Dumnezeu bate din mâini de bucurie asupra necazului lui Israel

Dumnezeu bate din maini de bucurie

Întrebare:

Dumnezeu ajunge uneori la capătul răbdării. La Ezechiel 21:3 spune că va nimici pe cel neprihănit  și pe cel rău și apoi va bate din palme de bucurie. Este același Dumnezeu care spune de sute de ori să nu ne temem?

Doar limitându-ne la versetul dat, înțelegem că această prorocie nu este împotriva celor neprihăniți sau celor răi, ci împotriva țării lui Israel:

Spune țării lui Israel: „Așa vorbește Domnul: „Iată, am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. (Ezechiel 21:3)

Iar la Ezechiel 21:17 scrie că Dumnezeu va bate din palme de bucurie după ce va pedepsi pe Israel și Îşi va potoli urgia:

,,Și tu, fiul omului, prorocește, și bate din mâni! Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește de toate părțile. Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulțesc pe cei loviți, deaceea am tras sabia, amenințându-i la toate porțile lor. Vai! e făcută să fulgere, și ascuțită pentru măcel! Strânge-ți puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Așază-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ți ascuțișul în toate părțile! Și Eu voi bate din mâni de bucurie, și Îmi voi potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!” (Ezechiel 21:14-17)

Deci, mesajul din acest capitol este că Dumnezeu va pustii țara lui Israel ca să-Și potolească mânia împotriva poporului care a păcătuit împotriva Lui, călcând legământul. Acest mesaj Ezechiel l-a primit de la Dumnezeu pe când era în robia babiloneană, după al doilea asediu al Ierusalimului (aproximativ anul 591 î. H.). La acel moment peste 10 000 de evrei fuseseră strămutați din Iudea (Împărăția de Sud) la Babilon, iar cei rămași nu au luat învățătură și Dumnezeu îi avertizează cu privire la al treilea asediu când Ierusalimul urma să fie distrus, inclusiv Templul și zidurile orașului, iar cei ce mai rămăseseră după al doilea asediu, urmau și ei să fie strămutați în Babilon. Din cartea Daniel capitolul 1 știm că Daniel și cei trei prieteni ai lui, care erau oameni neprihăniți, au fost duși în robia Babiloneană și făcuți fameni încă în timpul primului asediu al Ierusalimului în anul 605 î. H. Neprihănirea lor nu i-a scutit de necazul care a venit peste toată țara. Păcatul poporului i-a afectat pe acești tineri și ei au fost duși în robie, dar aceasta nu înseamnă că ei nu vor avea viață veșnică. La Daniel 12 scrie că Daniel se va scula odată în partea lui de moștenire, chiar dacă toată viața lui a fost cunoscut de toți ca „unul din prinșii de război a lui Iuda”:

Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul; tu te vei odihni, și te vei scula iarăși… odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor”. (Daniel 12:13)

Să urmărim contextul capitolului 21 din Ezechiel.

1. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după fapte

La capitolul 9 Ezechiel are o vedenie în care a văzut 6 oameni cu unelte de nimicire, care trebuiau să nimicească pe locuitorii Ierusalimului, dar nu înainte ca un altul îmbrăcat în haină de in avea să însemne pe cei din cetate care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo:

Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: „Apropiați-vă voi cari trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!” Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in, și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, și s-a îndreptat spre pragul casei; și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor, cari suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor, cari se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis, în auzul meu: „Treceți după el în cetate, și loviți; ochiul vostru să fie fără milă, și să nu vă îndurați! Ucideți, și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei; dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu Locașul Meu cel sfânt!” Ei au început cu bătrânii, cari erau înaintea Templului. Și El le-a zis: „Spurcați casa, și umpleți curțile cu morți!… Ieșiți… „Ei au ieșit, și au început să ucidă în cetate. Pe când ucideau ei astfel, și eu stam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ, și am strigat: „Ah! Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ți urgia asupra Ierusalimului?” El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare! Țara este plină de omoruri, și cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: „Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic!” De aceea și Eu voi fi fără milă, și nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor”. (Ezechiel 9:1-10)

Apoi la capitolul 18 Dumnezeu arată că cel care păcătuiește va muri, iar cel care face dreptate va trăi. Mai mult, Dumnezeu spune că nu dorește moartea păcătosului și dacă cineva se lasă de toate păcatele pe care le-a făcut și păzește legile și poruncile Lui, va trăi negreșit, nu va muri:

Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe cari le-a săvârșit, și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fărădelegile pe cari le-a făcut, i se vor uita! El va trăi, din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat; de aceea va muri în ele. (Ezechiel 18:21-24)

2. Dumnezeu  va aduce pe Israel în țară și anume pe cei ce-I sunt supuși și credincioși

Apoi la capitolul 20 le amintește de răzvrătirea poporului Israel de când i-a ales ca să fie poporul Lui și le spune că motivul pentru care nu i-a nimicit până la acel moment, cu toate că ei au călcat Legământul Legii, a fost ca să nu fie Numele Lui pângărit înaintea Neamurilor:

Dar Mi-am tras mâna înapoi, și am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. (Ezechiel 20:22)

Tot în capitolul 20, după ce spune că-i va risipi printre neamuri, Dumnezeu spune că îi va aduce înapoi în țară, dar nu pe toți, ci doar pe cei ce-I sunt supuși și credincioși:

Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că Eu însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins, și vărsându-Mi urgia.Vă voi scoate din mijlocul popoarelor, și vă voi strânge din țările în cari v-am risipit, cu mână tare și cu braț întins, și vărsându-Mi urgia. Vă voi aduce în pustia popoarelor, și acolo Mă voi judeca față în față cu voi. Cum M-am judecat cu părinții voștri în pustia țării Egiptului, așa Mă voi judeca și cu voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi trece pe supt toiag, și vă voi pune supt mustrarea legământului. Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși; îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul”. Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Duceți-vă și slujiți fiecare la idolii voștri! După aceea, Mă veți asculta negreșit, și nu veți mai pângări Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri! Căci pe muntele Meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu, acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toți cei ce vor fi în țară; acolo îi voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre, și tot ce-Mi veți închina. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor, și vă voi strânge din țările în cari sunteți risipiți; și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri. Acolo vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu cari v-ați spurcat; și vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina tuturor fărădelegilor pe cari le-ați făcut. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când Mă voi purta cu voi având în vedere Numele Meu, și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu„. (Ezechiel 20:33-44)

Deci, Dumnezeu este Același ieri, azi și în veci. Dumnezeu va pedepsi pe Israel ca și națiune pentru încălcarea Legământului Legii, dar va restabili pe Israel ca și națiune și țară datorită legământului făcut cu Avraam, Isaac și Iacov.