimicite tocmai pentru că s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu și astfel, s-au ridicat și împotriva lui Dumnezeu. Unii au venit cu aroganță și sub pereții cetății Ierusalimului spuneau că nu există nici un dumnezeu în lume care ar putea să stea împotriva lor sau să izbăvească un popor din mâna lor. Împărații lui Israel și poporul s-au rugat și Dumnezeu a intervenit așa încât până dimineață armatele dușmane se ajutau unii pe alții să se nimicească, sau veneau câte un înger de la Dumnezeu care aducea nimicirea totală în mijlocul lor.

Și invers, din toate popoarele, totdeauna, cei care au crezut în Dumnezeu au gasit mântuirea și izbăvirea. Rahav a fost o prostituată care a crescut în mijlocul unui popor idolatru și plin de orice fel de imoralitate. Dar când a aflat de la iscoadele evreiești despre posibilitatea să fie izbăvită nu a ratat această ocazie. A crezut din toată inima și a acționat cu multă îndrăzneală, potrivit credinței ei. Apoi, a fost acceptată în poporul Israel și a trăit o în sfințenie pentru restul vieții. A devenit soția unui om viteaz și înțelept și a fost străbunica împăratului David intrând în spița neamului Domnului Isus Hristos.

Când a vestit Evanghelia în Areopagul din Atena, Apostolul Pavel a mai spus câteva adevăruri importante la acest subiect:

Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…” (Faptele apostolilor 17:24-31)

Sfătuiți-l pe prietenul din Olanda să se gândească bine la mila și dragostea pe care i-o poartă Dumnezeu și la faptul că i-a fost oferită șansa să fie mântuit prin credință în Domnul Isus Hristos. Să se grăbească să creadă din toată inima în  Hristos și să între în Noul Legământ cu El. Apoi, oricând are posibilitatea, să le spună și evreilor despre Domnul Isus pentru că ei au nevoie de mântuire în aceeași măsură ca și toți oamenii. Acum este vremea noastră, a neamurilor, este vremea când putem fi mântuiți și când noi, neamurile (adică celelalte popoare afară de evrei) putem lua Împărăția lui Dumnezeu cu năvala. Să ne grăbim să intrăm în această Împărăție prin credință în Domnul Isus Hristos.