Cum să abordăm pe adepții ereziei lui A. Șapovalov?

Întrebare:

Tot mai des în ultima vreme aud de la creștini, atunci când discutăm despre studierea Bibliei, de ”metoda Duhului Sfânt” ca metodă de studiere a Sfintelor Scripturi. Din cele explicate de aceste persoane  am înțeles că această metodă se rezumă la simpla citire a textului biblic și meditare asupra lui așteptând interpretarea de la Duhul Sfânt. De fiecare dată când am auzit despre această metodă, aceasta a fost adusă ca și critică pentru cei ce studiază Biblia după metoda inductivă, de parcă această metodă nu ar presupune rugăciunea (pentru că Duhul Sfânt ne descoperă adevărul) și citirea. După părerea mea, aceasta nu este decât o scuză pentru a nu studia Biblia aprofundat, pentru că ceea ce numesc ei metodă, sunt parte a metodei inductive, dar sunt doar primii pași. Mă îngrijorează faptul că această ”metodă” este promovată de unii credincioși care s-au abătut în erezii și încearcă și pe alții să-i încurce. Cred că de aici începe prăbușirea, de la alunecarea din disciplina de studiere profundă a Sfintelor Scripturi… Cum să abordăm aceste persoane, care au căzut în erezie și promovează astfel de învățături, iar credincioșii îi primesc ca și prieteni și apoi auzi și de la ei așa argumente?

Dumnezeu ne învață să cercetăm Scripturile

În toată Scriptura Dumnezeu ne învață să cercetăm Cuvântul Său. Când le vorbea Iudeilor și îi mustra pentru necredința lor, Domnul Isus le-a spus:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Apoi, în Epistola lui Iacov, ne este arătat marele contrast între cei care doar vin și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și cei care se adâncesc în studierea lui.

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Atrag atenția cititorului că cine se limitează doar la ascultarea Cuvântului nu poate fi un adevărat împlinitor al lui. Ca să reușești a fi un împlinitor cu fapta a voiii lui Dumnezeu scrise în Biblie trebuie să-ți adâncești privirile în ea, adică să o studiezi profund și să stărui în ea, adică să o studiezi cu multă dedicare și sistematic. Doar așa poți ajunge un adevărat împlinitor cu fapta și fericit în lucrarea ta.

Chiar dacă Timotei a fost învățat din pruncie Sfintele Scripturi de către mama și bunica sa, chiar dacă apoi a fost alături de Apostolul Pavel o lungă perioadă de timp și deci, a învățat de la el, a primit acest „testament” de la părintele lui spiritual:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Cum poate spune cineva că un creștin nu trebuie să studieze profund Sfintele Scripturi ci să se mulțumească cu o simplă citire și apoi să aștepte interpretarea de la Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt ne dă interpretarea Sfintelor Scripturi în timp ce le studiem

În primul secol a existat o erezie nimicitoare numită gnosticism și era un amestec de filosofie greacă, misticism oriental și învățături luate din creștinism. Gnosticii pretindeau că dețin o cunoștință deosebită și doar cei care o au pot fi mântuiți. Ei ziceau că au o revelație aparte, care o depăsește pe cea a Sfintelor Scripturi și aceasta îi făcea să se creadă deosebiți, „iluminați” și „spiritali” și să-i disprețuiască pe restul creștinilor crezându-i carnali, firești, neștiutori. Tocmai pentru ai proteja pe creștini de această învățătură nimicitoare, Apostolul Ioan le-a scris astfel:

V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. (1 Ioan 2:26-27)

„Ungerea” la care se referă Apostolul Ioan este Duhul Sfânt pe care îl primește fiecare creștin la nașterea din nou și care ne învață adevărul lui Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi. Gnosticii pretindeau că au o descoperirea aparte de la Duhul Sfânt, una care este în afara Sfintelor Scripturi și idependentă de ea. Dar aceasta este erezie și aberație, pentru că Duhul Sfânt nu va vorbi nici odată împotriva celor scrise în Biblie. Sfintele Scripturi au fost scrise prin inspirație divină, prin Duhul Sfânt. Înainte de plecarea Sa din această lume, Domnul Isus le-a spus ucenicilor :

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (Ioan 16:13-15)

Tot adevărul la care s-a referit Domnul Isus sunt Sfintele Scrituri, care conțin toată revelația lui Dumnezeu necesară pentru mântuirea oricărui suflet omenesc și pentru trăirea unei vieți sfinte fără care nimeni nu va avea moștenire în Împărăția Cerurilor. În rugăciunea Sa de Mare Preot, Domnul Isus s-a rugat pentru noi astfel:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Dacă vrem să primim zidire și călăuzire de la Duhul Sfânt, atunci aceast se poate întâmpla doar prin studierea profundă a Sfintelor Scripturi.

De ce ereticii critică metoda inductivă de studierea a Bibliei?

Pentru că studierea profundă a Sfintelor Scripturi aplicând metoda inductivă scoate la iveală aberațiile și învățăturile lor minicinoase și nu le mai lasă teren sub picioare. Asta îi deranjează cel mai mult. Și unii  care au căzut în erezia aceasta, chiar dacă au  încercat să studieze înainte Biblia după metoda și materialele inductive, nu au făcut-o cu dedicare, nu au avut disciplina necesară și nu au fost gata să primească cu blândețe Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris.

O tânără a venit odată să-mi spună despre o exeriență de extaz avută de ea când a mers la o întrunire a celor ce caută și provoacă astfel de experiențe. Pentru că studiasem cu ea mai inainte Sfintele Scripturi am întrebat-o ce știe ea din Biblie și cum se potrivesc experiențele avute de ea și de ceilalți cu mărturia Bibliei și cu trăirea în evlavie. Mi-a spus că nu se potrivesc cu Sriptura, dar ea nu poate merge împotriva experiențelor ei și nu le poate nega. I-am vorbit mult despre aceea  că credința și trăirea unui creștin nu trebuie să se întemeieze pe experiențele lui proprii sau ale altora, ci pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Nu înseamnă că negăm experiențele, dar nu le putem accepta să ne determine doctrina noastră. Tocmai pentru ca să nu ne bizuim pe experiențe mai mult decât pe Cuvântul lui Dumnezeu a spus Domnul Isus următoarele cuvinte:

Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:21-27)

Conform acestor cuvinte ale Mântuitorului, nisipul pe care au zidit unii au fost experiențele lor personale, pe când stânca tare este Cuvântul lui Dumnezeu.

Îngrijorare pentru credincioșii care au căzut în erezie

Sunt și eu îngrijorat de credincioșii care s-au lăsat atrași de această erezie promovată de Andrei Șapovalov și alții ca el. Numai de la ascultarea unei mesaj te îngrozești ce vorbește acest sol al Satanei și cum este el folosit de cel rău ca să distrugă credința unora naivi și lesne crezători. Într-un mesaj a lui A. Șavovalov, recomandat de o tânără căzută în această erezie, chiar de la început el face afirmația că spune lucruri care încă nu sunt pe pământ, nu sunt cunoscute nimănui și deci, nici în Biblie nu sunt scrise. El pretinde că are o revelație aparte care îi este cunoscută doar lui și soției lui și pe care o situaza deaspura Bibliei. Apoi, critică cu vehemență întreaga Biserică a lui Hristos. Cum poate el face așa ceva și încă să se predindă a fi slujitorul lui Dumnezeu? Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu vorbesc cu mult respect, cu frică și cutremur despre Biserica lui Hristos și prin toată slujirea lor lucreaza la zidirea și nu la dărâmarea ei. Tocmai pentru că A. Șavovalov critică cu așa vehemență biserica, cei care au alunecat în erezia lui se îndepărtează de biserică și de orice lucrare a Evangheliei fiind dedați căutării unor simțăminte de extaz pe care ei le cred a fi spirituale și că îi apropie de Dumnezeu.

Am mai observat că femeile și bărbații pe care îi cunosc și care au căzut  în această erezie, au probleme de sănătate sau emoționale pe care nu vor să le dea Domnului Isus să le rezolve și nici nu vor să accepte voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Odată i-am vorbit unei fete care are o anumită boală și i-am zis că Dumnezeu poate și are toată puterea să o vindece în orice clipă. Dar dacă boala este pentru binele ei, Dumnezeu o va îngădui să rămână și  boala poate fi tocmai acea încercare despre care scrie astfel:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

cum să-i abordăm pe ereticii și erezia lui ȘapovalovI-am mai spus că a avut și apostolul Pavel un țepuș în carne despre care nu știm dacă era o boală, sau un om rău care îi făcea probleme. Apostolul s-a rugat la Dumnezeu de trei ori să i-l ia, dar a înțeles că acest țepuș avea să-i rămână în carne tocmai ca în slăbiciunea lui să fie arătată puterea lui Dumnezeu. Tânăra a ascultat, dar a spus în concluzie că ea nicicum nu acceptă și nu va accepta că poate să rămână cu această boală pentru restul vieții și că ea va face totul ca să fie vindecată. Astfel, ea vrea să-i ia locul lui Dumnezeu sau îl privește pe Dumnezeu ca pe un chelner de la restaurant care trebuie să alerge repede și să-ți împlinească orice poftă și capriciu. Dumnezeu este Dumnezeu și noi suntem oameni. De aceea, trebuie să umblăm cu reverență înaintea Lui și să fim gata să primim în smerenie toată voia Lui cu privire la noi.

Cum să ne purtăm cu ereticii căzuți care vin să ne tulbure?

Scriptura spune clar cum trebuie să ne purtam cu ereticii:

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 1:8-11)

Când vine o astfel de persoană să vă aducă o învățătură rea să o mustrați și să-i spuneți să se întoarcă la calea adevărului. Dacă nu ascultă, atunci să nu mai întrețineți cu ea nici un fel de discuții tocmai ca să nu deveniți victimă. Scriptura mai spune:

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne. (Iuda 1:20-23)

O astfel de persoană trebuie scoasă și din prietenii pe care îi aveți la rețelile de socializare precum este Facebook, Twitter, Odnoklassniki sau altele. Căci dacă ei vă rămân prieteni, le-ați lăsat o ușă deschisă ca să vă trimită ereziile lor și odată ajunse pe peretele dumneavoastră vor vedea și alții și vor crede că sunteți părtaș sau părtașă la această erezie, iar mesajul eretic îl vor lua drept adevăr.

Dumnezeu să ne ajute să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, să ne zidim sufletește pe această credință și să ne păzim de orice erezie.